palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határ menti közös mezőgazdasági beruházások támogatására

mezőgazdasági pályázatok

Pályázat a magyar-szlovák határ menti térségben működő mikro-, kis-, és középvállalkozások számára, határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló, közös a) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásokhoz, melyek az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásra, vagy b) mezőgazdasági termékek feldolgozásához, vagy forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz, melyek a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatásra jogosultak.

A Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által nyújtott vissza nem térítendő támogatás a magyar-szlovák határ menti térségben működő mikro-, kis-, és középvállalkozások1 számára, határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló, közös

a) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásokhoz, melyek a Bizottság 702/2014/EU Rendelete 14. cikke alapján az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásra, vagy
b) mezőgazdasági termékek feldolgozásához, vagy forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz, melyek a Bizottság 702/2014/EU Rendelete 17. cikke alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatásra jogosultak.

Pályázat azonosítója: Baross-19-NMG

A konstrukció célja

A konstrukció átfogó célja a Kárpát-medencei egységes gazdasági tér erősítése a magyarországi és a szomszédos országokban működő gazdasági társaságok közötti együttműködés kialakítása, fokozása, a lehetséges szinergiák kihasználása által.
A másik fő cél a határmenti térségekben élők szülőföldön maradásának és boldogulásának támogatása a foglalkoztatottság és a beszállítói lehetőségek számának növelése által.
A közvetlen cél a támogatott vállalkozások üzleti hatékonyságának, versenyképességének növelése, technológiájuk fejlesztése, meglévő kapacitásaik jobb kihasználása, termelési kapacitásaik, a hozzáadott értékük növelése, összteljesítményük és fenntarthatóságuk javítása, különösen a termelési költségek csökkentése, illetve a termelés javítása és átcsoportosítása révén.
További közvetlen cél a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez – többek között a termőföld minőségének javításához, valamint az energia- és vízellátáshoz és az energia- és víztakarékossághoz – kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és továbbfejlesztése.

Pénzügyi feltételek

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és saját forrásból tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Saját forrás a pályázó által felvett hitel, pénzügyi lízing, tagi kölcsön2, egyéb tőkejuttatás is, amennyiben a projekt céljaira történő felhasználásának akadálya nincs.
A pályázó által minimálisan biztosítandó kötelező saját forrás mértéke a pályázat elszámolható költségeinek legalább 50 %-a. A saját forrás nem tartalmazhat állami támogatást és állami forrást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor csak nyilatkozni kell.
Az ÁFA (DPH) nem elszámolható.

A támogatás intenzitása és összege

Az 1. a) pont szerinti mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházás esetén

 • a támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének 50 %-a.
 • a támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft
 • a támogatás maximális értéke: 500 000 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes MNB középárfolyamon számított Ft értéke (2019.01.21-én 318,20 Ft/Euro)

Az 1. b) pont szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházás esetén

 • a támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének 50 %-a.
 • a támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft
 • a támogatás maximális értéke: 500 000 000 Ft
 • A rendelkezésre álló forrás: 3 500 000 000 Ft

Jogosultsági feltételek

 1. ) Pályázó a 7. pont szerinti célterületen (A projekt megvalósításának helyszíne) bejegyzett, vagy ott fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, melyben a b) és c) pontban meghatározott tulajdonosok tulajdoni hányada minimum 25 %. és melynek működési formája korlátolt felelősségű társaság (Spoločnosť s ručením obmedzeným), részvénytársaság (Akciová spoločnosť), szövetkezet (Družstvo), vagy betéti társaság (Komanditná spoločnosť).
 2. ) A pályázó tulajdonosainak egyike a 7. pont szerinti célterületen (A projekt megvalósításának helyszíne) székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a 7. pont szerinti célterületen fiókteleppel rendelkező és ott tényleges gazdasági tevékenységet folytató3 mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, melynek működési formája korlátolt felelősségű társaság (Spoločnosť s ručením obmedzeným), részvénytársaság (Akciová spoločnosť), szövetkezet (Družstvo), vagy betéti társaság (Komanditná spoločnosť)
 3. ) A pályázó tulajdonosainak egyike Magyarország Mosonmagyaróvári, Győri, Komáromi, Tatai, Esztergomi, Szobi, Rétsági, Balassagyarmati, Szécsényi, Salgótarjáni, Ózdi, Putnoki, Edelényi, Encsi, Gönci, Sátoraljaújhelyi, Cigándi, Záhonyi járásai valamelyikében székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és ezen járások valamelyikében fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, melynek működési formája korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet, vagy betéti társaság.
 4. ) A pályázó tevékenységi köre (főtevékenység és/vagy melléktevékenység) a következő NACE főkategóriák alatti, a felhívás mellékletét képző táblázatban szereplő kategória: 01 – Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások4, 10 – élelmiszergyártás, 11- italgyártás, 46 – nagykereskedelem (gépjárműveken és motorbicikliken kívül), 47 kiskereskedelem (gépjárműveken és motorbicikliken kívül), 52 – raktározás és szállítást kiegészítő tevékenységek5.
 5. ) Pályázónak rendelkeznie kell legalább kettő lezárt (adóbevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 6. ) A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt, vagy árbevétele meghaladta az 500 ezer Eurót, vagy a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes MNB középárfolyamon számított Forint összeget.

Az e)-f) jogosultsági feltételeknek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetőek a legalább 25 % tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is (partner, vagy kapcsolt vállalkozások)6. Ebben az esetben a vizsgált gazdálkodási adatok a pályázó saját, valamint a tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlése, taggyűlése, illetve a tulajdonosai által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, összegezve kerülnek figyelembevételre.

A projekt megvalósításának helyszíne

A projektnek a következő területeken kell megvalósulnia: A Szlovák Köztársaság Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, vagy Tőketerebesi járásai.
A projekt megvalósítási helyszínének mérete, besorolása, egyéb fizikai jellemzői tekintetében alkalmasnak kell lennie a pályázatban jelzett tevékenység végzésére. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított, vagy biztosítható a megfelelő infrastruktúra.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni.
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (a pályázat benyújtásának időpontjában saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amelyet a pályázat benyújtásának időpontjában peres követelés terhel.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó kizárólagos tulajdonában, vagy vétel során nem válik a pályázó kizárólagos tulajdonává közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a másik tulajdonos hozzájárul a pályázatban szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban az üzemeltetés céljára rendelkezésre áll.

Támogatható tevékenységek

Támogatható beruházási elemek a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök (földterület, épület, üzem, gép és berendezés) és immateriális javak költsége, a következők szerint:

 1. Tervezés és engedélyezés költségei (max. 5 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva)
 2. Ingatlanvásálás (max. 10 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva). A beruházáshoz szükséges, a 7. pont szerinti célterületen található ingatlan megvásárlásának költsége
 3. Infrastruktúrafejlesztés
  • épületgépészeti gépek
  • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
  • a termeléshez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
  • az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastruktúra energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése.
  • a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések
  • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
  • eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, szennyvíztároló,
  • szellőzési, légfrissítő berendezések,
  • felvonók, iparvágány,
  • hűtőkamra, siló,
  • a beruházás megvalósításához szükséges egyéb infrastrukturális fejlesztés.
 4. Épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése. A beruházáshoz szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.
 5. Immateriális javak (max. 5 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva) Gyári technológiafejlesztés

Megvalósítási időszak
A projekt megvalósítása legkorábban a pályázat benyújtását követően indulhat meg. Elszámolható a felhívás minden feltételének megfelelő, igazoltan a pályázat beadását követően keletkezett költség.

A projekt megvalósításának kezdőnapja:

 1. építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
 2. tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
  • a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
  • az előző alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
 3. az a)-b) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

Ha a projekt megkezdése előtt előzetes helyszíni ellenőrzés még nem történt, úgy a pályázó a kiírót/támogatót a tervezett kezdés napjáról előzetesen tájékoztatni köteles.
A projekt megvalósítás határideje: 2020. szeptember 30.
A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás határ menti közös mezőgazdasági beruházások támogatására

Pályázatok benyújtása
A pályázati adatlap és a nyilatkozatok eredeti, cégszerűen aláírt, papír alapú példányát – személyesen, vagy ajánlott postai úton is be kell nyújtani legkésőbb az elektronikus benyújtás határidejének leteltét követő 5 munkanapon belül a következő címre:
Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Támogatáskezelési Igazgatóság
1095 Budapest, Ipar utca 5.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Az elektronikus benyújtás határideje (beleértve a szkennelt változatok felcsatolását is): 2019. február 22. 16:00.

Bővebb információ

A pályázati felhívásról további információ a Kiíró központi irodájában érhető el.
A Kiíró elérhetőségei:
Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
1095 Budapest, Ipar utca 5.
Tel: +36-1-8101686
Email: palyazat@ceednetwork.hu
www.baross-palyazatok.eu