palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kábítószer prevenciós programok támogatására

ncsszi pályázatokA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

A pályázat kódja: KAB-ME-11-A/B/C

1. A pályázat célja

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.

A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, olyan komplex programok támogatására van lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak.

A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja a Pályázók köre és tevékenysége szerint:

„A” kategória: Gyermek és ifjúsági korosztályt célzó integrált megközelítést alkalmazó, a személyes hatékonyságot növelő programok támogatása, amelyek az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek. Hosszabb távon a pályázat célja az iskola képessé tétele az egészségfejlesztési tevékenységek ellátására. Ebben a kategóriában kizárólag nevelési és oktatási intézmények pályázhatnak.

„B” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása.

„C” kategória: Helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben a szabadidő eltöltés, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás intézményei, az internet és más médiumok, munkahely színtereken.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/14/00/00 címrendi besorolású „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.

A három kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége (a bírálat eredménye) alapján történik.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. „B” és „C” kategóriában a pályázó által biztosítandó 10% önrész, „A” kategóriában nem szükséges önrész biztosítása. A támogatás előfinanszírozott.

4. A támogatás mértéke: „B” és „C” kategóriában a pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

5. A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

6. Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2011. szeptember 1. és 2012. május 15. közötti időszak.

7. Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó alkategóriánként egy pályázatot nyújthat be.

8. A Pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
 3. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
 4. egyházak,
 5. egyházi fenntartású intézmények,
 6. szociális, egészségügyi intézmények,
 7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

„A” kategória esetében, belföldi székhelyű, OM azonosítóval rendelkező:

 • a)       általános iskolák csak az 5-8. évfolyamos tanulóik részére, továbbá
 • b)       szakiskolák és középiskolák
 • c)       sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató intézmények,
 • d)       közoktatási kollégiumok; a tanulóik részére megvalósítandó prevenciós programra,

Továbbá, amelyek a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. 

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. a kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkozást elősegítő képzési támogatások kivételével -adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van
 6. csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint  a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
 10. a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
 13. jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje „A”, „B” és „C” kategória esetén egyaránt: 2011. szeptember 15. 24.00 óra

11. Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

Letölthető dokumentumok

További információk

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Forrás: www.ncsszi.hu