palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

ncsszi pályázatokPályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet a drogproblémákkal küzdők korai kezelésbe vételének elősegítése, a terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok támogatására.

Pályázat kódja: KAB-FF-11

A pályázat célja: A pályázat célja a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása. A korai kezelésbe vétel elősegítése, a terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. A szolgáltatásokat végző szervezetek, intézmények kiegészítő működési támogatása, humánerőforrás fejlesztése „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény” és az „1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.

A fenti célok megvalósítását az alábbi négy pályázati kategória szolgálja a Pályázók köre és tevékenysége szerint:

 • „A” kategória: Alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák kezelésbe kerülést elősegítő programjainak kiegészítő működési támogatása, humánerőforrás fejlesztése.
 • „B” kategória: Szenvedélybetegek terápiás folyamatainak erősítése, helyettesítő és egyéb kezelésekhez kapcsolódó kiegészítő működési támogatása.
 • „C” kategória: Differenciált ellátást nyújtó, speciális szükségletű csoportok ellátását biztosító rehabilitációs programok fejlesztése és a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő programok támogatása.
 • „D” kategória: A szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek intézményi feltételeinek, infrastrukturális fejlesztésének támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium  fejezet 20/14/00/00 címrendi besorolású A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.

A négy pályázati kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége (bírálat eredménye) alapján történik.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül  meg kell történnie.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. július 1. és 2012. május 15. közé eső időszak. A tervezett projekt támogatási időszaka nem fedheti a 2010-ben támogatott, azonos témájú pályázat projektidőszakát.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy kategóriában egy pályázatot nyújthat be.

A Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot, mind a négy alkategória esetén:

 1. közhasznú, vagy kiemelten közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 2. közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok,
 3. közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok,
 4. egyházak,
 5. egyházi fenntartású intézmények,
 6. szociális, egészségügyi intézmények,
 7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje A, B, C és D kategória esetén egyaránt: 2011. augusztus 31. 24.00 óra

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

Letölthető dokumentumok

További információk

Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.ncsszi.hu és a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Forrás: Kormányzati portál