palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, alkotóműhelyek és filmszakmai programok megszervezésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Művészeti Karaván címmel meghívásos pályázatot hirdet határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, közös alkotóműhelyek, valamint filmszakmai programok megszervezésére és lebonyolítására.

A pályázat háttere és célja:

Határon túli közművelődési intézmények kulturális alapellátási programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása, a határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészet, továbbá filmes műhelyek értékeinek kárpát-medencei szintű megjelenítése, népszerűsítése, a közös alkotómunka elősegítése.

A kortárs művészetek értékeinek széles rétegekhez történő eljuttatásával a hozzáférés lehetőségeinek javítása, művészetkedvelő és -pártoló közönség nevelése, a határon túli művészeti műhelyek megmutatkozási lehetőségeinek bővítése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • EMKE – Közép-Erdélyi Művelődési Intézet, Kolozsvár (Románia)
 • Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely (Románia)
 • Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy (Románia)
 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász (Ukrajna)
 • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Szlovénia)
 • Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely (Szlovákia)
 • Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Szerbia)

A rendelkezésre álló keretösszeg

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben az EMMI 2019. évi költségvetésében, a 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása című fejezeti kezelésű előirányzat 2. részfeladatán (Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatása) erre a célra elkülönített: 6.000.000 Ft

Támogatható tevékenységek:

 • Határon túli magyar képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, közös alkotóműhelyek megszervezésére és lebonyolítására, továbbá filmes műhelyek alkotásainak bemutatására.
 • Megvalósítási időszak: 2019. október 1. – 2020. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és minden csatolt melléklet) postai úton lehet benyújtani, az alábbi módon:

 • Két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példány a teljes pályázati anyagból (az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva; postai feladás esetén a két példányt egyetlen küldeményben kell küldeni).
 • A pályázatot – lehetőség szerint – elsőbbséggel kérjük feladni!
 • A teljes pályázati anyagot mellékletekkel együtt kérjük megküldeni a mihaly.lakatos@emmi.gov.hu, valamint a zsuzsanna.vincze@emmi.gov.hu címre.

Postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Kiemelt Kulturális Ügyek Főosztálya, 1884 Budapest, Pf. 1.

A borítékra rá kell írni a pályázat megnevezését, azaz: Művészeti karaván – meghívásos pályázat

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani.

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv (nyomtatványminta csatolva)
 2. A pályázó szervezet 2018. évi tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a pályázati témakörre (maximum 2 oldal terjedelemben.)
 3. Megvalósítási terv (meghívott képző-, ipar- és fotóművészek, filmes műhelyek, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, a bemutatásra kerülő kiállítások, filmművészeti alkotások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv)
 4. A meghívott művészek, képző-, ipar- és fotóművészeti, valamint filmszakmai műhelyek szándéknyilatkozata (lehetőség szerint)
 5. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata, az okirat magyar nyelvű – nem feltétlenül hitelesített – fordítása.
 6. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Indokolt esetben, amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okok miatt nem képes csatolni, a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 7. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okirat)
 8. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva)
 9. Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (nyomtatvány csatolva)

Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani.

Minden programra külön pályázati adatlapot kell kitölteni, minden pályázati adatlaphoz csatolni kell a fentiekben felsorolt 1., 3. ill. 4. számú mellékleteket.

A 2., valamint az 5 – 9. számú mellékleteket elegendő 1 eredeti, ill. 1. másolati példányban beküldeni az összes program tekintetében.

Ha egy pályázó több programra nyújt be pályázatot, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

Benyújtási határidő: 2019. szeptember 10. (postabélyegző dátuma)

A pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogató honlapjáról (www.kormany.hu).

A támogatás formája és mértéke

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek folyósítása a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történik.  A Támogató a támogatási előleget a támogatási szerződés/támogatói okirat kibocsátását követő 30 napon belül utalja át.

Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa programonként: 300.000 Ft; az elnyerhető támogatás mértékének felső határa: 1.000.000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100 %.

Egyéb feltételek:

 • Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
 • Egy pályázó több programmal is pályázhat, programonként legalább három, legfeljebb öt rendezvényből álló sorozat szervezésére kérhet támogatást.
 • A pályázók kizárólag más határon túli régiók magyar képző-, ipar- és fotóművészeinek műveiből készült kiállítások megszervezésére és lebonyolítására, más határon túli régiók magyar képző-, ipar- és fotóművészeivel végzendő közös alkotómunka megszervezésére, továbbá más határon túli régiók filmes műhelyeinek (azok alkotásainak) bemutatására nyújthatnak be pályázatot!

Elszámolható költségek köre:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíja, annak járulékai, vagy számlás kifizetés;
 • utazási, étkezési és szállásköltségek;
 • nyomdai költségek;
 • PR- és reklámköltségek, szervezési költségek.

Letölthető dokumentumok

Művészeti Karaván – pályázati felhívás 2019

Művészeti karaván – 2019 pályázati adatlap mellékletek

Kapcsolattartás:

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Lakatos Mihály osztályvezetőtől (mihaly.lakatos@emmi.gov.hu, +36-1-795-3146), ill. Vincze Zsuzsanna (zsuzsanna.vincze@emmi.gov.hu, +36-1-896-7181) pénzügyi referenstől kérhető.