palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására

NKA kiemelt kulturális programok szakmai kollégiuma pályázati felhívása. A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet 2012. február 1. és 2012. május 31. között megvalósuló kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.

Altéma kódszáma: 2807

A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A pályázat célja: a kulturális, művészeti élet reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A pályázat elsődlegesen a kiemelkedő szellemi értékeket létrehozó és bemutató művészeti eseményeket, fesztiválokat, közgyűjteményi programokat, támogatja.

A pályázók köre: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 88.974.000 Ft.

A pályázó részére előírt saját forrás mértéke: A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel. A megítélt támogatásról és az előírt önrészről együttesen kell elszámolni. A pályázathoz csatolni kell az önrészről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Pályázati feltételek: a pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események
– költségvetésének kiadásai meghaladják a 10 millió, de nem haladják meg a 20 millió Ft-ot,

 • költségvetési bevételi oldala legalább 40%-ának meglétét dokumentumokkal (szerződés, nyilatkozat) igazolják,
 • költségvetési bevételi forrásaik között szerepel jegy-, vagy árbevétel,
 • az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (2. sz. melléklet).

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoznak létre,
 • kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrajzilag, vagy műfajilag ellátatlan) területen valósulnak meg,
 • egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret,
 • új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra),
 • költségvetésükben a szellemi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása),
 • hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak,
 • kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van,
 • fesztiválok esetében a regisztrációs rendszerben való részvétel.

A kollégium a bírálat során tartalmi szempontból különösen az alábbiakat értékeli:

 • kulturális, művészi, közösségi, tudományos minőség ötvözése,
 • a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése a tartalom, a megvalósítás módszereinek terén,
 • olyan egyedi közösségi kapcsolatrendszer a megvalósítás terén, ami mások számára is modell-, vagy akár országosan példaértékű,
 • széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása,
 • társadalmi, oktatási, tudományos, terület- és településfejlesztési, környezetvédelmi megközelítések,
 • nemzetközi egyezmények, ajánlások figyelembevétele, alkalmazása, így népművészeti témában UNESCO szellemi örökség konvenció, más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések sokszínűsége konvenció,
 • az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az NKA más szakmai kollégiumainak pályázatain, vagy egyéb pályázatokon is részt vegyen.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a Kollégium hozza meg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. A program bemutatása
 2. Kulturális jelentősége
 3. Gazdasági szerepe
 4. Szervezési és marketing szempontok
 5. Gazdálkodás

A fentieket a kiemelt kulturális programok megvalósítására vonatkozó betétlaponkell kifejteni. A pályázat csak a betétlappal együtt érvényes! (1. sz. melléklet)

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető (kivéve filmszakmai tárgyú rendezvények):

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),
 • műsorvásárlás (produkciók),
 • szervezők díjazása,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével),
 • bérleti díj (terem, helyszín, sátor, pavilon),
 • kölcsönzési díj,
 • technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás)
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a Kollégium dönt.

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az oktatási és kulturális miniszter 25/2008 (VIII.8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja,
 • (terem)bérleti díjak,
 • kiadványok nyomdaköltségei.

A Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program helyét, idejét, részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait, látogatói és közreműködői létszámát.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat, vagy postai utalvány másolatát!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással, vagy postai (rózsaszín) csekken. A nevezési díj összege 2 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 12.500 Ft-nál.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő adatlap azonosító (A …. N….) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.

A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, mellőzzék a tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. november 14-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.