palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kisiskolák újraindítására

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkára pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet „Közoktatási feladatok támogatása” alcím „Kisiskolák újraindítása” jogcímcsoport előirányzatának terhére, 300,0 millió forint támogatási összeg felhasználására.

1. A pályázat célja:

Azokon a településeken, amelyek illetékességi területén a lakosságszám 3000 fő vagy az alatti, és megszűnt a település általános iskolája, a szülők írásos igénye alapján újra működjön, s így utaztatás nélkül, helyben legyen biztosított a tanulók számára a nevelés-oktatás legalább az 1-4. évfolyamokon.

2. A pályázók köre:

A támogatást igényelheti az a

 • települési önkormányzat,
 • intézményi társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat,
 • többcélú kistérségi társulás

(a továbbiakban együtt: pályázó), amelynek az illetékességi területén (társulás esetén: tagönkormányzata területén) a lakosságszám 3000 fő vagy az alatti, és vállalja, hogy a településen az önkormányzat tulajdonában már meglévő iskolaépületében a 2011/2012. tanévtől tagintézményként újra megszervezi a nappali rendszerű iskolai oktatást legfeljebb 1-4. évfolyamon, vagy önálló 8 évfolyamos általános iskolaként.

2.1. Nem igényelhet támogatást az a pályázó,

 • amelyik az általános iskolai feladat ellátásáról nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodás alapján gondoskodik, és ezt a 2011/2012-es tanévben is így tervezi,
 • amelynek a pályázat benyújtásakor – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 • amelyik csőd-, felszámolási, adósságrendezési eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
 • amelyik nem rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel (társulás esetén településenkénti bontásban)

3. Az elnyert támogatás felhasználható: az általános iskolai nevelés-oktatás újraindításának, megszervezésének költségeire, ennek részeként:

a) az iskolaépület felújítására,

b) a működtetés személyi feltételeinek biztosítására (2011. augusztus 1-jétől 2012. május 31-ig az alkalmazottak bérére és azok járulékaira),

c)

ca) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében szereplő kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzésére,

cb) valamint a tanulók és a pedagógusok által a pedagógiai programban meghatározott foglalkozások megtartásához szükséges egyéb szakmai eszközök, illetve taneszközök beszerzésére,

d) a működtetés dologi költségeire (2011. augusztus 1-jétől 2012. június 30-ig).

4. Az elnyerhető támogatás összege: a 3. pont a)-d) alpontjaiban felsorolt elemekre (vagy azok bármelyikére) benyújtott igény pályázónként összesen legfeljebb 30,0 millió forint lehet, azzal, hogy a pályázónak biztosítania kell a jogszabályok által a közoktatási intézményekre meghatározott minimális személyi és tárgyi feltételeket. Az elnyert támogatás csak az újraindított intézményre, tagintézményre fordítható.

Támogatás akkor nyújtható az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs.

5. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználással és elszámolással kapcsolatos részletszabályait (visszafizetési kötelezettség, stb.) a támogatott pályázóval kötött szerződés határozza meg.

 • A pályázat benyújtása előtt megkezdett felújításhoz az elnyert támogatás nem használható fel.
 • A támogatás más hazai vagy uniós pályázatból kapott támogatással nem vonható össze.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás, adatlap

6.  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati adatlapot,
 • az összesített nyilatkozatot,
 • költségtervet, amely részletesen tartalmazza a 2011/2012-es tanév költségvetését, valamint bemutatja az ehhez rendelkezésre álló önerő összegét, és az igényelt támogatási összeg tervezett felhasználását a 3. pont a)-d) alpontjai alapján összeállított igény szerint. /Amennyiben a pályázó épület felújítására is benyújt támogatási igényt, úgy a költségterv részeként be kell mutatni a tervezett munkákat, azok ütemezését és költségeit is. Személyi kiadásokra benyújtott támogatási igény esetén a működéshez szükséges létszámot, munkakört, a foglalkoztatás módját – határozott, határozatlan idejű kinevezés, teljes vagy részmunkaidős, óraadó – is szükséges feltüntetni. Az eszközbeszerzésre benyújtott támogatási igény esetén az eszköz típusának megjelölését (pl. tanári asztal, tanulói szék), darabszámát és tervezett beszerzési árát kérjük feltüntetni./,
 • a képviselő-testületi határozatot, amely alapján a településen megszüntette az általános iskolai nevelést-oktatást,
 • képviselő-testületi határozatot (társulási tanács határozatát) arról, hogy a 2011/2012. tanévtől újraindítja az általános iskolai nevelést-oktatást,
 • amennyiben önerőt fel tud mutatni, a képviselő-testület (a társulási tanács) határozatát, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletébe (a társulási tanács határozatába) foglalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát az önerő biztosításáról és összegéről,
 • amennyiben intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében gondoskodik az általános iskolai feladat ellátásáról, az érvényes társulási megállapodást,
 • működő társulás esetén annak bemutatását, hogy az új tagintézmény milyen hatással lenne a már meglévő társulás fenntarthatóságára (pl.: átlaglétszám-feltételek teljesülése, költségvetési források alakulása, stb.)
 • működő társulás esetén szándéknyilatkozatot a társult önkormányzatok képviselő-testületeitől (társulási tanácstól) arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak a társulási megállapodás módosításához, az újraindítandó általános iskola új tagintézményként történő működéséhez (a támogatási szerződés megkötéséig a módosított társulási megállapodást is be kell nyújtani),
 • felújítási igény esetén a pályázati adatlap felújítási célra vonatkozó adatait alátámasztó műszaki leírást, árajánlatot vagy tervezői költségvetést,
 • az iskolaépület tulajdoni lapjának másolatát, amelyben az oktatás újraindítását tervezi,
 • elektronikus formátumban: az önálló iskola indítása esetén a pedagógiai program tervezetét, működő iskola tagintézményének létrehozása esetén a hatályos pedagógiai programot,
 • elektronikus formátumban: a felújítandó épületről készített fénykép-dokumentációt,
 • elektronikus formátumban: az önkormányzati intézkedési tervet,
 • annak bemutatását, hogy saját lehetőségei, erőforrásai ismeretében meddig látja fenntarthatónak az intézményt,
 • a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.

Amennyiben a pályázó a pályázati felhívásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, illetve az abban foglaltakat nem teljesíti, továbbá a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat június 1-jéig nem küldi meg a NEFMI Közoktatás Irányítási Főosztály címére, a támogatási szerződés nem jön létre, az elnyert támogatás nem kerül kifizetésre.

7. A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázók,

 • amelyek a működtetés fenntarthatósága érdekében tartós önerőt is fel tudnak mutatni,
 • amelyeknél a támogatással érintett településen óvoda is működik,
 • amelyeknél 1-4. évfolyamon, társulásban szervezik meg az általános iskolai oktatást,
 • amelyeknél a tanulólétszám több évfolyam indítását teszi lehetővé, és az egyes osztályok legalább átlaglétszámmal működnek,
 • azok a közoktatási intézményt fenntartó társulások, amelynek tagjai között olyan önkormányzat is található, amely szerepel a hátrányos helyzetű települések jegyzékén,
 • azok a közoktatási intézményt fenntartó települési önkormányzatok, amelyek illetékességi területén (társulások esetén a tagönkormányzat területén) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri a huszonöt százalékot.

8. A pályázati eljárás

8.1. A pályázat benyújtási határideje (a postára adás napja): 2011. április 18. (hétfő)

8.2. A pályázat benyújtásának módja és helye: A NEFMI honlapjáról letölthető pályázati adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt papír alapon egy eredeti és egy – a pályázó képviselőjének aláírásával és körbélyegzővel hitelesített – másolati példányban a pályázat lebonyolítója címére kell megküldeni:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Közoktatás Irányítási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékra írják rá: „KISISKOLÁK ÚJRAINDÍTÁSA” pályázat.

Az elektronikus formátumban benyújtandó mellékleteket a kisiskola@nefmi.gov.hu címre kell küldeni.

Amennyiben szükséges, a pályázat lebonyolítója legfeljebb 5 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel a pályázót. Ha a pályázó a felhívásnak öt munkanapon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti a felhívásban foglaltakat, a pályázat nem kerül elbírálásra.

8.3. Döntés: A beérkezett pályázatokról öttagú bizottság tesz javaslatot. A Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium 1-1 főt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 3 főt delegál a döntés-előkészítő bizottságba. A bizottság elnökére és két tagjára a közoktatásért felelős helyettes államtitkár tesz javaslatot. A pályázatok műszaki tartalmának elbírálásában műszaki szakember vesz részt.

A bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős államtitkár 2011. május 13-ig (péntek) hoz döntést a támogatásról.

A támogatásban részesített kedvezményezettek körét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban is tájékoztatja a pályázókat a döntésről. A támogatásban nem részesült pályázók az elutasítás indokáról értesítést kapnak.

8.4. Támogatási szerződés: A támogatás feltétele a támogatási szerződés megkötése, amelyet 2011. június 15-ig az oktatásért felelős államtitkár köt meg a kedvezményezettel.

8.5. A támogatás folyósítása: A támogatás első részletét a támogatási szerződés megkötését követően a minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja 2011. június 30-ig, a második részletet 2011. augusztus 31-ig.

8.6. Elszámolás: A támogatás felhasználásáról a nyertes pályázó a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

A pályázatról további információ

 • Csapó Ágnestől (Tel.: 795-4402),
 • Simon Henriettától (Tel.: 795-4003) kérhető.

Kifogás:

A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a nemzeti erőforrás miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

Forrás: http://www.kormany.hu./