palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok működtetésének, továbbfejlesztésének, és módszertani dokumentálásának támogatására

ncsszi pályázatokPályázat kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok működtetésének, továbbfejlesztésének, és módszertani dokumentálásának támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok működtetésének, továbbfejlesztésének, és módszertani dokumentálásának támogatására.

A pályázat kódja: IFJ-KTM-11

A pályázat célja: Olyan, kistérségi szintű ifjúsági koordinátorok alkalmazásával történő feladatellátás támogatása, amelyek:

 • egy-egy kistérségben komplex, a térség ifjúsági közösségeinek, intézményeinek és szolgáltatóinak valós igényeire reagáló szakmai programot valósítanak meg, továbbá
 • a kistérség fiataljainak közösségei között kialakuló, települések határain átnyúló együttműködéseket, közös projekteket és érdekérvényesítési tevékenységeket fejlesztenek, továbbá
 • a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában megfogalmazott célcsoport (8-30 évesek) aktív közösségi és közéleti szerepeinek (fiatalok részvétele, strukturált párbeszéd, önkéntesség) elsajátítását és gyakorlását támogatják, továbbá
 • mindezt a helyi sajátosságokra tekintettel végzik, valamint
 • az IFJ-KTM-10-es pályázati kategóriában támogatott pályázatok szakmai programjának továbbfejlesztésére.

A pályázat keretein belül kötelezően teljesítendő feladatok:

 • Kistérségi ifjúsági koordinátori feladatokat ellátó szakember alkalmazása;
 • Kistérségi szintű éves szakmai program (munkaterv) alapján minimum az alábbi feladatok ellátása a kistérséghez tartozó települések bevonásával:
  • települési és térségi szintű ifjúsági érdekérvényesítési kezdeményezések összehangolása, fejlesztése;
  • települési és térségi szintű ifjúsági szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének koordinálása, szakmai támogatása;
  • települési és térségi szintű ifjúsági programok, kezdeményezések megvalósítása, összehangolása;
  • rendszeres és folyamatos kapcsolattartás a kistérséghez tartozó települések ifjúsági ügyekért felelős szakembereivel, ifjúsági szolgáltatóival – ezen belül különösen információs hálózat működtetése az ifjúsági programokról, kezdeményezésekről;
  • „katalizátor szerep” ellátása, térségi ifjúsági szakmai fórumok, rendezvények, fejlesztő folyamatok megvalósítása.
 • időközi szakmai beszámoló (2011. november 30.) benyújtása a Pályázatkezelő Rendszerben a program előrehaladásáról a megadott szakmai szempontrendszer alapján;
 • részletes módszertani dokumentáció elkészítése a projektidőszak végén a szakmai program megvalósításáról; a módszertani dokumentáció megjelentetése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, valamint a szervezet saját honlapján;
 • szakmai együttműködés a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet területileg illetékes Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodájával, a kistérségi társulással, kapcsolattartás a térségben működő fejlesztéspolitikai szereplőkkel, egyéb a témában releváns tevékenységet folytató szervezetekkel (HACS IKSZT, stb.);
 • részvétel a MOISZ/NEFMI által koordinált 4 hálózati találkozón (útiköltség, szállás elszámolható a pályázat keretében);
 • a nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet területileg illetékes Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodájával.

Kizárólag az IFJ-KTM-10-es nyertes pályázók számára kötelezően megvalósítandó feladatok: szakmai tanácsadás, mentorszolgáltatás nyújtása a kistérségi ifjúsági koordinátori feladatok ellátásában tapasztalattal nem rendelkező, jelen pályázati kiírás keretében nyertes pályázók számára. A feladat keretében elvárt indikátorok: 1. Minimum 10 óra tanácsadás/mentorálás; 2. Minimum 3 alkalom/projektidőszak előadás/projektbemutatás; 3. Módszertan rendelkezésre bocsátása a célcsoport számára.

Prioritások: A Támogató olyan modellprogramokat kíván kiválasztani régiónként egy-egy kistérségben, amelyek céljai között szerepel a projektben résztvevő fiatalok:

 1. tájékozottságának fejlesztése; és/vagy lehetővé teszi a fiatalok számára:
 2. a hasznos és tartalmas szabadidő eltöltést,
 3. a helyi vagy tágabb közösség fejlődését;
 4. kapcsolataik kialakítását és fejlesztését;
 5. a fiatalok aktív állampolgári szerepének megerősítését, a szolidaritás, a demokrácia és az európai értékek mentén.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 28 500 000 Ft, azaz huszonnyolcmillió ötszázezer forint.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 2 000 000 Ft, illetve legfeljebb 3 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. augusztus 1. és 2012. április 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • kistérségi társulások (a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény szerinti társulások), illetve kistérségi társulás által fenntartott intézmények, továbbá közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok az Áht 100/J.§ alapján.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 31. 24.00 óra.

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

Letölthető dokumentumok

Kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok működtetésének, továbbfejlesztésének, és módszertani dokumentálásának támogatása

További információk
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Forrás: Kormányzati Portál