palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását segítő megyei szintű mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására

ncsszi pályázatokPályázat Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását segítő megyei szintű mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet a Magyarországon működő Integrált közösségi és szolgáltató terek ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását, a közösségi terek ifjúsági csoportjainak fejlesztését segítő megyei szintű mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására.

A pályázat kódja: IFJ-SZK-11

A pályázat célja: A vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében megalkotott (112/2009 VIII.29) FVM rendelet lehetőséget biztosít integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozására.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával Magyarországon 2012. január 31-ig közel 400 Integrált közösségi és szolgáltató tér kerül átadásra.

A vidékfejlesztési programokban rejlő ifjúsági közösségfejlesztő és szolgáltatás bővítő lehetőségeket felismerve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium segíteni kívánja az integrált közösségi és szolgáltató terek ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását.

A program alapvető célja jelen pályázat keretében megyénként egy mentor és szolgáltatói tevékenység támogatása.

A megyei szintű mentor és szolgáltatói tevékenységgel e pályázat keretében megbízott, támogatott szervezet a (112/2009 VIII.29) FVM rendelet 8.§ 7. bekezdés a) pontjában megnevezett megyei ifjúságszakmai módszertani központ helyébe lép.

A pályázó által kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Az illetékes megyében 2012. január 31-ig átadásra kerülő Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (továbbiakban IKSZT) és a településen élő fiatalok általános jellemzőinek feltárása, a településen élő fiatalok szükségleteinek és a település ifjúsági célú szolgáltatásainak elemzése, a fejlesztési igények felmérése, és dokumentálása.
 • Az illetékes megyében IKSZT-vel rendelkező települések közül kiválasztottakban szakmai fejlesztők, tanácsadók segítségével olyan közösségfejlesztési folyamat megvalósítása, mely közvetlenül járul hozzá a fiatalok közösséggé válásához és/vagy közösségeik megerősödéséhez és a helyi társadalomban való aktív szerepvállalásukhoz, erősítve a fiatalok kötődését településükhöz.
 • A megyei IKSZT-k számára biztosított mentori tevékenységek keretein belül
 • a közösségfejlesztő folyamat részeként a helyi, felnőttsegítő szakmai támogatása,
 • az ifjúsági információ szolgáltatás kialakításának, működtetésének segítése,
 • a fiatalok bevonásával megvalósított ifjúsági programok szervezésének, lebonyolításának segítése.
 • A megyei IKSZT-k számára biztosított szolgáltatások keretein belül:
  • helpdesk szolgáltatás üzemeltetése az IKSZT-k számára (telefonos és online),
  • az IKSZT-k ifjúsági információ szolgáltatói tevékenységének tartalmi támogatása,
  • IKSZT találkozó szervezése (projektidőszak alatt minimum 3 alkalommal) a települési tapasztalatok feldolgozására és a jó gyakorlatok átadására,
  • Az IKSZT-k egymás közötti kommunikációját támogató felület kialakítása és fenntartása,
  • Az IKSZT-k által tárgyév január 31-ig elkészítendő fejlesztési, szolgáltatási és programtervhez segítségnyújtás a rendeletben foglaltnak megfelelően.

A feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb kötelezettségek:

 • A NEFMI, MOISZ és VKSZI előkészítésével felkészítő találkozón való részvétel a mentorok számára.
 • A nyertes pályázó a támogatott szakmai tevékenységéről negyedévente előrehaladási beszámolót készít a Nemzeti Erőforrás Minisztérium számára
 • Aktív szerep vállalása az országos szintű koordinációval készülő – az IKSZT ifjúsági feladatellátását segítő – szakmai módszertani anyagok elkészítésében és terjesztésben.
 • A mentor és szolgáltatói tevékenység megvalósítása során nyert tapasztalatokat, módszereket, gyakorlati ötleteket összegző dokumentáció elkészítése.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 21 850 000 Ft, azaz huszonegymillió nyolcszázötvenezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/15/03/01 címrendi besorolású „Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 277190) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 3 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, kizárólag 2011. június 15. és 2012. április 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek és biztosító egyesületek),
 2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok, közalapítványok és intézményeik,
 3. nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és intézményeik,
 4. önkormányzati intézmények,
 5. a fenti szervezeti körbe tartozók konzorciumai;

Az a-d) pontban nevesített szervezetek közül kizárólag az nyújthat be pályázatot, amely:

 • székhelye a leendő szolgáltatási területet jelentő megyében van,
 • legalább 3 éve aktív, szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik az ifjúsági munka terén,
 • működtetett vagy jelenleg is működtet ifjúsági szolgáltatást, (pl. közösségi tér, ifjúsági iroda, ifjúsági információs pont, egyéb),
 • átadható tapasztalattal rendelkezik: fiatalok tartós motiválásában, szervezet- és közösségépítésben, közösség- ifjúsági részvétel fejlesztési folyamatokban, települési szintű ifjúságstratégia és ifjúsági cselekvési tervek elkészítésében, szabadidős programok szervezésében, ifjúsági információs szolgáltatás terén, egyéb a fentitől eltérő ifjúsági szolgáltatások működtetésében.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek:

 • konzorciumban, több szervezet erőforrásait hasznosítva pályáznak (a konzorciumi együttműködéssel benyújtott pályázatok esetében a pályázókra vonatkozó szakmai feltételeket a partnerek közösen is teljesíthetik),
 • részt vállalnak helyi szakemberek segítésében más, nem az IKSZT-hez köthető települési, térségi ifjúsági kezdeményezések generálásában, programok, projektek kialakításában (felkereső, helyi szolgáltató tevékenység, közösségfejlesztési folyamatok, képzések, tréningek, műhelyek, szabadidős programok).

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 31. 24.00 óra


Letölthető dokumentum

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátását segítő megyei szintű mentor és szolgáltató tevékenységek támogatása

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

További információk

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.ncsszi.hu és a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium honlapokról.

Forrás: http://www.kormany.hu