palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészeti tevékenység és költségei támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen tevékenységet végző természetes személyek, nem MMA tagok részére, művészeti tevékenységükhöz kapcsolódó költségeik támogatására.

Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 750 000 000 Ft áll rendelkezésre.
Támogató a pályázatokat a beérkezési sorrendnek megfelelően, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadja be.

A támogatás összege és formája

A támogatás formája vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás.
Az elnyerhető támogatás összege: 100.000–500.000 Ft

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2021. január 25. és 2021. február 23. között nyújtható be.

http://tamogatas.mma.hu/Login

A pályázatban be kell mutatni: a pályázó szakmai tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell: nyilatkozat szervezeti tagságról (formanyomtatvány)

A támogatottak köre
Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat: Támogatásban részesíthető a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen tevékenységet végző természetes személy, aki a pályázati kiírás megjelenésének napjáig tagjává vált valamilyen, a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen működő egyesületnek, szövetségnek, szakszervezetnek.

Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):

  • az MMA rendes vagy levelező tagja, továbbá
  • az MMA Titkársággal köztisztviselői vagy a 6.1 pontban meghatározott támogatási időszakban egyéb jogviszonyban álló személy (pl.: művészjáradékban részesülők, ösztöndíjasok stb.)
  • azon személyek, akik nem számoltak el az MMA-20-MHM pályázatukkal.

Továbbá nem kerülhet befogadásra azon személy pályázata, aki:

  • lejárt köztartozással rendelkezik,
  • korábbi években elnyert támogatási összegével nem vagy nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
  • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító jellel.

Nem részesülhet támogatásban az a személy, akinek:a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a pályázóval szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a Támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Letölthető dokumentum

Teljes pályázati kiírás MMA-21-MH750

A támogatási időszak, a támogatás formája

A kiíró által megjelölt, 2021.01.01. – 2021.08.31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, működéséhez nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó, a pályázó nevére szóló számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.

Pályázat weboldala