palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakkollégiumok támogatására-MNB pályázat

MNB pályázatA pályázat célja: A felsőoktatási intézményekhez kötődően működő szakkollégiumokban folyó makroökonómiai, pénzügyi és ökonometriai oktatás támogatása. A pénzbeli támogatás a 2009-2010-es tanévre tervezett kurzusok kurzusvezetői díjazására és az oktatáshoz kapcsolódó dologi költségekre (könyvek beszerzése, fénymásolás) vehető igénybe. A támogatás részfinanszírozáshoz is felhasználható.

Az igényelhető támogatás összege: Szakkollégiumonként minimum százezer, maximum egymillió forint.

Jelen pályázat során a pályázati úton felhasználható keretösszeg: bruttó ötmillió forint.

A pályázók köre:

 • Pályázatot nyújthat be az a szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő önálló jogi személy diákotthon (Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 13.§ (6) bekezdés), amelyet az Oktatási Hivatal, mint Felsőoktatási Regisztrációs Központ nyilvántartásba vett, és amely az Ftv. 66. § (8) bekezdésében meghatározott megállapodást felsőoktatási intézménnyel megkötötte.
 • Pályázatot nyújthat be továbbá az az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakkollégium (szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő kollégium) (Ftv. 13. § (6) bekezdés), amely az Ftv. 1. számú mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmény keretében működi

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a szakkollégiumban folyó oktatás és a szakmai kurzusrendszer rövid bemutatását,
 • a 2009/2010-es tanévre tervezett makroökonómiai, pénzügyi és/vagy ökonometriai kurzusok tematikáját, és kurzusokra lebontva a személyi és dologi kiadások részletes költségtervét, megjelölve a megpályázott vagy megítélt társfinanszírozás összegét is, a kurzusok megtartására felkért kurzusvezetők szakmai önéletrajzát,
 • A szakkollégium létesítő okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának egyszerű másolatát,
 • a pályázatot aláíró személy nevét, aláírási jogosultságát igazoló okiratot, telefonszámát, email-címét és postacímét
 • az intézmény pályázati kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, email-címét, postacímét.

A támogatás feltétele

 • amennyiben a pályázó a korábbi évben támogatásban részesült a Magyar Nemzeti Bank hasonló pályázatán, akkor az előző év pályázati kiírásban meghatározott határidőig  benyújtotta a támogatásban részesült kurzusok szakmai beszámolóját és részletes pénzügyi elszámolását a támogatás felhasználásáról,
 • kurzusonként az oktatás tervezett időtartama elérje a 12×75 percet,
 • a kurzus végén a hallgatók írásban vizsgát tegyenek, vagy írásos dolgozatot készítsenek a kurzus tematikájához kapcsolódóan.

A pályázat beadásával, a döntéssel és annak kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

 • A pályázatot 3 (egy eredeti és két másolati) fűzött vagy tűzött példányban magyar nyelven kell benyújtani a megszabott határidőre.
 • A formailag nem megfelelő, hiányos, vagy késve beadott pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
 • A pályázatokat kizárólag postai úton lehet beküldeni az alábbi címre:

Magyar Nemzeti Bank
Kutatási szakterület
„Szakkollégiumi Pályázat”
1054 Budapest Szabadság tér 8-9.

Beküldési határidő: 2009. szeptember 15. (postabélyegző)

A pályázatról további információt ad Losonczi Tünde  (email: losonczit@mnb.hu telefon: 428 2600/1835)
A pályázatok elfogadásáról a Magyar Nemzeti Bank 2009. október 30-ig dönt.

Támogatási szerződés
A nyertes pályázóval a Magyar Nemzeti Bank támogatási szerződést köt.

A nyertes pályázó a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2010. szeptember 1-ig.

Forrás: MAGYAR NEMZETI BANK