palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakmai kurzusok vezetésére

Jánossy Ferenc Szakkollégium pályázatot hirdet szakmai kurzusok vezetésére. A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0020 “A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen” Jánossy Ferenc Szakkollégiumot érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából.

A Jánossy Ferenc Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) 2011-2012 tanév tavaszi félévében indítandó szakmai és kompetencia-fejlesztő kurzusokra témajavaslatokkal valamint levezetésére lehet pályázni. A Szakkollégium a pályázatok közül e fenti félévben meg nem valósuló (nem „nyertes”) kurzusötleteket későbbi félévekben felhasználhatja (elindíthatja), melyhez a benyújtó pályázókat az aktuális félévben a Szakkollégium hasonló pályázatban történő részvételre külön fel fogja kéri (erről a pályázatok bírálati visszaértesítése is tájékoztat).

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2012. február 8. (szerda) 23:59 (e-mail elküldése szerint, a be nem érkező, vagy félrecímzett e-mail-eket határidő után nem köteles a pályázat kiírója elfogadni)

PÁLYÁZAT LEADÁSA: elektronikus formában a <jfszk.jfszk@gmail.com> e-mail címre történik, a pályázati anyag dokumentumainak az e-mail-hez mellékletként történő csatolásával.

KURZUSVEZETŐ JUTTATÁSAI: kurzusonként 150 000 Forint (számlaképes esetben ÁFÁ-val együtt értendő; munkabéres megbízási szerződés esetén a munkaadói, munkavállalói és egyéb bért érintő levonandó összegekkel együtt értendő) a kurzusvezetői oklevél a Szakkollégiumtól: “Patronáló Tanár” címmel.

E pályázatban feltűntetett összeg csak a kurzusvezetőt illeti: amennyiben a pályázatot benyújtó javaslattevő személy és a kurzusvezető személye eltér, a javaslatot tevő személy anyagi elismerésre a Szakkollégium részéről illetve a kapcsolódó TÁMOP pályázatból – közreműködéséért – anyagi elismerésben egyik fél részéről sem részesíthető!

IDŐINTERVALLUM:

 • 2012. február 13-tól legkésőbb 2012. május 19-ig
 • 10-15 héten keresztül heti egy alkalommal, alkalmanként 2-3 óra (45 perces tanórák) összesen 30-45 óra teljesítése elvárt, melytől történő eltérési javaslat okát a pályázónak pályázatában indokolnia kell.

A Szakkollégium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatban vállalt, leírt, ajánlott időintervallumnál indokolt esetben eltérjen (oktatási szünetek, egyéb szakmailag indokolt körülmények esetében) akár kisebb óraszám irányában. – erről a kurzusvezetőt előzetesen értesíti.

PÁLYÁZHATÓ KURZUSOK:

A Szakkollégium a jelen 2011/2012-es tanév tavaszi félévében összesen legfeljebb 7 szakmai illetve kompetencia-fejlesztő kurzust indíthat el, de ez a szám – a bírálók döntésétől függően – kevesebb is lehet. Ezen belül legfeljebb csak 3 kompetenciafejlesztő kurzus indítható.

Kurzusindítási javaslatot bárki tehet, de ha a javaslattevő és kurzusvezető személye eltér, úgy a javasolt kurzusvezető nyilatkozta is csatolandó. A nyilatkozatban a leendő kurzusvezetőnek vállalnia kell, hogy a kurzus elindítása esetén vállalja e feladatot.

Egy személy részéről több pályázat is benyújtható, illetve több kurzus vezetését is elláthatja ugyan az a személy.

A kurzuson kis létszámú (4-15 fős) hallgatói csoport vesz részt.

ELVÁRÁS:

A kurzusvezetőnek biztosítania kell

 • belépőkkel szemben elvárni javasolt tudásigény
 • kilépő egyéni hallgatói tudás, kompetenciák lemérését (azonos feladatsorral).
 • belépők tudásszintjének (differenciált) felmérése
 • egyénenkénti tudásfejlesztés támogatása, biztosítása: kurzus folyamán szóban, személyre szabottan, a kurzus végén a kilépési mérés értékelését – egy szöveges tanácsadással, javaslattal – írásban is ki kell egészíteni a kurzust követően (ez utóbbi feltétele a kurzusvezetés elfogadásának)

PÁLYÁZAT RÉSZEI:

 •  kurzuskoncepció, elérni kívánt cél meghatározásával
 • kurzustematika
 • javaslattétel a kurzusvezető szakértő személyére
 • javasolt kurzusvezető szakértő kompetenciája, végzettségei, referenciái
 • javasolt kurzusvezető amerikai típusú önéletrajza
 • javasolt kurzusvezető nyilatkozata a kurzusvezetői feladat vállalásáról annak indítása esetén
 • javasolt kurzusvezető nyilatkozata az Óbudai Egyetemmel fennálló munkaviszony létezéséről (van vagy nincs)
 • kurzusvezető-jelölt által ismert, illetve alkalmazni javasolt tanulásmódszertanok (ha lehet, kompetencia-területenként) felsorolása – amennyiben ez az adott kurzusjavaslat esetén értelmezhető.
 • jelölendők a kurzus lebonyolításához szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek
 • A kurzus foglalkozásainak heti időbeosztására 2 vagy 3 ajánlott időpont megadása. – vonatkozó részletek még a „Pályázat elbírálása” pontnál.

[A JFSZK által közzétett pályázati anyagminta a fenti felsorolást automatikusan kielégíti, de használata nem kötelező.]

E dokumentációkat a nyertes pályázónak szerződéskötés előtt, egyeztetett időpontban nyomtatott eredeti példányban is át kell adnia. – azok hiányában a pályázatára vonatkozó kedvező döntés semmisnek minősül.

A Jánossy Ferenc Szakkollégium a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által elismert tehetségpont, így az egyéni tehetségsegítő fejlesztések preferenciát élveznek!

ELŐNYT JELENT:

 • tehetségpontnál szerzett tapasztalat
 • tehetségsegítési tapasztalat, tevékenység
 • tehetséggondozási továbbképzés elvégzése (ezen belül főként ECHA diploma illetve a Géniusz képzések preferáltak)
 • tanulásmódszertani ismeretek továbbá ezek átadási gyakorlata
 • a kurzus által érintett kompetenciák fejlesztésénél, tanulásánál alkalmazható (területenként több) tanulási módszerek ismerete, módszertan javaslata (ezeket a pályázatban történő feltűntetése esetén tudjuk figyelembe venni)

Külön előnyt jelent az alábbi kurzusokra tett javaslatok:

 • atomenergetikai kurzus
 • PhotoShop alkalmazása a gyakorlatban
 • pénzügyi kurzus
 • kommunikáció-tárgyalás és személyiségfejlesztést érintő tréning
 • android programozás
 • MS Office alkalmazási mesterkurzus

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: Az elindítható kurzusok közötti döntésben kiemelt szempont, hogy az induló kurzusok az Óbudai Egyetem karainak minél nagyobb hányadát fedjék le.

A beérkező pályázatokat a Szakkollégium szakmai alelnöke által vezetett Minősítő és Értékelési Bizottsága bírálja el, az alábbiak szerint.

Kiemelt szempont az adott pályázati témának támogatottsága a Szakkollégium tagjainak érdeklődésétől függően (előzetesen történt felmérés alapján), valamint a kurzusban vállalt óraszám, és a kurzusvezető(k) szakmai kompetenciája.

Amennyiben azonos vagy közel azonos kurzusjavaslatok érkeznek be (s tagsági érdeklődés alapján elindításuk indokolt) úgy a következők szerint kerülnek értékelésre: A pályázat elbírálása a pályázatok időpontjavaslataitól függően lehet két körös, de kedvező időpontjavaslat esetében a két kör összevonható. Az első körben a pályázat időpontjavaslatait nem vesszük figyelembe: a többi pontban kértek alapján értékeljük a beérkező pályázatokat. A második fordulóban, az első forduló első két vagy három helyezettjével, ha szükséges egyeztetünk a pályázó számára még lehetséges további időpontokról (ha a megadottak nem egyeztethetők össze a Szakkollégium tagjainak igényeivel), s a pályázók által így vállalható időpontok alapján döntünk. Azonos időpontjavaslatok esetében az elsőkörös minősítés dönt.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

ZÁRÓ INFORMÁCIÓ: A pályázat pontjaitól eltérni csak a Szakkollégium engedélyével lehet, ha ez az eltérés érinti a pályázat lényegi illetve szakmai elvárásait, úgy a pályázat kiírója pályázatmódosítást tesz közzé (ebben illetékes személy a Szakkollégium mindenkori szakmai alelnöke).

Az egyes változások tekintetében a Szakkollégium honlapján <http://jfszk.hu> közzétett felhívás a mérvadó!

Kérjük, a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján szereplő kiírásokat! További tájékoztatást, kérdésekre információt a Szakkollégium központi e-mail címén keresztül adunk: <jfszk.jfszk@gmail.com>.

Forrás: