palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati bankjegybrikett fűtési célú hasznosítására

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására.

  

A pályázat célja: Kiíró évente körülbelül 50 tonna forgalomból kivont forintbankjegyet semmisít meg. A megsemmisítés során ún. bankjegybrikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú szervezetek részére. A bankjegybrikett fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.

A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy – a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt – belföldi telephelyre.

A pályázat feltételei

A pályázat keretében támogatást igényelhet olyan közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány, amelyet a bíróság 2010. július első  napját  megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint – a 2012. január 1. napja előtt hatályban volt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott – közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.

A 2.1 bekezdésben megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely

 • belföldi székhelyű,
 • magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,
 • nyilatkozik arról, hogy az alapcél szerinti – a 2.1. pontban körülírt közhasznú – tevékenységét az ott meghatározott nap óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja,
 • nyilatkozik arról, hogy milyen célú felhasználásra igényli a brikettet, hol kívánja azt hasznosítani és legkevesebb milyen összmennyiséget vállal – több részletben – átvenni,
 • nyilatkozik arról, hogy a d) pont szerinti hasznosítás helyén, a hasznosítás céljából rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az mekkora névleges hőteljesítménnyel rendelkezik (kW-értékben). Amennyiben a fenti kazán névleges hőteljesítménye eléri a 140 kW értéket, úgy nyilatkozik arról is, hogy a kazán füstgázait elvezető pontforrás rendelkezik a hatályos környezetvédelmi engedélyekkel (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, hatályos pontforrás működési engedély, határérték alatti adatokat tartalmazó pontforrás emissziómérési jegyzőkönyv), amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát nyilatkozatához csatolja;
 • nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres tüzeléstechnikai karbantartása megvalósul,
 • nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű brikett tárolásához szükséges fedett és zárt tárolókapacitással,
 • nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan négy-öt tonnás mennyiségű brikettszállítmányokat a mennyiségnek megfelelő számú részletben, a kiíró által előzetesen egyeztetett időpontok­ban fogadni, ehhez egy 16 tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a lerakodás feltételeit képes biztosítani,

továbbá pályázatához csatolja

 • hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,
 • a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt igazoló határozat egy másolati példányát,
 • a nyilvántartását vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonatot,
 • az illetékes adóhatóság 15 napnál nem régebbi együttes igazolását eredetiben arról, hogy köztartozása nem áll fenn,
 • a 2011. évre vonatkozó – a legfőbb szerve által elfogadott – közhasznúsági jelentést, a legfőbb szerve erre vonatkozó határozatával együtt,
 • a pályázat benyújtásának idején általa folytatott – a 2. 1. pontban meghatározottak szerinti – közhasznú tevékenységének bemutatását, kiemelve a jelen pályázattal érintett tevékenység (2.2. d) pont) bemutatását legfeljebb egy A/4-es méretű oldal terjedelemben.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére nem adható át.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.

A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe:  Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.

A pályázatra minden esetben rá kell írni: „briketthasznosítás”.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. 

A támogatás időtartama: A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás hatálybalépésétől  2013. szeptember 30. napjáig.

A pályázat értékelése

 1. A beérkező pályázatok értékelésekor kötelezően figyelembe veendő a 2. pontban leírtak maradéktalan teljesítése. A 2. pontban leírtak nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelen.
 2.  A Kiíró a pályázatokat az alábbi részpontszámok alapján értékeli:

A/A közhasznú tevékenység célja [1]

Értékelési szempont

Adható pontszám

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

5

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

5

3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5

4. kulturális tevékenység

2

5. természetvédelem, állatvédelem

2

6. környezetvédelem

2

7. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

5

8. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

5

9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

3

10. rehabilitációs foglalkoztatás

3

B/A feladatellátás szintje

Értékelési szempont

Adható pontszám

1. országos

5

2. területi

4

3. helyi

3

A Kiíró a pályázatokat legkésőbb 2012. október 14. napjáig elbírálja oly módon, hogy a pontszámok alapján azokat sorba rendezi, és a rendelkezésre álló brikettmennyiség keretéig e sorrend alapján a legtöbb pontszámot kapott legfeljebb három pályázóval az elbírálást követő 15 napon belül megállapodást köt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázók között milyen arányban osztja el a brikettet.

További információk

 A pályázattal kapcsolatos adminisztratív kérdések:

Melléklet

A nyertes pályázó és az MNB között megkötendő Megállapodás.

[1] A pályázati felhívásban közhasznúként meghatározott tevékenységek a hatályban volt Ksztv. 26. § c) pontjában szereplő felsoroláson alapulnak.

Letölthető dokumentumok