palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Petőfi Sándor ösztöndíj

nemzeti regiszetrA Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága meghirdette a Petőfi Sándor program ösztöndíj pályázatát.

A pályázat célja, hogy kiépüljön és megerősödjön a Kárpát-medencei magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez.

Jelen programot annak érdekében jött létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassuk és az anyaországgal a kapcsolattartást ösztönözzük.

Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Petőfi Sándor Program célja:

 • a magyarság összetartozás tudatának erősítése ;
 • az ösztöndíj keretében szeretnénk elérni, hogy ösztöndíjasok látogassanak el a külhoni magyarság szórványközösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő, támogató tevékenységükkel erősítsék a nemzethez való kötődésüket;
 • erősítsék a szórványközösségek magyar azonosság tudatát.

A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat legfeljebb 50 fő részére a 2016. augusztus hónap és 2017. június hónap között megvalósuló programszakasz időtartama alatt. A Program kezdetének naptári nap szerinti meghatározására nincs lehetőség. A pályázati szakasz lezártát – azaz a nyertes pályázók kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra a nyertes pályázókkal kötendő szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, ami a szerződésben kerül rögzítésre, személyre szabottan.

A Program 2016 augusztusától 2017 júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt a nyertes pályázó legfeljebb 9 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer két hétből áll, amelynek részét képzi: a külföldi programszakaszt megelőző, egy hétből álló oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázók köre

A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett. Elvárt az angol nyelvtudás, illetve a célország nyelvének ismerete előny jelent.

A pályázó, amennyiben a korábbi Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2016. február 15. – 2016. március 15.
Interjú a pályázókkal: 2016. március 16. – március 31.

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2016. szeptember 1 – 2017. június 9. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg, azzal hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2016. szeptember 10. napja A nyertes pályázó ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.)
Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külhoni programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra, és legfeljebb 2017. június 30. napjáig tart.

A nyertes pályázók kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy a nyertes pályázó a szükséges beutazási/tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában a nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, oktatási felkészítő ismeretanyagának elsajátítása, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei: Bosznia-Hercegovina, Csehország,  Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia,  Szlovénia és Ukrajna

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani. A pályázatot a Nemzeti Regiszter honlapon található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja. Csak a 2016. március 15. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő kifejezést: ”Petőfi Sándor Program 2016”

A tengerentúlról postára adott pályázatok esetében kérjük a pályázókat a postára adással egyidejűleg elektronikus úton szíveskedjenek a pályázati dokumentációt és postára adás igazolására szolgáló dokumentumot a 10. pontban meghatározott elektronikus levélcímre elküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott, és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati anyag ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul:

Külhoni programszakasz: 500.000,- Ft/hó
A nyertes pályázók ösztöndíját a Miniszterelnökség átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség, a kifizetéseket kizárólag forintban teljesíti a Miniszterelnökség.

Az ösztöndíj a Program teljes időszaka alatt az ösztöndíjas célországba történő ki- és visszautazásához, az ott tartózkodásához és a feladatellátáshoz szükséges egyéb kiadásokra is fedezetet nyújt. Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjas részére.

A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

Letölthető dokumentum

Petőfi sandor-palyazati_adatlap_2016 (1)

A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:

 • Hiánytalanul kitöltött eredeti, aláírással ellátott pályázati adatlap. Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást – a pályázó által megjelölt, célországra vonatkozó prioritás azonban a pályázat kiíróját nem köti;
 • Géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
 • Közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
 • amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol vagy a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum,
 • A közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra vonatkozó 2 db ajánlás; és/vagy a magyar szórvány közösségi életének szervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 db ajánlás;
 • Személyi igazolvány másolata, vagy honosítási okirat másolata;
 • Útlevél másolata (kivéve, ha a célország a schengeni egyezményt aláíró állam);
 • Vezetői engedély másolata (vezetői engedéllyel való rendelkezés esetén).

Nincs lehetőség hiánypótlásra a következő dokumentumok hiánya – vagy hiányos kitöltése – esetén:

 • pályázati adatlap – ideértve azt is, ha a pályázati adatlapot a pályázó nem látta el aláírásával és dátummal;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
 • nyelvismeretet igazoló dokumentum, amennyiben a pályázó rendelkezik ilyen dokumentummal.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy ha a pályázó nem rendelkezik útlevéllel, az ezen dokumentum hivatalos igényléséről szóló igazolást kötelező csatolni – kivéve, ha a célország schengeni egyezményt aláíró állam.

Hiányos pályázat esetén a pályázónak egyszeri lehetősége van hiánypótlásra, és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől (tudomásszerzéstől) számított 5 naptári napon belül. A hiánypótlási felhívást elektronikus levélben küldi a Miniszterelnökség a pályázó azon elektronikus levélcímére, amelyet a pályázati adatlapon megjelölt.

Elérhetőség

A pályázati kiíráshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen: psp@me.gov.hu

A teljes pályázati kiírás elérhetősége: Petőfi Sándor ösztöndíj