palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj 2016

nemzeti regiszetrA Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése.

A pályázat tárgya

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat legfeljebb 100 fő részére a 2016. május hónap és 2017. június hónap között megvalósuló program időtartama alatt. A Program kezdetének naptári nap szerinti meghatározására nincs lehetőség. A pályázati szakasz lezártát – azaz a nyertes pályázók kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra a nyertes pályázókkal kötendő szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, ami a szerződésben kerül rögzítésre, személyre szabottan.
A Program 2016 májusától 2017 júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt a nyertes pályázó legfeljebb az északi félteke esetén 9, a déli félteke esetén 6 hónapig a külföldi magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer két hétből áll, amelynek részét képezi: a külföldi programszakaszt megelőző, egy hétből álló oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázók köre

A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett. Elvárt az angol nyelvtudás, illetve a célország nyelvének ismerete előny jelent.

A pályázó, amennyiben a korábbi Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

A pályázat megvalósítási paraméterei

 • A pályázat benyújtása: 2016. február 15. – 2016. március 15.
 • Interjú a pályázókkal: 2016. március 16. – 2016. március 31.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka:

 • Déli félteke (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Amerika): 2016. június 1. – 2016. december 9. (A legfeljebb 6 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2016. június 10. napja. A nyertes pályázó ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)
 • Északi félteke (Észak-Amerika, Európa): 2016. szeptember 1 – 2017. június 9. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2016. szeptember 10. napja. A nyertes pályázó ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külföldi programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra.

A nyertes pályázók kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy a nyertes pályázó a szükséges beutazási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában a nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, oktatási felkészítő ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Európa (Ausztria, Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Svédország, Törökország)
 • Amerikai Egyesült Államok
 • Ausztrália
 • Dél-Afrika
 • Kanada
 • Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Uruguay, Chile)
 • Új-Zéland

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapon található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja. Csak a 2016. március 15. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő kifejezést: ”Kőrösi Csoma Sándor Program 2016”
A tengerentúlról postára adott pályázatok esetében kérjük a pályázókat a postára adással egyidejűleg elektronikus úton szíveskedjenek a pályázati dokumentációt és a postára adás igazolására szolgáló dokumentumot a 11. pontban meghatározott elektronikus levélcímre elküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Petőfi Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati anyag ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul:

 • Magyarországi programszakaszokra (kétszer két hét): egyszeri 300.000,- Ft
 • Külföldi programszakaszra: 650.000,- Ft/hó
  A nyertes pályázók ösztöndíját a Miniszterelnökség átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség, a kifizetéseket a Miniszterelnökség kizárólag forintban teljesíti .

Az ösztöndíj a Program teljes időszaka alatt az ösztöndíjas célországba történő ki- és visszautazásához, az ott tartózkodásához és a feladatellátáshoz szükséges minden egyéb kiadásokra is fedezetet nyújt. Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget nem térít az ösztöndíjas részére.
A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:

 • Hiánytalanul kitöltött eredeti, aláírással ellátott pályázati adatlap. Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást – a pályázó által megjelölt, célországra vonatkozó prioritás azonban a pályázat kiíróját nem köti;
 • Géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
 • Közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
 • Amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol vagy a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum;
 • A közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való részvételre vonatkozó 2 db ajánlás; és/vagy a magyar szórvány közösségi életének szervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 db ajánlás;
 • Személyi igazolvány másolata, vagy honosítási okirat másolata;
 • Útlevél másolata (kivéve, ha a célország  schengeni egyezményt aláíró állam);
 • Vezetői engedély másolata (vezetői engedéllyel való rendelkezés esetén).

Nincs lehetőség hiánypótlásra a következő dokumentumok hiánya – vagy hiányos kitöltése – esetén:

 • pályázati adatlap – ideértve azt is, ha a pályázati adatlapot a pályázó nem látta el aláírásával és dátummal;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
 • nyelvismeretet igazoló dokumentum, amennyiben a pályázó rendelkezik ilyen dokumentummal.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy ha a pályázó nem rendelkezik útlevéllel, az ezen dokumentum hivatalos igényléséről szóló igazolást kötelező csatolni (kivétel ez alól, ha a célország schengeni egyezményt aláíró állam).

Hiányos pályázat esetén a pályázónak egyszeri lehetősége van hiánypótlásra, és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől (tudomásszerzéstől) számított 5 naptári napon belül. A hiánypótlási felhívást elektronikus levélben küldi a Miniszterelnökség a pályázó azon elektronikus levélcímére, amelyet a pályázati adatlapon megjelölt.

A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
 • a pályázati dokumentáció olyan hiányban, hibában szenved, amely esetén nincs lehetőség hiánypótlásra;
 • a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy csak részben tett eleget;
 • a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati elbeszélgetés során.

A pályázat érvényes, ha:

 • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;
 • a pályázati adatlap megfelelően, hiánytalanul van kitöltve;
 • a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
 • a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva
 • a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel.

Letölthető dokumentum

KorosiCsomaSandor_palyazati_adatlap_2016

Elérhetőség

A pályázati kiíráshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen: kcsp@me.gov.hu
Teljes kiírás: Kőrösi Csoma Sándor Program