palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma fiatalok tanulmányi támogatása OKM pályázat

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2009/2010. tanév második félévére.  A pályázat célja: A magyarországi államilag elismert egyetemek és főiskolák esti vagy levelező munkarendje szerint szervezett költségtérítéses képzésben résztvevő szociálisan rászoruló roma fiatalok támogatása, valamint a roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban-nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése.

Pályázat benyújtására jogosultak:
Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses esti vagy levelező képzésben résztvevő I-V. évfolyamos szociálisan rászoruló, magyar állampolgárságú roma hallgatók.

A támogatás elnyerésének feltétele:
az előző félév sikeres teljesítése. Az évet halasztó, illetve az előző félévet sikertelenül záró hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázaton rendelkezésre álló forrás: A jelen pályázaton felhasználható keret 3 MFt, azaz hárommillió forint, amelynek pénzügyi fedezete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete szerinti XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzat Oktatási esélyegyenlőséget támogató feladatok és programok 1. számú részfeladata kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

 1. Önéletrajz (mivel a támogatást szociálisan hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt tartalmazza, valamint, pedagóguspályát választó hallgató esetében azt, hogy pedagógusként szívesen bekapcsolódna a kisebbségi oktatásba),
 2. igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről,
 3. igazolás (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről,
 4. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata,
 5. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata,
 6. a pályázati adatlap kitöltve, aláírva, mely tartalmazza a pályázó nyilatkozatait,
 7. a pályázó állandó lakhelye szerinti illetékes jegyzői igazolást a szociális ellátásról (eredeti család, illetve önálló család esetében), vagy regisztrált munkanélküli,vagy a rendelkezésre álló munkakereső állapotát hivatalos igazolás mellékelésével igazolja.

A finanszírozás módja, mértéke

A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás a nyertes pályázó által fizetendő költségtérítéshez. A rendelkezésre álló keretnek, a pályázók számának, illetve a hallgatók tanulmányi eredményének függvényében a támogatás mértéke a költségtérítés részleges vagy teljes összege lehet.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2010. február 1.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2010. június 15.

A támogatásra az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság tesz javaslatot. A támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és tudományos szakállamtitkára dönt.

Az Értékelő Bizottság összetétele:

Elnök: OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság,  Pálfi Ferenc miniszteri biztos, Tel: 06/1 473-7170

Szavazati joggal rendelkező tagok:

 • Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Főosztály, Németh Erika főigazgató, vagy az általa megbízott személy, Tel: 06/1 266 63 43
 • Országos Cigány Önkormányzat,  Kolompár Orbán elnök, vagy az általa megbízott személy, Tel: 06/1 322 89 61
 • Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Főosztály, Dr. Ürmös Andor főosztályvezető, vagy az általa megbízott személy, Tel: 06/1 475 5820
 • OKM Nemzetiségi Főosztály, Simon Istvánné főosztályvezető által megbízott személy, Tel: 06/1 473-7085
 • OKM Felsőoktatási Főosztály, Bakos Károly felsőoktatási felvételi ügyek referense, Tel: 06/1 473-7258

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai: A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek az óvó- és tanítóképzésben, valamint romológiai képzésben részt vevő hallgatók.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatot 2010. május 21.-ig (postabélyegző kelte) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzetiségi Főosztály
1054 Budapest
Szalay u. 10-14.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Költségtérítéses képzést támogató pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2010. május 21-ig postára adja (javasolt ajánlott küldeményként). A pályázatokkal kapcsolatban csak abban az esetben fogadunk el reklamációt, ha a pályázó postai tértivevénnyel igazolja, hogy a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldte meg. A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A hiányosan, hibásan vagy a határidőn túl postára adott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni, azok további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A nyertes pályázó (kedvezményezett) a pályázat megvalósítása során az alábbi költségeket számolhatja el: az előírt 2009/2010. tanév II. félévi képzési költségtérítése

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a döntést követő 15 napon belül, legkésőbb 2010. május 31.-ig a www.okm.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

A nyertes pályázók listájának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium a kedvezményezett hallgatók felsőoktatási intézményeivel támogatási szerződésben állapodik meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.

A pályázatról további információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzetiségi Főosztályán Raduly Istvántól kérhető (1) 79-54-324-es telefonszámon.

A pályázati felhívásra a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok a 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az irányadó, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.

A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, azonban a pályázó a pályázati döntéssel szemben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben foglaltak szerint az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja.