palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma Memorial Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

ref pályázatA Roma Oktatási Alap Ösztöndíjprogramjai. A Roma Oktatási Alap/Ösztöndíjprogramok a soron következő, tizenkettedik tanévre is meghirdeti a Roma Memorial – Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját roma egyetemi hallgatók számára. A Program anyagi hátterét az első két évben a nácik által a második világháború idején zsákmányolt, majd a háború után a szövetségesek kezébe került arany biztosította. A 3. 4. és az 5. tanév anyagi hátterének jelentős részét a Nyílt Társadalom Intézet és a C.S. Mott Alapítvány biztosította. A 6. tanévtől kezdődően a REF támogatása fedezi az anyagi szükségletek nagy részét.

A REF Roma Memorial – Felsőoktatási Ösztöndíjprogram díjazása
Az RMUSP éves tanulmányi ösztöndíj összege a 80 EURO/tanulmányi hónap alapon kerül kiszámításra, melyet tankönyvek, vizsgadíjak, és részben a létfenntartási költségek fedezetére kell fordítani. Amennyiben a pénzalap lehetővé teszi, az RMUSP a saját belátása szerint hozhat olyan döntést, hogy részben vagy teljes egészében fedezetet nyújt a tandíj összegére, azonban a teljes ösztöndíj semmi esetre sem haladhatja meg a tanévenkénti 800 EURO összeget a tandíj összegével kiegészítve. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ösztöndíj összege nem biztos, hogy fedezi a sikeres pályázó tandíját teljesen vagy részlegesen. Az ösztöndíjak odaítélése nem történik automatikusan a következő tanévre, viszont lehetőség van arra, hogy a tanulók újra pályázzanak, de ennek az előző tanév sikeres lezárása a feltétele.

1. Az RMUSP-pályázókra vonatkozó pályázati kritériumok
A REF/Ösztöndíjprogram pályázati kritériumai alapvető előírások a jelentkezők képességeinek és adottságainak felmérésére. A pályázatokat a megfelelő tanulmányi előírásoknak, a beküldött dokumentumok hiánytalanságának és a határidők betartásának figyelembe vételével osztályozzák. Azok a pályázók, akik nem felelnek meg a pályázati kritériumoknak, a továbbiakban nem vehetnek részt a versenyben.

A pályázónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

nyíltan romának vallja magát és a nyilvánosság előtt romaként hajlandó megjelenni

országának vagy tartózkodási országának államilag akkreditált egyetemére felvételt nyert vagy felvételizett a következő tanévre nappali tagozaton. Olyan személyek, akik a pályázat benyújtásának idején még nem nyertek felvételt az egyetemre, de a következő tanévben tervezik tanulmányaik megkezdését, szintén pályázhatnak az ösztöndíjra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy országának vagy tartózkodási országának szerepelnie kell a programországok listáján: Albánia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Csehország, Magyarország, Koszovó, Montenegró, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szerbia, Törökország

a megállapított jelentkezési határidőket betartja
tanulmányokat folytat az alap-, mester- vagy PhD fokozat megszerzése érdekében
elküldi a kitöltött jelentkezési formanyomtatványt
elküld egy esszét, amelyben részletezi tanulmányi céljait és/vagy teljesítményeit, valamint bemutatja elkötelezettségét és motivációját a tanulásra

elküld egy esszét, amelyben azokat a leglényegesebb problémákat tárgyalja, amelyekkel a romák a jelentkező országában szembesülnek, részletezi, hogyan hatnak ezek a kérdések a helyi közösségre és milyen lehetséges módokon lehetne ezeket a kérdéseket kezelni

csatolja az összes teljesített tanév és a 2010-2011-es tanév első lezárt szemeszterének (2010. szeptember-december) jegyeit igazoló hivatalos indexmásolatát. Abban az esetben, ha a jelentkező mostanában nem volt egyetem/iskola hallgatója, csatolja a legutóbb megkapott bizonyítványairól vagy diplomáiról készült másolatokat
elküld legalább egy részletes, érdemi ajánlólevelet, amely ismerteti a pályázó tanulmányi teljesítményét és/vagy iskolán kívüli tevékenységeit

elektronikus aláírásával hitelesíti az online jelentkezési formanyomtatvány Szerződéses Kötelezettségek című fejezetét

az alábbi szakterületek valamelyikén folytat tanulmányokat: jog, államigazgatás, újságírás, politológia, szociológia, pszichológia, pedagógia, filozófia, közgazdaság, pénzügy, üzleti ügyvitel, történelem, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, kommunikáció és PR, egészségügy, műszaki tudományok, ökológiai vagy környezettudomány, biológia, matematika, fizika és művészetek

iskolalátogatási igazolással igazolja, hogy beiratkozott nappali tagozatos hallgató a jelentkező országának vagy tartózkodási országának államilag elismert egyetemén arra a tanévre, amelyre az ösztöndíj-támogatást igényli

Megjegyzés 1: nem nappali tagozatos hallgatók abban az esetben pályázhatnak RMUSP-ösztöndíjra, ha mester- vagy doktori képzésben vesznek részt (bármely programországban) vagy ha a Cseh Köztársaságban tanulnak (bármilyen szintű képzésben).

Megjegyzés 2: az RMUSP-ösztöndíjra első körben kiválasztott frissen érettségizett pályázóknak/ leendő elsőéveseknek személyes interjún kell részt venniük (a részleteket az interjúval kapcsolatban ld. alább).

A REF-nek módjában áll az RMUSP Ösztöndíjprogram keretein belül ugyanazt a pályázót tanulmányai egész időtartama alatt támogatásban részesíteni:

 • egy alapképzésre, maximum 4/5 éven át (osztatlan képzés esetén), egyszeri engedélyezett átiratkozással más egyetemre/karra/szakra,
 • egy mesterképzésre, legfeljebb két éven át,
 • egy PhD képzésre, legfeljebb három éven át.

Azok a pályázók, akik tanulmányi ösztöndíjat kapnak egy másik szervezettől a 2011-2012-es tanévre, nem lehetnek jogosultak a REF RMUSP ösztöndíjára. A Roma Education Fund (Roma Oktatási Alap) és az Open Society Institute (Nyílt Társadalom Intézet) vagy a Soros Alapítványi Hálózat (Soros Foundations Network, angol rövidítéssel: SFN) nemzeti alapítványainak alkalmazottai, csakúgy, mint azok akik REF által támogatott projekteken dolgoznak vagy akik (konzultáns, fellowships) honoráriumot kapnak  a REF-től vagy az SFN-től, nem jogosultak REF Ösztöndíjakra.

2. Kiválasztási kritériumok
A REF-ösztöndíjprogramra történő kiválasztás feltételei számításba veszik a beküldött dokumentumok minőségét. A pályázóknak erőfeszítéseket kell tenniük, hogy megfeleljenek a kiválasztási kritériumoknak és érvényes pályázati anyagot nyújtsanak be. A valamennyi programországra és programra érvényes kiválasztási kritériumok a következők:

a program létrehozott egy átlagszámítási rendszert a kiválasztási kritériumok részeként (GPA: Grade Point Average – pontszámátlag). A jelentkező által a kiválaszthatósághoz elérendő minimális GPA függ a pályázók számától és a verseny minőségétől az adott évben;

versenyképes GPA-pontszám. A vártnál magasabb ösztöndíjigények esetén a GPA-küszöb növekedhet;

esszé, amelyben a pályázó részletezi tanulmányi céljait és/vagy teljesítményeit, valamint bemutatja elkötelezettségét és motivációját a tanulásra;

esszé, amelyben azokat a leglényegesebb problémákat tárgyalja, amelyekkel a romák a jelentkező országában szembesülnek, részletezi, hogyan hatnak ezek a kérdések helyi közösségre és milyen lehetséges módokon lehetne ezeket a kérdéseket kezelni;

tudományos szemináriumokon, konferenciákon, workshopokon, nyári egyetemeken és/vagy versenyeken való részvétel előnynek számít;

a személyes interjún nyújtott teljesítmény (első körben kiválasztott frissen érettségizett pályázóknak/ leendő elsőéveseknek).

3. Döntéshozatali mechanizmusok
A REF/SP munkatársai és a programban résztvevő országok koordinátorai nem vesznek közvetlenül részt az ösztöndíjasok kiválasztásának folyamatában. A program munkatársainak felügyelő szerepük van a kiválasztási folyamatban. A munkatársak és országos koordinátorok szerepét a Működési Szabályzatban olvashatják.

Az ösztöndíjasok kiválasztását a jelentkezők közül a Nemzeti Kiválasztási Testület (National Selection Board, rövidítve NSB) végzi. Az NSB tagjait az RMUSP esetében nyílt versenyeztetéssel választják ki a pozíció betöltésére, 3-5 évre. A program arra törekszik, hogy az NSB-k tagjait úgy válassza ki, hogy a tudományos világot és a roma közösséget képviseljék minden résztvevő országban.

A Nemzetközi Kiválasztási és Tanácsadó Testület (International Selection and Advisory Board, rövidítve ISB) megvitatja az NSB-k megoldatlan eseteit és bizonyos fellebbezett eseteket (ld. a részleteket a későbbiekben), valamint döntést hoz róluk. Az ISB tagjai nemzetközi civil szervezetek és tudományos programok képviselői, valamint ösztöndíjprogramok igazgatásában tapasztalt szakértők közül kerülnek ki, és 3-5 éven keresztül töltik be pozíciójukat a testületben.

4. A kiválasztási folyamat
Azok a pályázók, akik megfelelnek a Program pályázati feltételeinek, és a teljes pályázati csomagot az alábbiakban részletezett határidők betartásával küldik be, alkalmasnak minősülnek a pályázaton való részvételre. A REF Ösztöndíjprogram a pályázati anyagok minőségi értéke, a tudományos beállítottság, a társadalmi életben való részvétel alapján ítéli oda az ösztöndíjakat. A Kiválasztási Testületek körültekintően választják ki azokat a pályázókat, akiket a leginkább alkalmasnak találnak arra, hogy részt vegyenek a Programban.

A kiválasztás többszintű és többlépcsős folyamat, az adott programtól függően kisebb eltérésekkel. A folyamat lépései az alábbiak:

Első lépés: annak vizsgálata, hogy a program jelentkezési kritériumainak követelményei teljesülnek-e. Ez a lépés a pályázati anyag technikai vizsgálatát foglalja magában, amelyet az Ösztöndíjprogram adminisztrációs munkatársai végeznek.

Második lépés: a jelentkezés tartalmának kiértékelése. A kiértékelést az érintett országok REF/SP Nemzeti Kiválasztási Testületének (NSB) tagjai végzik a programországon belül. Az NSB tagok átvizsgálják a jelentkezési anyagokat és minden egyes pályázatot megvitatnak a Kiválasztási Testületi Ülésen.

Harmadik lépés: (csak az első körben kiválasztott frissen érettségizett pályázóknak/ leendő elsőéveseknek) személyes interjú a jelentkezőkkel. Az első körben kiválasztott frissen érettségizett pályázók/ leendő elsőévesek személyes elbeszélgetésen vesznek részt az NSB tagjaival (az interjúval kapcsolatos részleteket ld. alább).

Negyedik lépés: a jelentkezés továbbítása az ISB-nek. Erre a lépésre akkor kerülhet sor, ha egyes pályázatok esetében az NSB-k nem jutnak döntésre. A vitatott pályázatokat további megfontolásra a Nemzetközi Kiválasztási és Tanácsadó Testületnek továbbítják.

A program a további rostálás céljából két csoportba sorolja a pályázókat: ösztöndíj megújító és új jelentkezőkre. A két csoport nem versenyez egymás ellen, de mindkettőnél meghatározott kvóta van előírva. Ez az eljárás lehetővé teszi a program számára, hogy az egyenlő esélyek biztosításával hirdessen versenyt az érintett tanulmányi szinteken a pályázók között.

Ösztöndíj megújító pályázók – olyan hallgatók/ösztöndíjasok, akik az előző tanulmányi ciklusban már részesültek RMUSP-ösztöndíjban, és a támogatás megújítására pályáznak

Új pályázók – olyan hallgatók/ösztöndíjasok, akik az előző tanévben nem részesültek RMUSP-ösztöndíjban, függetlenül attól, hogy azt megelőző években megkapták-e

A program minden országban megállapított egy kvótát, amely több tényező kombinációján alapul. E tényezők közé tartozik a roma népesség aránya az országban, a felsőfokú képzést érintő pozitív diszkrimináció megléte, az EU-s hallgatói hitelek elérhetősége a potenciális jelentkezők számára. Az RMUSP Program keretében 1000 ösztöndíjat adományozunk.

! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a REF/SP adminisztráció a pályázat benyújtási/kiválasztási szakaszaiban többszörös rostálást végez azáltal, hogy felveszi a kapcsolatot az egyetemekkel/főiskolákkal és/vagy a referenciát nyújtó személyekkel.

FONTOS: Az új jelentkezőket orientációs találkozóra fogjuk meghívni. A találkozón a pályázók részletes tájékoztatást kapnak a REF/SP és az ösztöndíjasainak szerepéről és feladatairól. Erre a szakaszra 2011 májusa és szeptembere között kerül sor a programországokban. A találkozó helyszínéről és időpontjáról a pályázókat e-mailben tájékoztatjuk.
Az RMUSP-programra első körben kiválasztott frissen érettségizett pályázóknak/ leendő elsőéveseknek személyes interjún kell részt venniük. A személyes interjúkra a meghívót e-mailben küldik el az érintett pályázóknak a programországok koordinátorai. Az interjúkra a programkoordinációs irodákban kerül sor és az Nemzeti Kiválasztási Testület tagjai vezetik le. Azok a kiválasztott pályázók, akik az interjún nem jelennek meg, a további pályázási folyamatban nem vehetnek részt. Az interjún való részvételre utazás költségeit a REF állja.

5. A kiválasztási döntések kihirdetése
A második, harmadik és negyedik lépcső után a Program e-mailben értesíti az érintett pályázókat a kiválasztási folyamat eredményéről vagy hivatalos elutasító határozat (Rejection Letter) formájában, amely tartalmazza az elutasítás indokait, vagy értesítő levél (Notification Letter) küldésével, amely megerősíti a pályázó továbbjutását a következő fázisba, valamint az ösztöndíj elnyerése esetén, annak igénybevételének részleteit tartalmazó adománylevél (Grant Letter) által.

A jelentkező a Nemzeti Kiválasztó Testület döntése ellen meghatározott időn belül fellebbezhet. A fellebbezést a REF/SP-nek kell beküldeni. A REF/SP kategorizálja a fellebbezéseket és elküldi őket az ösztöndíjprogramok Ombudsmanjához (elérhetősége a REF honlapján található), aki a pályázó, a program és az NSB-k által benyújtott anyagok alapján az egyedi fellebbezési eseteket felülvizsgálja. A fellebbezések elemzése során az Ombudsman szakmai tanácsért fordulhat a Nemzetközi Kiválasztási Testület tagjaihoz.

6. Az Ösztöndíjprogram további előnyei
A REF Ösztöndíjprogram az ösztöndíjasait támogató további tevékenységek fejlesztésén dolgozik annak érdekében, hogy javítsa a végzős ösztöndíjasok esélyét arra, hogy időben és jó eredményekkel fejezzék be tanulmányaikat, és hogy sikeres karrierutat találhassanak maguknak. Ezek a tevékenységek várhatóan az alábbiakat foglalják majd magukban többek között: részvétel konferenciákon és workshopokon, különböző tréninglehetőségek, segítségnyújtás a képzési, szakmai és személyes fejlődés előmozdításában, szakmai gyakorlati és kisebb közösségi projektkezdeményezések lehetősége. A részvétel ezekben a programokban önkéntes.

Reményeink szerint ezek a tevékenységek a Kedvezményezettek Hálózati Programján (a továbbiakban BNP; Beneficiary Networking Programme) keresztül fognak megvalósulni, amely a REF-ösztöndíjak korábbi kedvezményezettjei számára is nyitott lesz.

Ezen kívül a „Kedvezményezettek Hálózati Programja” ki fog dolgozni egy olyan tapasztalatcsere- és kommunikációs folyamatot, amelyben a jelenlegi és a korábbi kedvezményezettek támogathatják egymást a társas és szakmai kapcsolatrendszerük kiterjesztésében mind a roma közösségen belül és azon túl, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Ezen kívül a Program egy olyan mechanizmust fog kialakítani, amely segíti a jelenlegi és korábbi kedvezményezetteket, hogy a saját érdeklődési körüknek és az őket érintő problémáknak (beleértve, de nem kizárólag a roma oktatással kapcsolatos témát is) megfelelően tudjanak önszerveződni.

Hosszabb távon várhatólag ennek az lesz az eredménye, hogy a „Kedvezményezettek Hálózati Programja” keretén belül a jelenlegi és volt kedvezményezettek egy egymást kölcsönösen segítő közösséget hoznak létre, amely elkötelezett amellett, hogy aktívan támogassa és teljesítse a REF misszióját és elősegítse a romaintegrációt tágabb értelemben.

Első lépésként a REF/SP Program elindítja a Kedvezményezetti Kísérleti vagy Referenciacsoportját, amelynek célja, hogy biztosítsa az ösztöndíjasok részvételét a Program tervezésében és stratégiai végrehajtásában, valamint hogy lefektesse az alapokat a Kedvezményezettek Hálózati Programjának elindításához.

Annak érdekében, hogy a Hálózati Program keretén belül felkínált lehetőségekről tudomást szerezhessen, a pályázónak a Szerződéses Kötelezettségek egy külön pontjában (az online jelentkezési formanyomtatvány részeként) egyértelműen jeleznie kell beleegyezését abba, hogy a Program a BNP-vel kapcsolatban kapcsolatba lépjen vele.  A pályázó beleegyezését önkéntes alapon adja, és ez nem befolyásolja az ösztöndíjak kiválasztási folyamatának döntéshozatalát.

Beleegyezésével a pályázó elfogadja, hogy a Jelentkezési lapon megadott személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 • meghívás a Program keretén belüli tevékenységekben való részvételre;
 • adatbázis létrehozása a BNP tevékenysége iránt érdeklődők adatai alapján;
 • kapcsolattartási információk megosztása a BNP-tagok között;
 • REF-Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos tájékoztató tevékenységek.

7. A 2011-2012-es tanévre meghirdetett ösztöndíjakra való érvényes jelentkezéshez a pályázónak az alább részletezett két határidőt/szakaszt kell betartania

Első szakasz – határidő: 2011. április 30.

– A Jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni és az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a Jelentkezési lapot megfelelő gondossággal kérjük kitölteni. A pályázóknak minden egyes kért információt meg kell adniuk, és a nyomtatványban szereplő minden kérdést meg kell válaszolniuk;
 • teljes vezeték-, valamint keresztnév, levelezési cím, tartózkodási ország, város neve, e-mail, telefon (a telefonszámnak tartalmaznia kell az ország- és körzetszámot is). A címnek mind a nyári hónapokra, mind a tanév egész időtartamára vonatkozóan érvényesnek kell lennie;
 • az egyetem vagy főiskola teljes neve, a kar és a szak pontos megnevezése, évfolyam száma a 2011-2012-es tanévben (pl. alapképzés 1. évfolyama vagy mesterképzés 2. évfolyama), valamint a diploma megszerzésének várható időpontja;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó romának vallja magát, érdeklődés a roma vonatkozású kérdések iránt;
 • az egy tanévre igényelt költségvetés részletezése;
 • a pályázónak az előző tanév során elért tanulmányi sikereiről szóló beszámolóját;
 • egy esszét, amelyben azokat a leglényegesebb problémákat tárgyalja, amelyekkel a romák a jelentkező országában szembesülnek, részletezi, hogyan hatnak ezek a kérdések a helyi közösségre és milyen lehetséges módokon lehetne ezeket a kérdéseket kezelni.

Referencialevél/referencialevelek (szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként a jelentkezési formanyomtatványhoz):

 • a referencialevelet olyan személynek kell megírni, aki ismeri a pályázó tanulmányi és/vagy roma vonatkozású tevékenységét. Ez a személy lehet a pályázó tanára, egy civil szervezet vezetője vagy szakmai felügyelője;
 • a referencialevélen szerepelnie kell a referenciát adó személy eredeti aláírásának és pecsétjének (amennyiben van ilyen);
 • referencialevelet NEM adhat a pályázó rokona vagy barátja;
 • referencialevelet NEM adhat olyan személy, aki ösztöndíjpályázatot nyújtott be a 2011-2012-es tanévre vagy jelenleg valamilyen REF/SP ösztöndíjban részesül!

Indexmásolat (szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként a jelentkezési formanyomtatványhoz):

 • kérjük, csatolja az összes teljesített tanév és a 2010-2011-es tanév első lezárt szemeszterének (2010. szeptember-december) jegyeit igazoló hivatalos indexmásolatát. Abban az esetben, ha nem iratkozott be semmilyen iskolába/főiskolára/egyetemre, kérjük, küldje el a legutóbb kapott hivatalos indexmásolatát, illetve okleveleit;
 • az index másolatát minden esetben az egyetem eredeti pecsétjével, illetve az egyetem képviselőjének aláírásával kell ellátni.

Bankszámla-információ (a jelentkezési formanyomtatvány megfelelő helyein elektronikusan kell kitölteni a kért adatokat):

 • a következő információkat kell tartalmaznia: a pályázó nevét, az EURO bankszámla számát, a SWIFT és az IBAN kódot, és a bank címét. A bankszámlát a pályázó nevére kell megnyitni és érvényesnek kell lennie a 2011-2012-es tanévre.

Személyi igazolvány vagy útlevél (szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként a jelentkezési formanyomtatványhoz):

 • olvasható fénymásolat a személyi igazolványáról (mindkét oldal) vagy útleveléről.

Szerződéses Kötelezettségek nyomtatványa a pályázati anyag része, amelyet a pályázónak el kell fogadni a tanulmányi versenyben való részvételhez:

 • a Szerződéses Kötelezettségek egy jogilag kötelező érvényű feltételeket tartalmazó dokumentum, amely abban az esetben, ha a pályázó elnyeri az ösztöndíjat, a REF/SP követelmények és feltételek betartását szolgálja a jelentkező beleegyezésével;
 • A Szerződéses Kötelezettségek angol nyelvű változatát minden pályázónak át kell olvasnia és elektronikusan aláírnia (az ország nyelvére lefordított változatot referenciaként a pályázó rendelkezésére bocsátunk);
 • felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szerződéses Kötelezettségek aláírása önmagában NEM garantálja a pályázónak az ösztöndíj elnyerését!

Második szakasz – határidő: 2011. szeptember 15.

Iskolalátogatási igazolás (szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként a jelentkezési formanyomtatványhoz):

 • a pályázónak eredeti iskolalátogatási igazolást kell benyújtania, amely tanúsítja, hogy a pályázó beiratkozott a 2011-2012-es tanévre;
 • az iskolalátogatási igazolásnak tartalmaznia kell a pályázó teljes nevét, az évet, amelyben a pályázó tanulmányait végzi, az egyetem, a kar és a szak pontos nevét, illetve a képzési formát (nappali, esti, levelező, stb.);
 • az iskolalátogatási igazoláson NEM lehetnek javítások kivéve, ha az igazolást kiállító személy lepecsételi és aláírja őket.

Tandíjigazolás (szkennelt formában kell feltölteni csatolmányként a jelentkezési formanyomtatványhoz):

 • a tandíjigazolásnak eredeti okmánynak kell lennie, mely tartalmazza a tandíj 2011-2012-es teljes tanévre vonatkozó összegét (amennyiben van tandíj). Amennyiben a tandíj összege már szerepel az iskolalátogatási igazoláson, abban az esetben az összeg mellé egy további pecsét szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2011-től valamennyi REF-ösztöndíjprogramra a jelentkezés folyamata elektronikusan történik és a vonatkozó pályázati anyagok elérhetők a REF honlapján.

Amennyiben a pályázó felmerülő kérdéseivel kapcsolatba kíván lépni a Programmal, az illetékes országkoordinátort kell írásban megkeresnie vagy írhat az alábbi email-címre:
scholarships@romaeducationfund.org.

Roma Education Fund Scholarships Programme
Teréz körút 46.
Mark Center IV. em.
1066 Budapest
Magyarország

www.romaeducationfund.org

Pályázók figyelmébe – A betartandó határidők:

2011. április 30.

Az elektronikus Jelentkezési lap kitöltésének határideje
A referencialevél/referencialevelek szkennelésének és a jelentkezési formanyomtatványhoz csatolmányként történő feltöltésének határideje
Az indexmásolatok szkennelésének és a jelentkezési formanyomtatványhoz csatolmányként történő feltöltésének határideje
A jelentkezési formanyomtatvány megfelelő helyén a bankszámla-információk elektronikus kitöltésének határideje
A személyi igazolvány/útlevél szkennelésének és a jelentkezési formanyomtatványhoz csatolmányként történő feltöltésének határideje
A Szerződéses Kötelezettségek elfogadásának határideje (a pályázati csomag részeként)

2011 nyara

Interjúk az első körben kiválasztott frissen érettségizett pályázókkal/ leendő elsőévesekkel (a pontos dátumok később lesznek meghirdetve)
Orientációs találkozók az új pályázókkal (a pontos dátumok később lesznek meghirdetve)

2011. szeptember 15.

Az iskolalátogatási igazolás szkennelésének és a jelentkezési formanyomtatványhoz csatolmányként történő feltöltésének határideje
A tandíjigazolás (ha van) szkennelésének és a jelentkezési formanyomtatványhoz csatolmányként történő feltöltésének határideje

2011. november 30.

Az Nemzeti Kiválasztási Testület döntése elleni fellebezés elküldésének határideje