palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön Magyarul pályázat horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatására

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2010/2011-es tanévre.  A pályázat célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása


A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

 1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz-támogatásban részesülhet az az óvodás, aki Horvátországban működő óvodában magyar nyelvű képzésben részesül.
 2. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Horvátországban működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik a pályázat benyújtásának határidejéig – 2011. június 30-ig – 18. életévüket betöltötték, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.
 3. hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázatból kizárandók köre:

 1. aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek;
 2. aki pályázatát a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

 • A. NEVELÉSI, OKTATÁSI TÁMOGATÁS – 20.000 Ft-nak megfelelő kuna összegű nevelési-oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki horvátországi alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul (a fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálás alá esnek);
 • B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 2.400 Ft-nak megfelelő kuna összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki horvátországi alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár és magyar nyelven tanul (a fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálás alá esnek);
 • C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő kuna összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban). A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

A támogatás a 2010/2011-es tanévre egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Pályázati határidő: Jelen pályázati felhívás alapján a 2010/2011-es tanévre igényelhető támogatásokra, 2011. május 4-től június 30-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni.
A 2011. június 30. utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázás módja:

A pályázatokat csak a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon lehet benyújtani.

Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • a törvényes képviselő személyazonosító okiratának fénymásolata;
  • a tanuló/óvodás születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik bármilyen személyazonosító okirattal, akkor annak fénymásolata is;
  • a tanuló/óvodás iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését;
  • a pályázó diák/óvodás nevére nyitott zsirószámla számát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.

A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • a.) a pályázó személyazonosító okiratának fénymásolata;
  • b.) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely tartalmazza az adott tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, vagy a magyarul hallgatott tárgy(ak) nevét;
  • c.) a hallgató nevére nyitott zsirószámla számát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.

Lebonyolító szervezet:
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
HMOM Központ – Eszék, Drinska 12 A
Tel/fax: 031 275 480
E-mail: pedagogus-forum@os.t-com.hr

Pályázatok benyújtásának módja:
ajánlott küldeményként postai úton a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának címére, vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában.

Pályázati adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Pályázat elbírálási és eljárási rend: A beérkezett pályázatokról a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

További tájékoztatás a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a pedagogus-forum@os.t-com.hr címen. Web: www.hmpf.hr

Letölthető dokumentumok

HR_Adatlap_diak_2011.doc
HR_Adatlap_hallgatoi_2011.doc
HR_Kitoltesi_Utmutato_Diak_2011.doc
HR_Kitoltesi_Utmutato_Hallgatoi_2011.doc

Forrás: http://www.szulofold.hu/