palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön magyarul pályázat a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatására

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2010/2011-es tanévre. A pályázat célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

 1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az óvodás, aki a 2011-2012-es tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdi meg az írás és az olvasás elsajátítását;
 2. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Szlovéniában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar anyanyelvi szinten folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó,  napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat.  Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik a pályázat benyújtásának határidejéig – 2011. június 30-ig – 18. életévüket betöltötték, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban;
 3. Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázatból kizárandók köre:

 1. aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek
 2. aki pályázatát a megadott határidőn túl nyújtja be

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI-OKTATÁSI TÁMOGATÁS – Gyermekenként 20.000 Ft-nak megfelelő euró összegű nevelési-oktatási támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t nevelő szülő/nevelő szülő minden olyan kiskorú gyermeke után, aki szlovéniai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és anyanyelvi szinten tanulja a magyar nyelvet.


B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS
– Gyermekenként 2.400 Ft-nak megfelelő euró összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermek(ek)et nevelő szülő, amennyiben a kiskorú gyermek szlovéniai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár, és  anyanyelvi szinten tanulja a magyar nyelvet.

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – Hallgatónként 2.800 Ft-nak megfelelő euró összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban).

A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

Mindkét (A. és B., illetve C.) támogatás 2010-2011-es tanévben egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Letölthető dokumentumok

hallgatói_adatlap-2010-11.doc

hallgatói_útmutató-2010-11.doc

pályázati_adatlap-általános-2010-11.doc

pályázati_felhívás-2010-11.docx

altalános_útmutató-2010-11.doc

Pályázati határidő: Jelen pályázati felhívás alapján a 2010-2011-es tanévre igényelhető támogatásokra 2011. május 4-től június 30-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni. A megjelölt határidő utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek: (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • a pályázó szülő vagy nevelő szülő személyazonossági igazolványának fénymásolata;
  • a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonossági igazolványának fénymásolata;
  • a gyermek óvodai vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését

C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek: (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • a.) a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata;
  • b.) a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT A KÖVETKEZŐKRE:

Az esetleges hiányos pályázatok kiegészítésére, pótolására az értesítést követően 10 napig van lehetőség.

Lebonyolító szervezet:
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
9220 Lendva, Fő utca 32.
Tel: 02-577-6660, 02-577-6677
E-mail:
info@mnmizkmn.si

banffy@mnmizkmn.si

Honlap: www.mnmizkmn.si

Pályázatok benyújtásának módja: ajánlott küldeményként, postai úton a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére, vagy személyesen az MNMI Szakszolgálatánál (munkanapokon 9 és 17 óra között).

A pályázati formanyomtatványok beszerezhetők a Bánffy Központban, az MNMI Szakszolgálatánál, illetve letölthető az MNMI honlapjáról: www.mnmizkmn.si

Pályázat elbírálási és eljárási rend: A beérkezett pályázatokról a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsadó Testülete ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Bővebb tájékoztatás a 02/577-66-60, 02/577-66-77-es telefonszámokon lehet kapni.

Forrás: http://www.szulofold.hu/