palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-5.3.1-C-09/1 Első lépés-alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai (KMR)

umft pályázatA jelen pályázati kiírásban megfogalmazott ún. „első lépés” típusú programok esetén a súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok sikeres munkaerő-piaci (re)integrációját szükségszerűen megelőző állapot elérése a cél, amely elsősorban a szociális munka (egyéni esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka), és más humánszolgáltatások eszközeivel érhető el. A konstrukció célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása, illetve a képzési programokba való bekapcsolódás elısegítése, egyéni fejlesztési terveken keresztül.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 468 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.02.15.
Beadási határidő: 2010.03.15.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A jelen pályázati kiírásban megfogalmazott ún. „első lépés” típusú programok esetén a súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok sikeres munkaerő-piaci (re)integrációját szükségszerűen megelőző állapot elérése a cél, amely elsősorban a szociális munka (egyéni esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka), és más humánszolgáltatások eszközeivel érhető el. A konstrukció célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása, illetve a képzési programokba való bekapcsolódás elősegítése, egyéni fejlesztési terveken keresztül.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói az alábbi felsorolás szerint (KSH besorolással):

 • Helyi önkormányzatok (KSH 321)
 • Helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
 • Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
 • Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
 • Egyházak, egyházi intézmények (KSH 55)

Non-profit szervezetek, amennyiben alapdokumentumukban szerepel a szociális és/vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásnyújtás, vagy foglalkoztathatóság fejlesztése, támogatása, munkaerő-piaci integráció elősegítése, az alábbi felsorolás szerint:

 • egyéb alapítvány (KSH 569), – közalapítvány (KSH 561),
 • egyesület (KSH 52), – jogi személyiséggel rendelkezõ közhasznú nonprofit gazdasági társaság (KSH 599),
 • jogi személyiséggel nem rendelkező közhasznú nonprofit gazdasági társaság (KSH 69)

Jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: Jelen pályázati kiírás célcsoportját csak olyan, a projektbe történő bevonásának időpontjában 18. életévüket betöltött, illetve a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek alkothatják, akik – munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása) vagy – inaktív emberek (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata); és – alacsony iskolai végzettségúek, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek.

Kiemelt célcsoportok:

 • munkatapasztalattal nem rendelkezők (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata – önbevallás);
 • akik a projektbe történő bevonásának időpontjában legalább 5 éve nem foglalkoztatottak (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata – önbevallás);
 • olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek (munkaügyi, illetve a pályázó szervezet igazolása);
 • a projektbe történő bevonásának időpontjában legalább 3 éve alanyi jogon ápolási díjban részesül (jegyzői határozat)

A pályázónak a programba bevonni kívánt személyek célcsoportba való tartozását (beleértve a kiemelt célcsoportot is) a fent leírt módon igazolnia kell.

Nem lehet a célcsoport tagja, aki a projektbe történő bevonásának időpontjában:

 • rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül;
 • rokkantsági ellátásának megállapítása folyamatban van;
 • a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a 5 éven belül eléri;
 • hazai vagy uniós programból finanszírozott foglalkoztatási és a foglalkoztathatóságot elősegítő programnak alanya, vagy az elmúlt 3 évben ilyen programban részt vett (kivéve a programokban lemorzsolódott célcsoport tagok, illetve közmunkaprogramok résztvevői);

Esélyegyenlőség a társadalmi kohézió erõsítése érdekében A projektek célcsoportját a különböző okokból hátrányos helyzetű, inaktív emberek alkotják. Köztük felülreprezentáltak a romák, ezért a támogatott projektek céljai között kell, hogy szerepeljen az ő motiválásuk, bevonásuk a projektbe.
A projekteknek szintén célcsoportját alkothatják a fogyatékossággal élő emberek, az ő foglalkoztathatóságuk javítása szintén kiemelt cél. A projekteknek figyelembe kell venniük a fogyatékos emberek igényeit, és gondoskodniuk kell az eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való akadálymentes, egyenlő hozzáférésükről. A projektek tervezésekor, megvalósításakor figyelembe kell venni a nők szükségleteit és igényeit. A projektekben biztosítani kell részvételüket és a tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy részvételüket össze tudják egyeztetni családi kötelezettségeikkel.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 80 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 8 – 11

Bővebb információ

Kiíró szervezet:     Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Közreműködő szervezet:     Neve: ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Címe: 1134 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (1) 273-4250
Fax.: (1) 273-2580
Honlap: www.esza.hu
E-mail: EUtamogatas@esza.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ

Noivalto-Fesztival_2023