palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-Tudásdepó-Expressz-A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

umft pályázatTámogatás megnevezése:     TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR Tudásdepó-Expressz- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A  „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.

Támogatás formája: vissza nem térítendõ
Forrás összege: 787 981 740 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.01.22.
Beadási határidő: 2010.02.25.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A konstrukció a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása” című prioritása (fejezete) keretében jelenik meg. A prioritás átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak kiépítése. A prioritás kiemelt célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez. Jelen konstrukció, a „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése. A konstrukció célja – a fentiekhez kapcsolódóan – a nyilvános és nem nyilvános könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási könyvtárak, szakkönyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerének fejlesztése és összehangolása, a könyvtárak ehhez kapcsolódó humánerőforrásának fejlesztése. Javítani szükséges az egyes könyvtárak helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásainak minőségét és hatékonyságát. Nagy hangsúlyt kap az új lakossági rétegek bevonása, az olvasók egyes csoportjait megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok, valamint az otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése. A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály, amely számára a könyvtárak a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés és képzés lehetõségét teremtik meg. A másik kiemelt célcsoport a leszakadó térségek felnőtt népessége, akik számára a fejlesztések a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyű hozzáférés lehetőségét teremtik meg. A fenti tevékenységek kialakítása és hosszú távú mûködtetése azonban csak jól képzett, a legkorszerûbb kompetenciák – beleértve az idegen nyelvű adatbázisok, folyóiratkatalógusok és könyvtári rendszerek használatához szükséges felhasználói szintű idegennyelv-ismeretet is – birtokában lévő könyvtári és információs szakemberek által történhet.
A pályázati támogatással elérni kívánt részcélok:

 • a helyi képzési és tanulási szükségletekre alapuló könyvtári szolgáltatások fejlesztése;
 • a térségi és helyi szinteken õrzött dokumentumok bekerülése az egységes országos lelõhely-nyilvántartásba;
 • a könyvtári online szolgáltatások távoli, 24 órás elérhetõsége lehetõvé váljon;
 • a kulturális, közhasznú és helyi digitális tartalmak hozzáférhetõvé váljanak;
 • az elektronikus könyvtári felületek kielégítsék a felhasználói igényeket – támogassák az egyes felhasználói csoportok tanulási és egyéb információszerzési szükségleteit;
 • a könyvtárak teljesítménymutatókkal alátámasztott minõségi szolgáltatásokat nyújtsanak a felhasználóknak;
 • a könyvtári dolgozók felkészültek legyenek a korszerûbb szolgáltatások ellátására, a megújult szolgáltatói rendszer kezelésére.

Kedvezményezettek köre: A jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak könyvtárak (nyilvános és nem nyilvános könyvtárak), valamint könyvtári tevékenységet folytató szervezetek (1997. évi CXL. törvény szerint) önállóan vagy konzorciumban.

Támogatási feltételek: Konzorciumi formában történő pályázáshoz konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni.

A támogatható tevékenységek köre:
1.A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés:

 • az egyes területi (pl. megyei, kistérségi) és szakterületi szinteken az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez1 igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, ill. az oktatást támogató adatbázisok kialakítása, fejlesztése; •interaktív, többnyelvű könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási szükségleteknek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően;
 • az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása illetve lebonyolítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre
 • a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás fejlesztése, legalább egy fő könyvtári munkatárs részvételének biztosítása útján a vonatkozó könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az Országos Képzési Jegyzéken szereplõ könyvtárszakmai képzéseken.

2. Távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások megvalósítása (pl. beiratkozás, dokumentumkölcsönzés, kölcsönzés meghosszabbítása, hozzáférés előfizetéses dokumentumokhoz stb.);

 • a kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetõvé tétele a könyvtári honlapon;
 • helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetõvé tétele a könyvtári honlapon;
 • a szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérõ minõségfejlesztési és minõségbiztosítási módszerek kidolgozása, illetve az alkalmazásukhoz szükséges intézményi szervezeti feltételek megteremtése, például a könyvtári minõségfejlesztés program keretében kidolgozott teljesítmény-mutatókkal;
 • a könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló – digitális és információkeresési készségeket fejlesztõ helyszíni és online programok;
 • a projekt keretében megvalósítandó képzésekhez az intézményi felnõttképzési akkreditációs folyamat lefolytatása, az intézményi akkreditáció megszerzése;
 • akkreditált könyvtárszakmai képzések lebonyolítása;
 • e-tájékoztatás;
 • könyvtári munkatársak számára a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos és indokolt idegennyelvi tanfolyamok szervezése, illetve – nem támogatásból megvalósuló tanfolyamok esetén – a tanfolyamokon való részvétel biztosítása (min 120 óra/fõ/képzés); • könyvtári munkatársak számára a nemzetközi információ-források szolgáltatása érdekében könyvtári szaknyelvi képzések szervezése, illetve – nem támogatásból megvalósuló tanfolyamok esetén –a tanfolyamokon való részvétel biztosítása (min. 60 óra/fő/képzés).
 • projekt menedzsment, illetve adminisztratív tevékenységek
 • helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, célcsoport elemzés
 • projekt megvalósításához eszközök beszerzése (az elszámolható költségek max. 10%-áig)

Támogatás mértéke (%):     100
Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF
Konzorciumi pályázat esetén: minimum 20 millió Ft, maximum 80 millió Ft
Támogatás maximum összege: 30 000 000.- HUF
Konzorciumi pályázat esetén: minimum 20 millió Ft, maximum 80 millió Ft
Támogatható projektek száma: 10 – 15

Kiíró szervezet:
Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Közreműködő szervezet:
Neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Tel.: 301-3200

Forrás: NFÜ