palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Társadalmi Szolidaritás program pályázat

nefmi pályázatPÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Szolidaritás programra (TÁRS-program). A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős, valamint szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága – a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozat szellemében – felhívást intéz a középfokú nevelési-oktatási intézményekhez, hogy vegyenek részt a számukra elindításra kerülő TÁRS – programban.

A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Meggyőződésünk, hogy ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.

Hosszú távú cél, hogy a társadalmi szolidaritást, bizalmat fejlesztő tevékenységek, az iskolai közösségi szolgálat – a nemzetközi érettségi mintájára – megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az új érettségi rendszerbe.

Háttér

A Magyarországot az elmúlt időszakban sújtotta viharkár, árvíz, vörösiszap-katasztrófa a társadalom egészéből váltotta ki a közösségi összefogást, s rámutatott a szolidaritás egész nemzetet erősítő erejére. A program aktualitását adja továbbá, hogy 2011 az Önkéntesség Európai Éve lesz. Az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolataiban gazdag, sokféle, sokszínű társadalmi háttérrel rendelkező egyénekből és közösségekből álló társadalom befogadóbb, emberibb hellyé váljon. A 14-18 éves korosztálynak ebben nagy szerepe lehet, és az erre való felkészítésben az iskolarendszernek feladata van.

A TÁRS- program a társadalmi FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, BEFOGADÁS, AKTIVITÁS, KREATIVITÁS növelését tűzi ki célul.

A pályázat tárgya: Az önkéntes jelentkezés alapján induló program lényege, hogy 9-12. évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével egyénileg vagy csoportosan, személyenként minimum 30 óra közösségi szolgálatot, amelyből a felkészítés és feldolgozás legfeljebb 5- 5 óra lehet, vállaljanak és teljesítsenek tanórán kívüli foglalkozás keretében.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés c)-d), valamint g)-f) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézmények helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális intézményekkel, más nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve.

Pályázni az alábbi programokra lehet:
A pályázat támogat minden szociális és közösségi célokat szolgáló, helyi igényeknek megfelelő kezdeményezést. Ennek alapján a megpályázható programok például:

 • Szociális, közösségi célokat szolgáló tevékenységgel történő támogatás (pl.: idős személy, rászoruló gyermek, család rendszeres látogatása, bevásárlás, ház körüli munkák, takarítás, javítás)
 • Szociális vagy nevelési-oktatási intézménnyel közösen előkészített és megrendezett program, tevékenység (pl. közös sportolás, kirándulások, színdarab előadása gyermekotthonban, közös nagytakarítás idősek otthonában)
 • A diákok környezetében élő hátrányos helyzetű egyénnel/csoporttal közösen megvalósítandó tevékenység, (kézművesség, sportolás, közös rendezvények szervezése, táncház, szülő klubban szakavatott segítők mellett gyerekprogramok animálása, fogyatékos emberek és családjaik számára szervezett segítő tevékenység)
 • Közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (pl. kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás),
 • Egyéb.

A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 44 627 000,- Ft, azaz negyvennégymillió-hatszázhuszonhétezer forint.
A pályázat forrása: a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/5/4 című fejezeti kezelésű előirányzata.
A pályázat jellege: nyílt pályázat.
A pályázat finanszírozása: A támogatást előfinanszírozás keretében, azaz a támogatási szerződés megkötését követően folyósítja a támogató. A támogatás vissza nem térítendő.A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

Az elnyerhető támogatás mértéke
a benyújtott költségvetés szerint.
Egy intézmény egy pályázatot nyújthat be. Összevont igazgatású nevelési-oktatási intézmény esetén a székhely szerinti intézmény nyújtja be a pályázatot. A székhelyintézmény maximum további 2 tagintézményével (feladatellátási hellyel) nyújthat be pályázatot. Ebben az esetben az egyes tagintézmények/feladatellátási helyek által benyújtott szakmai programok egy pályázaton belül külön űrlapokon kerülnek feltüntetésre.
Amennyiben a pályázó közoktatási intézmény valamely más szervezettel együttműködésben valósítja meg a pályázatot, abban az esetben is a támogatási szerződés megvalósításáért a kedvezményezett közoktatási intézmény felel. Ez igaz az esetleges mentor munkájának ellenőrzésére is.

A támogatás az alábbi költségekre használható fel:

 • Az önkéntes tevékenységet koordináló pedagógus, valamint, amennyiben ezt a projekt igényli, a projektet támogató szakmai mentor díjazására (a pályázati összeg egy projektet vezető pedagógus esetén bruttó 200.000 Ft, mentor esetén legfeljebb bruttó 50 000 forint). Tehát személyi kiadásra a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt összesen bruttó 250.000 Ft tervezhető.
 • Dologi kiadások – anyag, élelmiszer, utazási költségek, adminisztrációs költségek (telefon, nyomtatás, boríték, stb.).

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére
a) amely a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll;
c) amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;
d) amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
e) amely a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatokat vagy a jelen felhívásban meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy visszavonja.

A pályázatot lebonyolító szervezet: Wekerle Sándor Alapkezelő

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázat benyújtása:

A teljes pályázati dokumentáció beküldendő papír alapon 1 eredeti és 2 másolati példányban (adatlap és programűrlap költségtervvel, valamint a szakmai mellékletek), a nyilatkozatok 1 eredeti példányban, és elektronikusan www.wekerle.gov.hu/tars honlapon található online felület kitöltésével. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthető formátumban elérhetőek a www.wekerle.gov.hu honlapon.

Pályázati dokumentáció tartalma:

 • Hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlap (1 eredeti és 2 másolati példány).
 • Hiánytalanul kitöltött Programűrlap költségtervvel (tagintézményenként/feladatellátási helyenként külön programűrlap költségtervvel). Összevont igazgatású nevelési-oktatási intézmény esetén a székhely szerinti intézmény nyújtja be a pályázatot, a székhelyintézmény és maximum 2 tagintézmény/ feladatellátási hely. (1 eredeti és 2 másolati példány).
 • Tevékenység rövid leírása (minimum 1 oldal) (letölthető a www.wekerle.gov.hu honlapon) (1 eredeti és 2 másolati példány).
 • Pályázati program leírása (minimum 1 oldal, maximum 2 oldal) (letölthető a www.wekerle.gov.hu honlapon) (1 eredeti és 2 másolati példány).
 • A mentor szakmai önéletrajza (a projekt megvalósításába, ha ezt a projektre való felkészülés indokolja, egy mentor bevonható, aki – megfelelően igazolt módon – rendelkezik a projekthez hasonló programok megszervezésében szerzett gyakorlattal vagy szociális területen végzettséggel. A mentor feladata a projektben bevont pedagógusok szakmai támogatása, valamint a projekt szakmai minőségbiztosítása (minimum 5, maximum 10 órában). Egy pedagógus 1 projektet vezethet személyesen, egy mentor összesen 5 projektben lehet szakmai támogató. A mentor lehet a pályázó intézmény munkatársa vagy az intézmény által felkért külső szakember. Amennyiben az összevont igazgatású intézmény feladatellátási helyenként/tagintézményenként különböző mentort alkalmaz, valamennyi mentor szakmai önéletrajzát csatolni kell (1 eredeti és 2 másolati példányban).

Továbbá 1 eredeti példányban köteles a pályázó benyújtani az alábbi dokumentumokat: (letölthető a www.wekerle.gov.hu honlapról)

 • Együttműködő szervezet/ek nyilatkozata, (1 eredeti példány). (1. számú melléklet)Intézményi nyilatkozat (1 eredeti példány). (2. számú melléklet)
 • Hozzájáruló nyilatkozat (1 eredeti példány). (3. számú melléklet)
 • Nyilatkozat (1 eredeti példány). (4. számú melléklet)
 • A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya.
 • Amennyiben az intézményt nem annak első számú vezetője képviseli, a képviseleti jogosultságot igazoló, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31. éjfél. (postai bélyegző keltezése)
A pályázatot a megadott példányszámban a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) címére kell postai úton eljuttatni, valamint elektronikusan a www.wekerle.gov.hu/tars elektronikus felületen.

Postacím:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Oktatási Pályázatok Főosztálya
1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „TÁRS- program 2011″

A pályázat elbírálása, támogatási szerződés megkötésének folyamata:

A pályázat elbírálásának szempontjai
:
A közvetlen környezet valós problémájára adott válasz.
Az önkéntesség elvének érvényesülése a projekt minden elemében.
Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.
Megvalósíthatóság.
Kölcsönösség elve a programban, a partneri viszony diák – pedagógus között, a partneri viszony a résztvevő intézmények, szervezetek között.
A projekt fenntarthatósága, folytathatósága.
Költséghatékonyság.
A pályázati költségterv irreálisan magas költségeket ne tartalmazzon.

A határidőn túl érkezett, valamint formai hibás, hiányos pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Amennyiben azonban nem érkezik kellő számú pályázat, az Értékelő Bizottság dönthet a formai hibás, hiányos pályázatok esetében a hiánypótlás elrendeléséről. Ebben az esetben a pályázat eredményének döntési határideje módosul a hiánypótlások teljesítéséhez szükséges idővel.

A pályázat értékelésénél előnyt élvez:

– összhangban a vállalt tevékenységekkel előnyt élvez a civil szervezetekkel, helyi önkormányzattal, más nevelési-oktatási intézménnyel, szociális intézményekkel való együttműködés (a pályázat benyújtásakor támogatói nyilatkozat szükséges a projektre vonatkozóan ezen szervezetek, intézmények részéről),

– a 2011. január 22-ei konferencián való részvétel [1] (a regisztráció visszaigazolásáról szóló dokumentum másolatát ez esetben csatolni szükséges).

A pályázatok támogatásáról a Nemzeti Erőforrás Minisztérium delegáltjaiból e célra létrehozott 5 tagú Értékelő Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejétől számított három héten belül dönt.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott program költségvetésének részbeni támogatásáról is dönthet a döntéshozó.

A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket az Alapkezelő a döntést követő 2 munkanapon belül a honlapján (www.wekerle.gov.hu) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a honlapján (www.nefmi.gov.hu) közzé teszi. Az Alapkezelő a döntést követő 10 napon belül írásban is értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

Ezt követően az Alapkezelő (a támogató) a sikeres pályázókkal (a kedvezményezettekkel) a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól 45 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. Amennyiben a nyertes pályázó a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeti felügyelete/irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, vele a támogatási szerződést a Nemzeti Erőforrás Minisztérium köti meg, és részére a támogatást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium folyósítja.

A szakmai program kezdő időpontja: a kedvezményezetti lista közzétételének időpontja.

A szakmai program véghatárideje: 2011. május 20.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: a kedvezményezetti lista közzétételének időpontja.

A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2011. május 20. az alábbi kivétellel. A pedagógus, valamint a mentor díjára fordítandó összeg felhasználási véghatárideje: 2011. június 12.

A program végrehajtásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2011. május 27. A pedagógus, valamint a mentor díjára fordítandó összeg felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás határideje: 2011. június 20.

Az Alapkezelő a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a szakmai és pénzügyi feladatok teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások alapján.

A pályázat megvalósításáról készült szakmai beszámolónak és pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 1. Írásos szakmai és pénzügyi beszámolót (szakmai beszámoló űrlap);
 2. Szándéknyilatkozatot a projekt egy esetleges konferencián történő bemutatására;
 3. A programnak az együttműködő intézményre, az iskolára kifejtett hatása bemutatását;
 4. A jó gyakorlatok megvalósulásának körültekintő dokumentálását (szöveges, vizuális, audiovizuális formában) – a nyertes pályázók a támogatási szerződéssel együtt megkapják a pontos műszaki és tartalmi jellemzőket, amely alapján a projekt disszeminálására alkalmas formában nyújtják be a beszámoló vonatkozó részét legkésőbb 2011. május 27-ig elküldve a Wekerle Sándor Alapkezelő részére;
 5. A támogatási szerződésben meghatározott egyéb dokumentumokat.

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint a szakmai beszámoló részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat – más pályázók hasonló dokumentációjával együtt – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet disszeminálásra felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint a pályázati program zárásaként konferencián bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

Egyéb tudnivalók:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt kérni a Wekerle Sándor Alapkezelőnél Varga-Markos Nikolettától a 301-3200 és a 354-7542 -es telefonszámon és a tarsprogram@wekerle.gov.hu e-mail címen lehet munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

Szakmai kérdésekben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatás Fejlesztési Főosztályán Simonyi István telefonszám: 795-4318 email: istvan.simonyi@nefmi.gov.hu nyújt információt.

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai, így különösen az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet az irányadó.

A pályázó – jogszabálysértésre hivatkozással – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a nemzeti erőforrás miniszterhez a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet 13-15. §-ában meghatározottak szerint.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Adatlap
Programűrlap
Pályázati program leírása
Tevékenység rövid leírása
Együttműködési nyilatkozat
Intézmény nyilatkozata
Intézmény-szülők nyilatkozata
4. számú melléklet
Szakmai beszámoló

Forrás: http://www.wekerle.gov.hu/