palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ZMNE pályázat PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

zmne pályázatA Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) rektor jogkörében eljáró főtitkára pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni doktori felkészülésre a 2011 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. A ZMNE a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő PhD doktori fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott tudományszak magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási terét a ZMNE akkreditált doktori iskolái biztosítják.


1. A képzés célja
A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása.

2. A képzési formák
A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető:
a) szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit)
– teljes idejű (nappali);
b) szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit)
– teljes idejű (nappali) képzés;
– részidejű (levelező) képzés;
– egyéni képzés.
c) egyéni költségtérítéses felkészülésben.
Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktató, kutató pályázhat, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tud igazolni.
A képzésben való részvétel feltételei (az egyéni felkészülésre történő felvételnél is az alábbi feltételek szerint kell eljárni):
1) felvételi pályázat benyújtása;
2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata;
3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata;
4) a doktori iskolák javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) döntése a felvételről;
5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte.

3. A ZMNE doktori iskolái és a kutatási területeik


I. Hadtudományi doktori iskola

1) Biztonsági tanulmányok;
2) A védelem társadalomtudományi kérdései;
3) Hadtudomány általános elmélete;
4) Védelmi igazgatás elmélete;
5) Hadművészet elmélete;
6) Védelmi logisztika és védelemgazdaság;
7) Nemzetbiztonság és rendvédelem;
8) Védelmi informatika és kommunikáció elmélete.

II. Katonai műszaki doktori iskola

1) Katonai műszaki infrastruktúra elmélete;
2) Haditechnika;
3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció;
4) Környezetbiztonság és katasztrófavédelem;
5) Közlekedési logisztika;
6) Biztonságtechnika;
7) Védelmi igazgatás.
A tudományszakok kutatási témáinak részletes listája a doktori felvételi tájékoztató mellékletében, illetve az egyetem honlapján (http://www.zmne.hu) megtalálható.

4. Jelentkezés a doktori képzésre

A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést a ZMNE Doktori Szabályzat 18. §-ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig.
A jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató melléklete tartalmazza.
Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel és legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik előzetes tudományos tevékenységüket publikációkkal igazolják.
A végzettséget, nyelvismeretet tanúsító hazai és külföldi oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. §-ban felsorolt jogszabályok, valamint a 2001. évi C. törvény (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről) alapján történik.

5. A pályázat benyújtásának módja
A kitöltött jelentkezési lapot a ZMNE rektora jogkörében eljáró főtitkárnak címezve – a hon- és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú pályázói részéről a szolgálati út betartásával – postai úton, vagy az egyetem ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell a ZMNE Tudományszervező Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) eljuttatni. A pályázatot tartalmazó borítékot a „PÁLYÁZAT DOKTORI KÉPZÉSRE” felirattal is el kell látni.

6. A pályázat benyújtásának határideje

A felvételi pályázat benyújtásának határideje 2011. április 1-je. A beérkezett pályázatot a Tudományszervező Központ formai szempontból megvizsgálja, a hiányos pályázatot benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás 2011. április 29-éig nem történik meg, a jelentkezést a ZMNE elutasítja.

7. A felvételi meghallgatás

A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői 2011. május 23-27. között felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meghallgatás célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése.

8. A felvételi eljárás értékelési rendje

A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 20. § alapján értékeli a jelentkezőt. A sikeres felvételhez nappali és levelező képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges. Ezen pontértéken belül a habitusra nappali és levelező képzésnél 20, egyéni képzésnél 25, egyéni felkészülés esetében 30 pont, és az addigi tudományos tevékenység értékelési területein nappali és levelező képzésnél 25, egyéni képzésnél és egyéni felkészülés esetén 45-45 pont elérése kötelező.
A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt a sorrend megállapításával továbbítja az EDT-hez. Az EDT 2011. június 16-án dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmének elutasításáról. A felvételi döntésről a pályázó 2011. június 28-ig levélben értesítést kap.
A 2011 szeptemberében kezdődő tanévre felvehető hallgatók keretlétszáma az egyetem doktori iskoláiban:
a) Hadtudományi Doktori Iskola: 40 fő;
b) Katonai Műszaki Doktori Iskola: 40 fő.

9. Pótfelvételi

Pótfelvételit az egyetem abban az esetben hirdet, ha doktori iskolák keretlétszámai nincsenek betöltve. A pótfelvételire – a teljes pályázati anyag benyújtásával – 2011. július 29-ig lehet jelentkezni a tavaszi felvételi eljárásnál megadott módon, formában és címre.
Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. Pótfelvételi meghirdetése esetén a felvételi meghallgatásra 2011. augusztus 25-én kerül sor.

10. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja

A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006 (XI. 27.) számú Kormányrendelet alapján 9000 Ft. (A felvételi eljárási díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni: 10023002-01786220-00000000)
Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat az egyetem Gazdálkodási Szabályzata, valamint az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján rektori határozat állapítja meg. Az idegen nyelvű költségtérítéses képzési és felkészülési formára jelentkezők a magyar nyelvű megfelelő díjak kétszeresét térítik meg.

12. A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik

ZMNE DOKTORI TANÁCS
Elnök: Dr. habil. Ujj András ezredes, CSc
Tel.: (+36-1) 432-9004; HM 29-004
Fax: (+36-1) 432-9084; HM 29-904
1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11.
A. épület, I. emelet, 145. iroda
1581 Budapest 146, Pf. 15.
ujj.andras@zmne.hu

ZMNE TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT
Mb. igazgató: Dikácz Csaba őrnagy
Tel.: (+36-1) 432-9238; HM 29-046
Fax: (+36-1) 432-9239; HM 29-941
1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11.
I. épület, I. emelet, 110. iroda
1581 Budapest 146, Pf. 15.
tk@zmne.hu
dikacz.csaba@zmne.hu

HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezető: Prof. dr. Padányi József mk. ezredes, DSc
Tel.: (+36-1) 432-9065; HM 29-647
Fax: (+36-1) 432-9095; HM 29-902
1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11.
A. épület, IV. emelet, 143. iroda
1581 Budapest 146, Pf. 15.
hadtudomanyi_doktori_iskola@zmne.hu
padanyi.jozsef@zmne.hu

KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA
Vezető: Prof. dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, DSc
Tel.: (+36-1) 432-9062; HM 29-037;
Fax: (+36-1) 432-9040; HM 29-940;
1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11.
A. épület, VII. emelet, 723. iroda
1581 Budapest 146, Pf. 15.
katonai_muszaki_doktori_iskola@zmne.hu
solymosi.jozsef@zmne.hu

Forrás: http://portal.zmne.hu/