palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klebesberg Kuno ösztöndíj

Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kulturális diplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, elsősorban a Collegium Hungaricumokkal és külföldi magyar intézetekkel rendelkező országokban, valamint egyéb helyszíneken történő levél-, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárás, hungarológiai kutatások céljából.

A pályázat célja:

Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken:

 • a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása,
 • a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak,
 • gyűjteményi alapú hungarika-anyagok szisztematikus feltárása, azokról tételes jegyzék és – lehetőség szerint – másolat készítése, a vonatkozó forrásanyagok számbavétele,
 • a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósítása,
 • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúra- és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek) tanulmányozása,
 • a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások elősegítése és támogatása.

Kiemelt pályázati célok

Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kulturális diplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, elsősorban a Collegium Hungaricumokkal és külföldi magyar intézetekkel rendelkező országokban, valamint egyéb helyszíneken történő levél-, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárás, hungarológiai kutatások céljából.

A pályázati célok között kiemelten szerepelnek az olyan, ún. intézményi–gyűjteményi alapú hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjteményrész magyar vonatkozású forrásanyagának teljeskörű számbavételére vállalkoznak, és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek. E jegyzékek a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum kutatószolgálatainál, a kutatási segédletek között kerülnek elhelyezésre, nyilvánosan hozzáférhetők, segítik a kutatók jövőbeli felkészülését, a kutatóutak további tervezését.

Ebben a pályázati ciklusban a következő Collegium Hungaricumokban igényelhető térítésmentesen szállás: Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Párizsban és Rómában.

Külföldi magyar intézetek találhatók Brüsszel, Bukarest, Delhi, Helsinki, Isztambul, Kairó, Ljubljana, London, New York, Peking, Pozsony, Prága, Sepsiszentgyörgy, Stuttgart, Szófia, Tallinn, Varsó és Zágráb városokban.

Pályázatot lehet továbbá benyújtani az alábbi kutatási helyszíneken és témákban:

Ausztria:

 • a bécsi központi levéltárakban az 1526 és 1918 közötti magyar történelem, Magyarország Habsburg Birodalmon, illetve Osztrák –Magyar Monarchián belüli helyzetének kutatása
 • Burgenland tartomány megalakulásának és korai történetének magyar vonatkozásai, a soproni népszavazás
 • Bethlen István politikai tevékenységének ausztriai megítélése és esetlegese párhuzamai,
 • a harmincéves háborúval kapcsolatos magyar részvétel,

valamint:

2020-2023-as évfordulók:

 • A trianoni békeszerződés 100. évfordulója – osztrák párhuzamok (1919-es béke St.-Germainben), illetve az 1921-es soproni népszavazáshoz vezető út és a Burgenland-kérdés
 • Luxemburgi Erzsébet (Luxemburgi Zsigmond magyar és cseh király lánya) és Habsburg V. Albert házasságkötése (1421)
 • a testőrírókkal kapcsolatos irodalomtudományos vizsgálódások, az első magyar nyelvű dráma (Bessenyei György:Ágis tragédiája, 1772) megszületésének 250. évfordulója
 • Pázmány Péter működésének bécsi vonatkozásai (különös tekintettel a Pázmáneum megalapítására, 1623)

Horvátország:

 • a magyar-horvát államközösség forrásainak kutatása: egyház, társadalom, politika 1102-től 1918-ig, azon belül elsősorban a magyar-horvát kiegyezés társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata (2018 a magyar-horvát kiegyezés 150. évfordulójának éve),
 • a horvátországi magyar kisebbség második világháborús helyzetének, sorsának kutatása,
 • a horvátországi magyarok története a titói Jugoszláviában,
 • egyháztörténeti iratok feltárása,
 • a Dubrovniki Állami Levéltár feltárása hungarika szempontból,
 • a Zágrábban található közgyűjtemények (Horvát Állami Levéltár, Városi Levéltár, a Horvát Tudományos Akadémia Levéltára, a Zágrábi Érsekség Levéltára stb.) feltáratlan iratanyagainak vizsgálata.

2021-es évforduló:

– Szent Jobb hazahozatala Dubrovnikból (1771)

Lengyelország:

 • Támogatandó a középkor óta élénk lengyel-magyar kapcsolatok kutatása varsói és krakkói vagy más városi levéltárakban, továbbá szisztematikus forrásfeltárások kézirattárakban és levéltárakban,
 • feltárások a Wroclawi Állami Levéltárban

2021-es évfordulók:

 • Károly Róbert házassága Piast Erzsébettel (1320)
 • Nagy Lajos király lengyel királlyá választják (1370)

Németország:

Hungarológai, továbbá a német-magyar tudományos kapcsolatok történetét és a németországi magyar emlékhelyeket feldolgozó kézirattári és levéltári, múzeumi, valamint az „oral history” témakörébe tartozó kutatások, különös tekintettel az alábbi témákra:

 • a határnyitás 30. évfordulójához kapcsolódó, az események hatástörténetével foglalkozó témák, ideértve a berlini magyar csoportok kortárs antropológiai kutatását,
 • a magyar irodalom 1970 utáni németországi recepciójával kapcsolatos kutatások, ideértve a DAAD, a Wissenschaftskolleg és más szövetségi intézmények szerepét,
 • a 19. századi magyar művészek németországi tevékenysége, Szinnyei Merse Pál halála (1920)
 • a Berlini Művészeti Akadémia archívumában található magyar irodalmi hagyatékok kutatása,
 • a Bundesarchiv és a német külügyi levéltár (Archiv des Auswärtigen Amtes), valamint a porosz állami levéltár (Archiv des Preussischen Kulturbesitzs) kutatása a magyar–német kapcsolatok vonatkozásában,
 • Augsburgi Városi Levéltár feltárása, Thurzó III. György halála (1521)
 • Stuttgart Hauptstaatsarchiv
 • Nürnbergi Állami Levéltár, Nürnbergi Városi Levéltár feltárása hungarika szempontjából,
 • a Collegium Hungaricum Berlin archívumának feldolgozása.

Olaszország:

 • Magyarország a középkortól kezdődően különböző szintű és intenzitású kapcsolatot ápolt az itáliai városállamokkal, amelynek forrásai rendkívül szétszórtak és csak szórványosan feltártak. Támogatandók a bármelyik korszakban, kompakt levéltári egységek szisztematikus feltárására irányuló pályázatok.

2021-es évforduló:

 • Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek halála (1521)

Oroszország:

 • az Orosz Birodalom területeivel folytatott magyar kereskedelem a 18-19. században
 • az 1. világháború után a Szovjetunióba emigrált magyarok további ottani sorsa
 • A Szovjetunióban és Oroszországban régóta folyik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésében alapvető szerepet játszó cári seregek tevékenységének vizsgálata német és orosz nyelvű dokumentumok alapján, azonban fontos lenne feltárni a magyar forradalom leverésében részt vett cári csapatok vezetőinek francia nyelvű jelentéseit és emlékiratait is az Orosz Birodalom Külpolitikai Levéltárában.
 • Az 1. világháborút követően nagyszámú magyar hadifogoly rekedt Oroszország, Szovjet-Oroszország és a későbbi Szovjetunió területén, akik közül sokan a Szovjetunióban maradtak. Támogatandó téma e hadifoglyok sorsának kutatása.

Románia:

 • az I. világháború, az 1918–1919-es forradalmak, valamint a háborút követő impériumváltás társadalmi, gazdasági, politikai következményei Erdélyben, az ottani magyarság mindennapi életére gyakorolt hatásai, a témára vonatkozó levéltári források feltárása és feldolgozása,
 • a 20. századi erdélyi impériumváltások (1918/1920, 1940, 1944/1945) lokális, azaz települések és kisrégiók szintjén történő vizsgálata levéltári források alapján,
 • a két világháború közötti erdélyi magyarság sorsának vizsgálata személyes források – naplók, levelezések, visszaemlékezések – alapján,
 • Kolozsvár 19. századi kulturális élete

2020-2021-es évfordulók:

 • Első magyar kőszínház megnyitása Kolozsváron (1821),
 • Bethlen Gábor magyar királlyá választása (1620)

Továbbá:

 • Ukrajnába, Romániába, Szlovákiába irányuló, bármely korszakra vonatkozó hungarika-kutatások,
 • magyar diaszpóra-kutatás,
 • a trianoni békekötés európai recepcióinak feltárása, külföldi politikai vélemények, reakciók történeti hátterének feltárása,
 • isztambuli levéltári feltárások (1720 – II. Rákóczi Ferenc Rodostóba költözött),
 • 20. századi franciaországi magyar emigráció forrásai, magyar művészek, tudósok Franciaországban
 • 2021-2023-as évfordulók.

Az ösztöndíj időszaka és tartalma

Az ösztöndíj 1-2 hónap kutatási időszakra pályázható a 2020-as naptári éven belül, amely a hazaérkezés dátumát is magában foglalja. A kinn tartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség.

 • Szomszédos országok (Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna):  160.000 Ft (1 hónap); 260.000 Ft (2 hónap)
 • Európa egyéb államai: 350.000 Ft (1 hónap); 500.000 Ft (2 hónap)
 • Amerika, Ázsia, Ausztrália, Afrika államai:  600.000 Ft (1 hónap);  800.000 Ft (2 hónap)

A Collegium Hungaricumokban ingyenes szállás igényelhető az adott intézmény vezetőjével egyeztetve. Az ösztöndíjat a KKM egy összegben, forintban átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra a szerződéskötést követően és a kiutazás megkezdése előtt 5 munkanappal. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség. Az ösztöndíjon felül a KKM semmilyen kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjasok részére.

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:

 • mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
 • korábban elnyert és felhasznált Klebelsberg Kuno-ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az ösztöndíj akkor nyerhető el újra, ha az ösztöndíjas megelőző ösztöndíjról szóló beszámolóját a bíráló bizottság kiválóan megfeleltre értékelte. Tehát amennyiben a pályázó a 2019-es évre Klebelsberg Kuno-ösztöndíjban részesült, beszámolóját soron kívül, 2019. december 31-ig postán és e-mailen is be kell nyújtania,
 • vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, amelyben Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik – az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.
 • A Klebelsberg Kuno-ösztöndíj támogatást nyújt a külföldi kutatómunka ideje alatt, de nem feltétlenül fedezi az ösztöndíjas kinn tartózkodásakor felmerülő összes kiadását. Ezért szükség van egyéni kiegészítő forrásokra is. Ennek értelmében a pályázók tehát a jelentkezésük benyújtásával vállalják a saját hozzájárulást, azaz megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy a fogadó országban felmerülő költségeiket fedezni tudják.

Letölthető dokumentum

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ2020

Pályázatok benyújtása:

A nyomtatott pályázati anyagot legkésőbb 2020. január 17-i postai feladási dátummal eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a Minisztérium részére.

Cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály, 1027 Budapest, Bem rakpart 47. A borítékon kérjük feltüntetni: „NOF Klebelsberg Kuno-ösztöndíj”.

Elektronikusan 2020. január 17. 24.00 óráig a  Klebelsberg@mfa.gov.hu címre kell megküldeni. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .jpg vagy .pdf formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.