palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu Program pályázat – Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás

Pályázati kiírás a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás támogatására.

Kódszám: MFP-KTF/2020

A pályázat célja a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradásának, az elvándorlás visszaszorításának segítése. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közösségi terek kialakítása, felújítása és közösségszervező bértámogatása az önkormányzatok és kulturális intézmények bevonásával.

Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.

A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.

Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.

A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.

A pályázat célja / közvetlen cél
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető az önkormányzat vagy az önkormányzati társulás tulajdonában lévő ingatlanon lévő közösségi intézmények tereinek építésére, felújítására, közösség építését segítő személy programszervezőként való foglalkoztatására.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése
  – Új építés, felújítás, bővítés, pl.:

  • Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;
  • Meglévő világítási rendszerek;
  • Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek megteremtése, eszköz nem).

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el (többfunkciós épület), de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában – támogathatóak. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, a nem önkormányzati feladatellátást szolgáló épületrészhez kapcsolódó építési munkálatok a kiírás keretében nem támogathatóak. Ebben az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is

Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával -a sablont a kiírás 2. melléklete tartalmazza-, maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.
Mindkét önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan (2.1.1.1., 2.1.1.2.) benyújtható támogatási igény ugyanazon pályázatban.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • A 2.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó:
  • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
  • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment).
   • Közösségi és kulturális épületek építése, felújítása keretében megújuló energiaforrások alkalmazása;
   • A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
   • Akadálymentesítés;
   • Ingatlanvásárlás (a megvásárolt ingatlanon lévő épület kizárólag közösségi célt szolgálhat);
   • Azbesztmentesítés.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 17 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
A bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

A projekt területi korlátozása: A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

Fenntartási kötelezettség
Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át, építési beruházás esetében az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart.

Saját forrás: A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Letölthető dokumentum

MFP2020_Kozossegi_ter_20200323

A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg
A keretében támogatható tevékenységek esetében maximum 30 000 000 forint;
A keretében támogatható tevékenység esetében, a 2020. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben, maximum (2.969.460 forint összeghatárig).
Az egyes tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül összeadandók, azaz a 2.1.1.1 és 2.1.1.2 tevékenységre is irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 32 969 460 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Támogatási összeg finanszírozása: A támogatás 100%- ban előfinanszírozással történik.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2020. április 22. és 2020. május 22. között van lehetőség.
A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 22.