palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2013/2014

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága  a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára 2013/2014. tanévre anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi program szerint működő középfokú iskolák és tanulóik részére  pályázatot hirdet.

A pályázat célja: a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása alapján.

Az ösztöndíj forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében meghatározott nemzetiségi támogatások előirányzata.

Együttes pályázatot az alábbi intézmény és tanulója nyújthat be:

035271 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium
Budapest
035278 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Budapest
027939 Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
Baja
200607 Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Békéscsaba
035288 Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium – Áron Tamási Grundschule, Allgemeines und Zweisprachiges, Ungarndeutsches Nationalitätengymnasium
Budapest
035304 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim
Budapest
035326 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Budapest
036381 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium
Gyönk
028387 N. Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium
Gyula
027240 Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Pécs
027397 Leőwey Klára Gimnázium
Pécs
200406 Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium – Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim
Pécs
200410 Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár – Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Werischwar
Pilisvörösvár
030693 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Sopron
201173 Eötvös József Gimnázium és KollégiumTata
037169 Lovassy László GimnáziumVeszprém

Ösztöndíjban részesülhet az a tanuló, aki:

 1. a.       a 2. pont szerinti intézmények valamelyikével együttesen terjeszti elő pályázatát és
 2. b.      a pályázat benyújtásakor az intézmény utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végzi.

Az ösztöndíj megállapításának további feltételei:

a pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt, aki

 1. nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik,
 2. tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a Rendelet szerint számítandó 4.00 átlageredményt eléri,
 3. más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, továbbá
 4. aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez;

ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki

 1. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
 2.  a Rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása – az intézmény nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: a 2013/2014. tanévben havi 60.000 Ft összegű ösztöndíj/tanuló folyósítása a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző 2013/14-as tanévben.

Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban középiskolánként kettő, ezen belül évfolyamonként egy tanuló részesülhet.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a tanuló, a tanuló törvényes képviselője (képviselői) által aláírt, továbbá az intézmény képviselője által aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

 • tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve,
 • az intézménnyel fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
 • az intézmény szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést,
 • a középiskola ajánlása,
 • a Rendelet 2. § (4) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tanuló más forrásból nem részesül ösztöndíjban.

Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága Nemzetiségi Főosztály levelezési címére: 1884 Budapest Pf. 1. történő beérkezésének) határideje 2013. július hó 15. napja. (módosított határidő)

Letölthető dokumentum

Ösztöndíj pályázati felhvívás 03 25

 

A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján közzéteszi. Az ösztöndíjassal a miniszter támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 30 napon belül.

Az ösztöndíj folyósításának módja: az ösztöndíj a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra, havonta, utólag.

Az ösztöndíjas és a középiskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén, valamint az ösztöndíj támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – közös (időarányos) beszámolót készít és nyújt be a miniszternek a részletes továbbtanulási tervben foglaltak teljesítéséről. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága

Nemzetiségi Főosztály osztályvezetője, Tircsi Richárd
(Telefon: (06 1) 795 6484; Fax: (06 1) 795 0582; E-mail: richard.tircsi@emmi.gov.hu

 

 

Noivalto-Fesztival_2023