palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA közművelődés és népművészet kollégium pályázata

NKA közművelődés és népművészet kollégium pályázata (1.) Közművelődési és népművészeti programok, felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók, szakmai konferenciák, kiállítások, fesztiválok  megyei, országos és nemzetközi hatókörű programok megrendezésére;  (2.) művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására  és (3.) rendszeres , olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

A pályázat célja: a közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása

A támogatás formája: valamennyi altémánál vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

1. Közművelődési és népművészeti programok, felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók, szakmai konferenciák, kiállítások, fesztiválok –közművelődési programok esetében városi, kistérségi, megyei és országos, népművészeti programoknál/ eseményeknél/ megyei, országos és nemzetközi hatókörű programok megrendezésére.

Altéma kódszáma: 3607

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 120 millió Ft

A pályázók köre:

 •  közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, önkormányzatok (melyek közművelődési rendeletük szerint közművelődési színteret működtetnek),
 • a 2010. január 1-jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerint alapfeladatként kulturális, közművelődési és népművészeti tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok, és nonprofit Kft-k.

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre (összevont intézmények esetében tagintézményenként 3 rendezvényre) vonatkozhat.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

Közművelődési programok esetében: 2012. 03. 01-2012. 12. 31.

Népművészeti programok esetében: 2012. 09. 01-2012. 12. 31.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft nevezési díjat – amely magába foglalja a 27%-os Áfa-t- köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a ”Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):

 • megbízási díjra és járulékaira, vagy számlás dologi kifizetésére (előadók, közreműködők, zsűritagok),
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • szállásköltségre,
 • bérleti díjakra (terem, helyiség, eszköz).

A támogatott jogcímeken túli költségeket (pl. hivatásos produkciók díjai, a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, pályázó közalkalmazott munkavállalójának megbízása, stb.) a kollégium nem támogatja.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a programok során várható bevételeket (belépőkből, részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell tüntetni.

A kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.

Magánszemély nem pályázhat! Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

A kollégium nem támogatja:

 • a tervezett esemény bemutatása, szakmai jelentősége,
 • intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerek közötti feladatmegosztás,
 • a rendezvény költségvetésének realitása, a meglévő források mértéke,
 • a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala,
 • új programelemek megjelenése.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

2. Művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, nem a pályázó székhely településén megvalósuló, minimum 4 éjszaka időtartamú) közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására.

Altéma kódszáma: 3604

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft

A pályázók köre:

 • közművelődési intézmények, önkormányzatok (melyek közművelődési rendeletük szerint közművelődési színteret működtetnek),
 • megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű és kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok,
 • a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók,
 • népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli egyesületek, alapítványok és intézmények.

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül (max. 3) program támogatására.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. 04. 01- 2012. 12. 31.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft nevezési díjat – amely magába foglalja a 27%-os Áfa-t- köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a ”Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):

 • megbízási díjra és járulékaira, vagy számlás dologi kifizetésére,
 • utazási költség,
 • bérleti díj (terem helyiség, terület, eszköz),
 •  szállásköltség,
 •  szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés,
 • szakmai anyagköltség,
 • tábori foglalkozások szakmai anyagköltségeire,
 • reklám- és propagandaköltség.

A támogatott jogcímeken túli költségeket (pl. hivatásos produkciók díjai, a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, pályázó közalkalmazott munkavállalójának megbízása, stb.) a kollégium nem támogatja.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a programok során várható bevételeket (belépőkből, részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell tüntetni.

A kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.

Magánszemély nem pályázhat!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • az egyes programok leírásához csatolni kell a program a helyét, időpontját, résztvevők számát, célcsoportját, valamint a tábor részletes programját – napi 6 órás szakmai tartalommal- szakmai vezetők bemutatásával,
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését is. Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell az összesített költségvetéssel,
 • helyi önkormányzat pályázó esetén közművelődési rendelet,
 • egyéb pályázó esetén önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás,
 • a közművelődési programot benyújtó pályázó (a határon túli pályázók kivételével) a 2011. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolatát. (A statisztika adatlap web címe: http://kultstat.nefmi.gov.hu/) A regisztráció és kitöltés után a szállítólevél kinyomtatható,
 • népművészeti pályázatok esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik pályázatukhoz csatolják a 2011-ben folytatott tevékenységükről az OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolatát. (A statisztika adatlap web címe: http://kultstat.nefmi.gov.hu/) A regisztráció és kitöltés után a szállítólevél kinyomtatható. (2013-tól ez a melléklet a pályázat kötelező eleme lesz.),
 • a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a tábor programjának/a továbbképzés szakmai színvonala,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a program várható eredménye,
 • a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló, illetve,
 • a résztvevők készség/képesség fejlesztését elősegítő tábor.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: a táborban töltött éjszakák számát, a tábor bentlakásos jellegének bemutatását, a megvalósított szakmai programot, a tábor fotódokumentációját (maximum 5 db), a résztvevők számát, a tábor/ok által kitűzött célok elérésének bemutatását, valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát. Továbbképzések esetében a megvalósult szakmai program leírását.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
 •  a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

3. Rendszeres (legalább három éve működő), olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

Előnyt élveznek azok a táncházak, amelyekhez játszóház és/vagy kézműves foglalkozás kapcsolódik.

Altéma kódszáma: 3608

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió Ft

A pályázók köre:

A népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli:

 • egyesületek,
 • alapítványok,
 • intézmények.

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:2012. április 1- 2012. december 31.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

Nevezési díj összege:

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft nevezési díjat – amely magába foglalja a 27%-osÁfa-t- köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a ”Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):

 • megbízási díjra és járulékaira, vagy számlás dologi kifizetésére (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • bérleti díj (terem helyiség, eszköz),
 • szakmai anyagköltség.

 A támogatott jogcímeken túli költségeket (pl. hivatásos produkciók díjai, a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, pályázó közalkalmazott munkavállalójának megbízása, stb.) a kollégium nem támogatja.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a programok során várható bevételeket (belépőkből, részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell tüntetni.

A kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.

Magánszemély nem pályázhat!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • részletes költségvetést,
 • a részletes szakmai programot, ezen belül: o a zenei, táncos szakmai közreműködők felsorolását,
 • a részt vevők várható számát,
 • a kézműves foglalkozást tartó szervezettel kötött megállapodást,
 • előnyt élveznek azok a pályázók, akik pályázatukhoz csatolják a 2011-ben folytatott tevékenységükről az OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolatát. (A statisztika adatlap web címe: http://kultstat.nefmi.gov.hu/) A regisztráció és kitöltés után a szállítólevél kinyomtatható. (2013-tól ez a melléklet a pályázat kötelező eleme lesz.),
 • a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat szakmai programjának minősége,
 • a költségvetés megalapozottsága,
 • a program várható eredménye.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 •  az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
 •  a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 •  a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatok 1 példányban 2012.március 19-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. ( H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.