palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA vizuális művészetek kollégium pályázat

A Vizuális művészetek szakmai kollégium pályázata (1.) hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a vizuális művészet területén; (2.) alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására; (3.) alkotói támogatásra – (3./a) képzőművészek, iparművészek és fotóművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására és (3./b) Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet, iparművészetet, fotóművészetet elemző és értékelő tanulmányok létrehozására; (4.) Egyéni és csoportos kiállítás (ideértve a Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, és dokumentálására, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön; (5.) Külföldi szakvásárokon Nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére; (6.) A magyar vizuális művészettel foglalkozó szervezetek képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti, és mozgóképszakmai nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására  és (7.) Kiemelt kiállítási programsorozatok támogatására (intézményi kiállítási koncepcióval).

A pályázat célja: A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2012. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

A támogatás formája: valamennyi altémánál vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A pályázatokat fénymásoljuk, ezért kérjük, hogy a beküldött anyagokat semmilyen módon ne tűzzék, fűzzék, spirálozzák stb. egybe!

1. Hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a vizuális művészet területén.

Altéma kódszáma: 3903 (/235.)

A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 20 millió Ft

Pályázók köre: rendezőszerv illetve magánszemély

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.–2013.március 1.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):

 • előadói tiszteletdíj számlás kifizetésre,
 • úti- és szállásköltségre,
 • technológiai költségre,
 • részvételi díjra,
 • terembérre
 • eszközbérlésre,
 • szakmai anyagköltségre.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével kollégium dönt.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • az esemény részletes programját, helyét, időpontját,
 • a meghívandó mesterek, oktatók névsorát és a részvételi nyilatkozataikat,
 • magánszemély esetén az alkotóműhely befogadó nyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • Fejtse ki a rendezvény várható rövid vagy középtávú kihatását a résztvevőkre, és a magyarországi művészeti közéletre.
 • Milyen egyéb forrás áll rendelkezésre?

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • magánszemélyek esetén a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját,
 • rendezőszervek esetén a mesterek szakmai előadásainak tömör leírását, valamint a rendezvény fotódokumentációját.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe,
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

 

2. Alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására

Altéma kódszáma: 3916

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió Ft

Pályázók köre: jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.–2013. március 1.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • a közreműködők tiszteletdíjára,
 •  utazási költségre,
 • szállítási költségre,
 •  szállásköltségre,
 •  eszközök bérleti díjára,
 • terembérre,
 • valamint a dokumentálás költségeire,

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével kollégium dönt.A pályázati adatlaphoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • részletes programleírást, amely tartalmazza a résztvevő művészek és előadók megnevezését, a program pontos időtartamát, helyszínét,
 • a program teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • az adott alkotótelep, műhely, szimpózium utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid írásos összefoglalását maximum 1 oldal terjedelemben,
 • újonnan alakuló alkotótelepeknél a tervezett célkitűzéseket maximum 1 oldal terjedelemben,
 • a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre,
 • az adott művésztelep országos, regionális, kistérségi, nemzetközi, határon túli szerepe,

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi elszámolást és szakmai elszámolást készíteni.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a művésztelepen részvevő művészek felsorolását,
 • a létrejött alkotások jegyzékét és fotóját,
 • az eseményt tényszerűen dokumentáló fotókat és esetleges nyomtatványokat (pl.: meghívó, katalógus /a katalógust könyvtári azonosítóval kell megjelentetni: ISBN, ISSN stb. / fotódokumentáció, sajtómegjelenés) digitális formában is. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet.)

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

 

3. Alkotói támogatásra

Figyelem! Erre az altémára nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, aki: felsőoktatási hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők)

Tájékoztatás: 2012-ben a pályázó nem részesülhet egyidejűleg állami ösztöndíjban (Pl. Derkovits Gyula-, illetve Pécsi József-, Kozma Lajos-, Moholy- Nagy László-ösztöndíj) és az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától alkotói támogatásban.

3./a) Képzőművészek, iparművészek és fotóművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására

Altéma kódszáma: 3902

A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 100 millió Ft

Igényelhető támogatás:

a) maximum 1 000 000 forintra/év (egy összegben folyósítva) b) kiemelt támogatás havi 200 000 forintra (2 400 000 Ft/év)

Az „a)” kategóriára benyújtott pályázatok közül max. 76 db, a kiemelt támogatásra benyújtott pályázatok közül max. 10 db kerül támogatásra.

A pályázók köre: képzőművészek, iparművészek és fotóművészek

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. május 1.–2013.május 1.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás

Nevezési díj összege/ mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 0,5%-t,– amely magába foglalja a 27%-os áfát is –, de minimum bruttó 5000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető (jogcím): alkotói támogatás

A pályázó ebben az altémában csak alkotói támogatásra pályázhat, a Kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

A képzőművészeti és iparművészeti témában benyújtott pályázatoknál a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik, vagy egyénileg. (Javasolt lebonyolítók: MAOE, MKISZ).

A fotóművészeti területre benyújtott pályázatoknál a pályázat lebonyolítója a Magyar Fotóművészek Szövetsége (telefonszáma: 311-2626)

Kiemelt támogatás esetén (2,4 millió Ft) a művész köteles a támogatással létrehozott új művek közül, vagy a korábbi alkotásai közül 1 művet térítésmentesen közgyűjtemény számára felajánlani, melyet a mellékletben felsorolt közgyűjtemények közül egy választhat ki, és azt a beszámoló kiállításon be kell mutatni. A beszámoló kiállítás helyéről és időpontjáról a Kollégium későbbiekben dönt.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • A részletes munkatervet, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt műalkotások műfaját és körülbelüli mennyiségét, valamint a munkatervhez kapcsolódó vizuális terveit,
 • Külön csatolt szakmai életrajz,
 • A pályázó utóbbi 2 évben készült alkotásainak reprodukcióit vagy digitálisan CD-én maximum 10-20 db jpg-file, képenként maximum 2 MB méret) /A képmellékletet „a” és „b” pontra is beadott pályázat esetén elegendő csak az „a” pályázathoz csatolni!/
 • A nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • a folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
 •  a vállalt feladat megvalósításának realitása.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

A pályázat nyertesei kötelesek a támogatással létrehozott műve(ke)t, továbbá a közgyűjtemény által befogadott műve(ke)t a beszámoló kiállításon bemutatni.

3./b) Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet, iparművészetet, fotóművészetet elemző és értékelő tanulmányok létrehozására

A 3./b) pontra nem lehet pályázni: PhD és DLA témával,

Tájékoztatás: 2012-ben a pályázó nem részesülhet egyidejűleg állami ösztöndíjban (Pl. Kállai Ernő-ösztöndíjban) és az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától alkotói támogatásában.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 millió Ft

Igényelhető támogatás: pályázni lehet min. 400 000 Ft-ra, max. 1 000 000 Ft-ra/év (egy összegben folyósítva)

A pályázók köre: művészettörténészek és szakírók

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. május 1.–2013.május 1.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Nevezési díj mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 0,5%-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát is, de minimum bruttó 5000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető(jogcím): alkotói támogatás

A pályázó ebben az altémában csak alkotói támogatásra pályázhat, a Kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

A képzőművészeti és iparművészeti témában benyújtott pályázatoknál a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik, vagy egyénileg. (Javasolt lebonyolítók: MAOE, MKISZ).

A fotóművészeti területre benyújtott pályázatoknál a pályázat lebonyolítója a Magyar Fotóművészek Szövetsége (telefonszáma: 311-2626)

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes munkatervet, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt tanulmány, kutatási téma szinopszisát (max. 1250 leütés terjedelemben), fontosságának leírását,
 • szakmai életrajzot, publikációs, vagy kiállítási jegyzéket,
 •  a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióbam a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • szakírói tevékenység,
 • alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló feldolgozása, új elméleti szempontok alkalmazása,
 • a vállalt feladat megvalósításának realitása,
 •  a tervezett tanulmány publikálási lehetőségei.

Támogatott pályázat esetén szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az elkészült kéziratot egy nyomtatott példányban és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD vagy pendrive) PDF fájl formátumban kell beküldeni.

 

4. Egyéni és csoportos kiállítás (ideértve a Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, és dokumentálására, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön

Altéma kódszáma: 3906 (/235.)

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 180 millió Ft

Pályázók köre: egyéni alkotók és szakmai szervezetek, valamint kiállítást rendező intézmények

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1–2013. március 1.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető:

 • útiköltségre,
 •  szállásra,
 • terembérletre,
 • alkalmazott installációra,
 • szakmai anyagköltségre,
 •  biztosításra,
 • biztonsági őrzésre,
 • szállításra,
 •  rendezés honoráriumára,
 • analóg és digitális képkidolgozásra.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, grafikai tervező, fotós), számlás kifizetésre,
 •  szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre
 • nyomdai előkészítési munkákra
 • szöveg,- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (proof készítése, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írási, tervezői, grafikai tervezői, fotó), számlás kifizetésre
 • szerzői jogdíjra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre
 • előkészítési munkákra
 • szöveg-, és képbevitelre (beírás, szkennelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre (adathordozó anyagköltsége CD, DVD, sokszorosítás, borító előállítása és csomagolási költség).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével kollégium dönt.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás helyszínének befogadó nyilatkozatát, (időponti meghatározással!)
 • csoportos kiállítás esetében a kiállító művészek névsorát,
 •  szakmai önéletrajzot, a tervezett kiadvány tartalmi koncepcióját,
 • a pályázott program megrendezésébe bevont közreműködőket tartalmazó listát az általuk megvalósítandó tevékenységi kör(ök) megjelölésével,
 • a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • A kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége hogyan tükrözi a kiállítás sikerét?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?

Támogatott pályázat esetén szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • előkészítés esetén: az elvégzett előkészítő munka részletes szakmai leírását,
 • megrendezés esetén: a kiállítás meghívóját és a kiállításhoz kapcsolódó kiadványt, a résztvevők számát, és a kiállítás fotódokumentációját.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 •  a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

5. Külföldi szakvásárokon Nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére

Altéma kódszáma: 3923

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 millió Ft

Pályázók köre: Nonprofit művészeti szervezetek

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1– 2013. március 1.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 10 000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető:

 • útiköltségre,
 • standbérlésre,
 • szállás,
 • vásári katalógusban való szereplésre,
 • biztosításra.
 •  installációra,
 •  nyomdaköltségre

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével kollégium dönt.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi esemény bemutatását és az eseményen való részvétel indokolását,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét és időpontját,
 • a kiállítási anyagról fotódokumentációt,
 • a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
 • Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
 • Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Támogatott pályázat esetén szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény leírását, fotódokumentációját és sajtóvisszhangját.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.
 •  a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

6. A magyar vizuális művészettel foglalkozó szervezetek képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti, és mozgóképszakmai nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma: 3914

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 9 millió Ft

Pályázók köre: nemzetközi vizuális művészeti szervezetek magyar tagozatai

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. január 1–2012. december 31.

Finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető: 2012. évi tagdíjra

A pályázó ebben az altémában csak „tagdíj”-ra pályázhat, a Kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tagság, valamint a 2011. évi tagdíj-befizetés igazolását.
 •  a szakmai szervezet rövid leírását
 • jelenlét fontosságának rövid indoklását
 • A nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióbam a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai: a pályázó szervezet és a megpályázott nemzetközi szervezeti tagság kulturális és szakmai jelentősége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: hogy a pályázó milyen programokat bonyolított le, illetve milyen nemzetközi programokban vett részt a megpályázott nemzetközi szervezet segítségével és mi ezeknek a programoknak a hozadéka a hazai vizuális művészet számára.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül;

7. Kiemelt kiállítási programsorozatok támogatására (intézményi kiállítási koncepcióval). Az intézmény éves programmal pályázhat, amelyben legalább 2 kortárs kiállítás (életmű v. tematikus) tudományos előkészítésére, feldolgozására, 2 nyelvű katalógus kiadására, és max. 10% promóció megvalósítására, vizuális foglalkozásokra. A támogatás célja: az intézmények kiállítási profiljának biztosítása, stabil látogatókör kialakítása, érdemi szakmai munka segítése.

Altéma kódszáma: 3906 (/236.)

A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 24 millió Ft

Igényelhető támogatás: 8 millió Ft/intézmény

Pályázók köre: országos jelentőségű kortárs művészettel foglalkozó kiállítási intézmények

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.–2013. március 1.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 20 000 Ft-ot – amely magában foglalja – a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető:

 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • alkalmazott installációra,
 • szakmai anyagköltségre,
 • biztosításra,
 • szállításra,
 • rendezés honoráriumára.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, grafikai tervező, fotós), számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre
 • nyomdai előkészítési munkákra
 • szöveg,- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (proof készítése, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írási, tervezői, grafikai tervező, fotó), számlás kifizetésre
 • szerzői jogdíjra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre
 • előkészítési munkákra
 • szöveg-, és képbevitelre (beírás, szkennelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre (adathordozó anyagköltsége CD, DVD, sokszorosítás, borító előállítása és csomagolási költség).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével kollégium dönt.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítások intézményi koncepcióját
 • a kiállító művészek névsorát,
 • és a részletes marketingtervet,
 • a pályázott program megrendezésébe bevont közreműködőket tartalmazó listát az általuk megvalósítandó tevékenységi kör(ök) megjelölésével,
 • a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai:

 • a kiállítások előkészítésének színvonala, tervezettsége hogyan tükrözi a kiállítások sikerét,
 • a költségvetés mennyire megalapozott.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolnak tartalmaznia, kell: a kiállítás meghívóit és a kiállításokhoz kapcsolódó kiadványokat, a résztvevők számát, és a kiállítások fotódokumentációját.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatok 1 példányban 2012. április 5-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. ( H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: www.nka.hu

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.