palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat 1956-os emlékszobor készítésére

xiikerA Hegyvidéki Önkormányzat nyílt, országos pályázatot ír ki az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére XII. kerületi emlékszobor elkészítésére. Sikeres pályázati lebonyolítás esetén a pályamű felállítása 2010. október 23-án ünnepi rendezvény keretében történik.


A Hegyvidéki Önkormányzat nyílt, országos pályázatot ír ki az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére XII. kerületi emlékszobor elkészítésére. Sikeres pályázati lebonyolítás esetén a pályamű felállítása 2010. október 23-án ünnepi rendezvény keretében történik.

Az emlékszobor helyszíne: Budapest, Gesztenyés kert (XII. kerület, helyrajzi szám 7911/2 )

A jelenlegi ’56-os emlékoszlop helye, az emlékoszlop egy más helyszínen kerül felállításra.

A pályázat célja: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megörökítése.

A pályázat jellege országos, nyilvános.

A pályázók köre: A kiíró e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző szobrász-építész, illetve szobrász, építész alkotók pályaműveit várja.

A pályázónak alkalmassága igazolására nyilatkoznia kell:

 • a pályázat tárgyával kapcsolatos eddigi szakmai tevékenységéről,
 • a lehetséges társtervezők, szakági tervezők megnevezéséről.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bíráló bizottság

 • tagja,
 • résztvevőjének hozzátartozója,
 • résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Pályázati útmutatás
Az emlékszobor a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel fejezze ki a forradalmi eseményt, annak történelmi jelentőségét.
A kiíró sem az emlékszobor karakterére, sem anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét.
Lehetőséget kell biztosítani az egyéni és közösségi megemlékezések megtartására.
A pályázónak megoldási javaslatot kell tennie az emlékmű közvetlen környezetének kialakítására.

A mű teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a br. 30.000.000,0.- HUF-t.

A pályázati dokumentáció (helyszínrajz, közmű helyszínrajz) átvehető: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodáján.

A pályázattal kapcsolatos információ: A pályázók felvilágosítást kapnak az Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodáján ( T.: 224-59-90, mobil: 06-30-619-21-26) Gonda Attilától (gonda.attila@bp12ker.hu) és Praimajer Máriától (praimajer.maria@bp12ker.hu).

A pályázati felhívást közzétesszük a Hegyvidék újságban, a Hegyvidék TV-ben, az Önkormányzat, a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján.

A pályaművek benyújtása

Tartalmaznia kell:

 • a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét,
 • az alkotás 1:10 léptékű tervét tetszőleges anyagban, vagy a makett bemutatását CD-n vagy DVD-n,
 • építési és környezettervet (tervek) 1:100 léptékben,
 • látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
 • perspektív képet a főnézet felől (tetszőleges technikával),
 • műleírást,
 • költségvetést,
 • a megvalósítás ütemezését,
 • a mű fenntartásának várható költségeit ( állagmegőrzés),
 • referenciákat,
 • adatkezelési nyilatkozatot,
 • nyilvánossági nyilatkozatot.

A pályaművek beadásának helye és ideje: A pályázatokat a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodájára ( fsz. 29. szoba) kell személyesen eljuttatni.

Beadási határidő: 2010. február 1. (hétfő) 16 óra

Cím: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ( fsz. 29.szoba)

A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.
A pályázatok bontása jogi szakértő jelenlétében történik.

A pályamű beadásának szempontjai:

 • Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
 • A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.
 • A pályázó nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát.

A pályaművek elbírálása
A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat.
A bíráló bizottság munkájába a Budapest Galéria, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége és a Magyar Építőművészek Szövetsége is delegál tagot.
A bíráló bizottság munkáját jogi szakértő segíti.
A bizottság a pályaműveket 2010 márciusában elbírálja.

A bíráló bizottság a bírálatból kizárja

 • a határidő után benyújtott pályaművet,
 • azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
 • azt a pályaművet, amelynek szerzőjével szemben kizáró ok áll fenn,
 • a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.

A bíráló bizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról, valamint a díjazásról jegyzőkönyvet vezet és írásbeli összegzésként zárójelentést készít.

A pályaművek díjazása

A bíráló bizottság három díj odaítélésére tesz javaslatot:

 • I. díj: 1 000 000.0 HUF
 • II. díj: 700 000.0 HUF
 • III. díj: 500 000.0 HUF

A díjak odaítéléséről a Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a díjazott pályaművek közül kiválasztja a megvalósításra alkalmasnak ítélt munkát.

A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása

A kiíró a pályázókat a Képviselő-testület döntését követő harminc napon belül írásban értesíti.

A díjazásban nem részesített pályaműveket a kiíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 30 napig őrzi meg.

A kiíró a pályázatról készült jegyzőkönyveket, zárójelentést és egyéb iratokat öt évig köteles megőrizni.

A pályázatot követő továbbtervezésre vonatkozó megrendelésre csak a bíráló bizottság által eredményesnek nyilvánított pályázat alapján, az önkormányzat, valamint a főváros illetékes bizottságainak, illetve képviselő-testületének döntését követően kerülhet sor, a bíráló bizottság ajánlása alapján, a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel. A díjazottak közül a megvalósításra kiválasztott pályamű alkotójával az Önkormányzat a további felhasználásra szerződést köt.

A bíráló bizottság eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bíráló bizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára.

Bővebb információ: http://www.hegyvidek.eu/

Forrás: Hegyvidéki Önkormányzat, Budapest