palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal nyílt pályázatot hirdet a„Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” tárgyában.

A pályázat célja, kategóriái
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §-ában foglalt feladatokkal
összhangban.

Pályázati kategóriák

„A” kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy kísérjék figyelemmel a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket, és közérdekű keresetet kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagyfogyasztói érdekek védelme érdekében. Ezzel együtt segítsék a fogyasztói jogokérvényesítését, feltárják a fogyasztói problémákat és véleményezzék a fogyasztókat érintőjogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagyérdekek védelme céljából, képviseljék a fogyasztókat különbözőérdekképviseleti szervekben. A kategórián belül a közérdekűkereset témakört illetően, lehetőség van már beadott, folyamatban  lévő közérdekű keresettel is pályázni. Amennyiben előre nem látható eseménnyel kapcsolatos kereset indítására pályázik, akkor az indítás időpontjában – de még a projekt időszak alatt –, jelezze a Hivatal által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER). A rögzítés során ismertesse a kereset benyújtásának indokoltságát és hátterét.

Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:

 • alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
 • folyamatban lévőközérdekűkeresete van;
 • tapasztalattal rendelkezik a közérdekűkeresetindítás területén;
 • a Fogyasztóvédelmi Tanács tagja;
 • tapasztalattal rendelkezik jogszabályok véleményezésében;
 • tevékenységének megvalósításához közérdekűönkéntes munkát vesz igénybe.

„B” kategória: Fogyasztóvédelmi oktatás
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, valamint a fogyasztók és a vállalkozások tájékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást végezzenek a következő területeken:

 • vállalkozások fogyasztóvédelmi tréningje, és/vagy
 • diákok számára oktatási programok (1): vetélkedők és/vagy
 • diákok számára oktatási programok (2): táborok és/vagy
 • elektronikus fogyasztóvédelmi játékprogram és/vagy
 • békéltetőtestületi tagok szakmai ismereteinek növelése.

Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:

 • alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
 • tapasztalattal rendelkezik a fogyasztóvédelmi oktatás területén;
 • oktatási tevékenységhez szükséges akkreditációval rendelkezik;
 • tevékenységének megvalósításához közérdekűönkéntes munkát vesz igénybe.

„C” kategória: Közvélemény tájékoztatása online fogyasztóvédelmi magazinon keresztül A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a működésük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a közvéleményt már működőonline magazinon keresztül.

Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:

 • alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
 • az online magazin a szakterületnek megfelelőminőségű, aktuális, a fogyasztók számára hasznosítható információkat tartalmaz;
 • az online magazin felépítése átlátható és könnyen kezelhető;
 • az aktuális fogyasztóvédelmi kérdések ismertetésénkívül rendszeres tájékoztatást ad a békéltetőtestületek tevékenységéről;
 • tevékenységének megvalósításához közérdekűönkéntes munkát vesz igénybe.

„D” kategória: Fogyasztók széleskörűtájékoztatása információs kampányon keresztül

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy felhívják a figyelmet a tudatos fogyasztói magatartásra médiakampányon keresztül. Ez TV és/vagy rádió spotok készítését és megjelentetését,valamint a békéltetőtestületek népszerűsítése érdekében szórólap készítését és terjesztését is jelenti országosan.

 • Rádió kampány (minimum 30 spot)vagy
 • TV kampány (minimum 8 spot)vagy
 • TV és rádió kampány (minimum 5 spot TV-ben és minimum 5 spot rádióban) vagy
 • Szórólap(a békéltetőtestületek népszerűsítése témakörben TV és/vagy rádió csatornákon való megjelenés mellett)
 • A békéltetőtestületek népszerűsítése témakör esetén TV és/vagy rádió spotok megjelenítése mellett szórólapok útján is tájékoztatni kell a fogyasztókat a békéltetőtestületek létezéséről és elérhetőségeiről, röviden és figyelemfelhívó módon. A szórólapok kreatívja a meghatározott célcsoport igényeinek megfelelőlegyen, a szórólapok terjesztési stratégiájának kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a célcsoportot milyen, a lehetőleghatékonyabban tudja elérni a szervezet.

A kampány során kiemelt témakörök az alábbiak:

 • jótállás, szavatosság;
 • panaszügyintézés – hova fordulhat a fogyasztó a panaszával;
 • internetes vásárlás – különös tekintettel az elállási lehetőségekre, a bizalom erősítésére;
 • üzleten kívül kötött szerződések – különös tekintettel az elállási lehetőségekre;
 • utazás – társas utak, utazási irodák, légi utas jogok;
 • békéltetőtestületek népszerűsítése;
 • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok;
 • megtévesztőés összehasonlító reklámok;
 • fogyasztói csoportokkal kapcsolatos tájékoztatás.

Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:

 • alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
 • tapasztalattal rendelkezik kampányok lebonyolításában és végrehajtásában;
 • a spotok megjelentetésében a csúcsidőre törekszik;
 • a minimálisan meghatározott „spot” mennyiségen felül tervez megjelentetni;
 • országos kereskedelmi és közszolgálati adókon (TV  és/vagy rádió) jelenik meg a kampány során;
 • a kampány kidolgozása során elkészült rádió és/vagy TV spotokat megjelenteti honlapján, illetve közösségi médián és videó megosztón annak érdekében, hogy azok a fogyasztók széles köre számára elérhetővé váljanak;
 • a spotok kreatívjának kidolgozásában figyelemmel van az időskorúak és a fogyatékossággal élők, mint kiszolgáltatott fogyasztói rétegek védelmére (a szereplők vagy a téma tekintetében)
 • tevékenységének megvalósításához közérdekű önkéntes munkát vesz igénybe.

Egy pályázó több kategóriában is nyújthat be pályázatot.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 77 200 000 Ft, azaz hetvenhétmillió-kettőszázezer forint a költségvetési törvény 25/14/1/2 „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” fejezeti kezelésűelőirányzat (ÁHT: 208349) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

 • „A” kategóriaesetén maximum 7 500 000 Ft vissza nem térítendőtámogatás igényelhető. A kategórián belül pályázónként maximum 3 kereset támogatására van lehetőség.
 • „B” kategóriaesetén területenként 700 000 Ft, pályázónként legfeljebb 2 800 000 Ft vissza nem térítendőtámogatás igényelhető.
 • „C” kategóriaesetén legfeljebb 2 500 000 Ft vissza nem térítendőtámogatás igényelhető.
 • „D” kategóriaesetén bármelyik kampánytípus során legfeljebb 4 téma, témánként legfeljebb 4 500 000 Ft vissza nem térítendőtámogatás igényelhető.

A négy kategória közötti forrásarány meghatározása  a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

A támogatás mértéke: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható,  a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatás intenzitása – 2013. évi folyósítást alapul véve – 100%.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 1. és 2014. május 31. közé esőidőszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázati kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre
Jelen pályázati felhívás keretében azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek – a Fgytv. 2. § e) pontjának megfelelően – alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag  elektronikus úto nlehet benyújtani az EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.kih.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével  és a 3 000 Ft pályázati díjjal kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.2 pontja tartalmazza.

Letölthető dokumentum

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. június 16. 24:00

A pályázat kezelője
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
info@kih.gov.hu
Telefon: (06-1) 301-3200