palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek szakmai programjának támogatására

Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,  a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint  az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet  alapján  nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására.

Pályázat kiírás kódja: NEA-UN-12-SZ

1. A pályázat célja

A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása, amely az alábbi célok közül legalább egyet valósít meg:

 1. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
 2. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
 3. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére. A Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen  190.632.000,- Ft-ot, azaz egyszázkilencvenmillió-hatszázharminckettőezer forintot oszthat szét.

3. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (a továbbiakban: EPER) keresztül:

 • szövetség vagy
 • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a b) pont szerinti civil szervezetek támogatására használhatja azt fel. Azon szervezetek pályázata érvénytelen, amelyek nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozat 2011. december 31. napját követően emelkedett jogerőre. A NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet támogatási igénye érvénytelen a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján.

 4. Pályázatból kizárt szervezetek

Nem kaphat költségvetési támogatást az a civil szervezet, amely a Civil tv. 30. § szerint nem helyezte letétbe a 2011. üzleti évről szóló számviteli beszámolóját.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája:

 • A támogatási időszak kezdete: 2012.05.04.
 • A támogatási időszak vége: 2013.03.30.

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén – az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján – az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az  „Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.

 5.2. A támogatás mértéke:

A jelen pályázat keretében nyújtható legkisebb és legnagyobb támogatási összeg mértéke a Kollégium döntése alapján:

 • egyéni pályázó esetén: 200 000 Ft – 2 000 000 Ft
 • a Civil törvény 56. § (4) bekezdése szerint együttesen pályázók esetén: 200 000 Ft – 4 000 000 Ft

A NEAr. 11. § (5) bekezdésének megfelelően a Kollégium által megítélt támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg háromnegyedénél.  A NEAr. 11. § (4) bekezdésének megfelelően jelen pályázat keretében a  saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10  százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával – vagy készpénzben. Az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a költségvetési támogatás feltételeként előírás, hogy a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást.

A saját forrás rendelkezésre állásának igazolási módja:

 • közérdekű önkéntes munka biztosítása, egyéb tárgyi  feltételek vagy szolgáltatások biztosítása esetén a pályázó erről szóló nyilatkozata a pályázati adatlapon;
 • pénzbeli forrás biztosítása esetén az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi  kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával.

A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

Az elvárt saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.

6. Támogatásból elszámolható költségek köre

A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti – a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett cél(ok) megvalósításának érdekében felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási időszak vége között pénzügyileg is teljesült – költségek.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

pályázati útmutató

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

7.1. A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon  regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 4. fejezete tartalmazza. 2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz háromezer forint. NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat  egy évben egyszer kell megfizetni.

A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni:  10032000-00285128-00000000.

A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!

Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:

Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Az elektronikus pályázat beadását a  „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 3-4. fejezetében rögzített módon kell elvégezni.

Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

 • a támogatás felhasználásának tételes indoklása a Kollégium által előírt formában, a tételes indoklás sablonja a pályázati kiírás 2. számú melléklete,
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata, amennyiben a működési pályázathoz még nem került benyújtásra,
 • amennyiben a pályázó konzorcium, a konzorciumvezető és minden a konzorciumi tag által aláírt konzorciumi együttműködési megállapodás/ együttműködési szándéknyilatkozat elektronikus másolata.

7.2. Beadási határidő:   2012. június 3. 23:59 óra

7.3. Pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

Forrás: http://civil.kormany.hu