palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat középiskolai osztálykirándulások támogatására

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében határon túli oktatási intézmények részére a 2012/13-as tanévben megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására.

A pályázat célja: Lehetőséget nyújtani határon túli magyar diákok számára, hogy megismerjék az anyaország, illetve a Kárpát-medence más régióinak életét és kultúráját, továbbá hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással. A pályázat keretében határon túli magyar középiskolák magyarországi, illetve a Kárpát-medence más régióinak középiskoláihoz tett utazása támogatható.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén határon túli magyar tanítási nyelvű – magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák).

Általános tudnivalók:

 • A támogatás forrása Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX. fejezet, 20/5/18/1. Határon túli oktatási feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. (Áht azonosító: 295 002).
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet részére.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 10 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 80.000.- forint, felső határa 800.000.-forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
 • A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet, amely az intézmény 14. életévét betöltött diákjaiból és az őket kísérő pedagógusokból állhat.
 • Egy középiskola egy pályázatot nyújthat be.
 • A támogatásból kizárólag az alábbi távolsági útiköltségek fedezhetők: autóbuszbérlés, illetve vonat- autóbuszjegy költsége. A távolságok kalkulációjához a két céltelepülés optimális elérhetőségének távolságát, illetve külön busz bérlése esetén még e távolsághoz maximum további 150 km-t, valamint a tárgy időszakra eső autópálya díjat lehet figyelembe venni.

*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.

Továbbá a teljes elnyert támogatási összeg legfeljebb 20 %-a – számlával igazoltan elszámolható helyi közlekedési költségekre. (Minden más felmerülő költségről – pl. szállás, étkezés, belépők, illetve a 20 %-os mértéket meghaladó helyi közlekedés díjáról- a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.)

 • A program megvalósításának ideje: a 2012/13-as tanév.
 • A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Dr. Richly Gábor, tagok: Gyetvai Árpád, Hógenburg Tamás, Király Annamária) javaslata alapján 2012. október 15-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt megadják, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk önköltségnek.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2012. október 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről a programot követően, utófinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2012. szeptember 1., véghatárideje szerződés szerint, de legkésőbb 2013. június 15.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet honlapján közzé teszi.

 A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat kizárólag a pályázati felhíváshoz csatolt adatlapon lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 2 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe (1519 Budapest, Pf. 385.). Szécsi Viktóriának címezve kérjük eljuttatni, továbbá egy-egy példányt elektronikusan az alábbi címekre: Szécsi Viktória szecsi@mad.hu, illetve Király Annamária annamaria.kiraly@emmi.gov.hu

Benyújtási határidő: 2012. szeptember 30-ig (a postai bélyegző kelte).

Figyelem! Csak azokat a pályázatokat tudjuk érvényesnek tekinteni, melyeket elektronikusan is megküldenek 2012. szeptember 30-ig a fent megadott két címre.

A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:

 1. Adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 2 példányban.
 2. A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása egy példányban.
 3. A szervezet létezését igazoló – határon túli szervezet esetében a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi – eredeti okirat (cégkivonat, nyilvántartásba vételéről szóló igazolás), vagy annak közjegyző által hitelesített másolata és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban.
 4. A szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).
 5. Amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.

Továbbá:

 • A pályázó iskola rövid bemutatását (max. 1 oldal)
 • A megjelölt testvériskolával eddig közösen megvalósult programok ismertetését
 • Az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolatát
 • A program tartalmi részletezését (max. 1 oldal)
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlatot
 • A pályázati adatlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozatát a devizaszámla használatáról, és az átutalt támogatást a pályázó iskolának történő korlátlan rendelkezésre bocsátásról, továbbá a befogadó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi – eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát és a szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).
 • A testvériskola fogadónyilatkozatát, amelyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért

A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a Támogató a 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet alapján eltekint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 77.§-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, amennyiben a Támogatandó írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás, nyilatkozat, adatlap

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
 • várható szakmai hasznosulás.
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2012. október 20-ig küldünk értesítést.

A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu) honlapján tesszük közzé.

A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az Ávr 90.§-ában meghatározott kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül.

A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:

 • Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium / Szécsi Viktória 36-30-4503539