palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat köznevelésben és nemzetiségi oktatásban működő országos szövetségek, egyesületek 2012. évi költségvetési támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága nyílt pályázatot hirdet „Köznevelésben és nemzetiségi oktatásban működő országos szövetségek, egyesületek 2012. évi költségvetési támogatására”

A pályázat célja és tárgya: A közneveléshez kapcsolódó országos pedagógus szakmai, országos szülői és országos diák szervezetek számára működési költséghez támogatás nyújtása.

Pályázat benyújtására jogosultak: Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott a köznevelés területén működő mindazon országos tevékenységi körű szervezetek, amelyek a közoktatásért felelős helyettes államtitkár titkárságának nyilvántartásába – kérték a felvételüket.

Pályázni lehet az alapszabályban meghatározott működést és az alaptevékenységet elősegítő, oktatási és nevelési szakmai programmal. A programok segítsék a köznevelési rendszer megújítását.

A pályázat rendelkezésére álló kerete: 5 millió 330 ezer Ft azaz ötmillió háromszázharmincezer forint.

A támogatás forrása: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 20/30/22/02 számú fejezeti kezelésű előirányzata: Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása. A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI rendeletben foglaltak alapján került kiírásra

Az elnyerhető min. összeg: 100 e Ft; max. összeg: 400 eFt.

A finanszírozás módja Vissza nem térítendő támogatás. A pályázathoz saját forrás nem szükséges.

A pályázati összeg felhasználásának kezdő és véghatárideje: 2012. szeptember 01.- 2013. május 15.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló, és pénzügyi elszámolás kedvezményezett általi benyújtásának határideje: 2013. május 30.

A pályázat megvalósítása során elszámolható költségek:

 • minden olyan kiadás, amely a szakmai programok megvalósításának költsége, valamint a szervezet működési kiadásaira vonatkozik.(pl.:bérleti díj; rezsi; kommunikációs ktg; programok vendéglátása);
 • bérjellegű kiadások és azok járulékai (megbízási díj, tiszteletdíj, munkabér);
 • minden olyan anyagi eszköz amely tartósan legalább egy éven túl szolgálja a szervezet tevékenységét (gép, műszaki berendezés);
 • továbbtámogatás nem adható.

 A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok (űrlap,, mellékletek, stb.) megtalálhatóak a www. kormany.hu oldalon.

A pályázat benyújtása postai úton történik:

Beérkezési határidő: 2012. december 10.!

A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatásért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Szalay u. 10.-14.

A borítékon fel kell tüntetni:

„Társadalmi szervezetek pályázata 2012-Közoktatás”

A hiányosan vagy határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek támogatásra!

A pályázati döntés előkészítésében résztvevők

Csapó Ágnes EMMI Közoktatás Irányítási Főosztály

Kamp Alfréd EMMI Közoktatás Irányítási Főosztály

Kraszlán István EMMI Nemzetiségi Osztály

Szakácsné Nemere Györgyi EMMI Esélyegyenlőségi Osztály

A pályázatok főbb bírálati szempontjai:

 • A pályázati anyag az egész éves munkát, tevékenységet tükrözzön.
 • A szervezet tevékenységéből ill. a programokból kiolvasható legyen az építkezés, a folyamatosság, a folyamatos munka.
 • Programok színvonala és szakszerűsége, látogatottsága: A programok szakmailag segítsék a köznevelési rendszer megújítását.
 • A szervezet költségvetése a megvalósítandó programokra vonatkozóan reális, strukturált és jól áttekinthető legyen.

A pályázati dokumentáció: 3 példányban benyújtandó (1 eredeti, 2 eredetivel mindenben megegyező másolat):

 • a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegzővel) ellátott, hiánytalanul kitöltött űrlap;
 • a szervezet 2012. évi szakmai tevékenységének rövid ismertetője (max. 2 oldal).
 • a 2013 évi szakmai programtervezet (max. 3 oldal) bemutatása, a megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezésének megjelölésével, kiemelve azon programot/tevékenységet, amelyre a támogatást kéri.;
 • tájékoztató a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról
 • költségterv az igényelt támogatás összegéről

1 példányban benyújtandó:

A pályázathoz a pályázó 1 példányban csatolja:

 • a) hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály,) egyszerű másolatát;
 • b) a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, valamint – ahol a működéshez jogszabály előírja – működési engedély);
 • c) képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
 • d) a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot; (a szervezet törvényes képviselője által hitelesítve)
 • e) a számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását – a számlaszám megjelölésével – a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
 • f) Nyilatkozat
 • g) Nyilatkozat és Közzétételi kérelem
 • A b), d) pontok alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjánál 30 napnál régebbi.

Szerződéskötés, a támogatói szerződés tartalma:

A nyertes pályázókkal az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg.

A támogatást a nyertes pályázó részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyósítja.

Eredményes pályázat esetén a szerződés mellékleteként az alábbi eredeti dokumentumokat kell megküldeni:

                        1. Inkasszó felhatalmazás

                        2. A pályázaton elnyert összegre vonatkozó költségterv

Döntéshozatal:

A pályázatok támogatásáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkára dönt, a beadási határidőt követő 20 napon belül.

A nyertesek listáját a kiíró a döntést követő 15 napon belül az alábbi internetes honlapon teszi közzé: a www.kormany.hu és ezzel egyidejűleg írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

Az a pályázó, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatással összefüggésben a 2011. évi vagy azt megelőző évek pályázata során a pályázat szakmai, pénzügyi tartozások elszámolását érdemben befolyásoló hamis, vagy valótlan adatot szolgáltatott illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem pályázhat.

Letölthető dokumentumok

pályázati dokumentumok

Egyéb információk:

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információval Kosinszky Zsuzsanna a +36/1/795-4447-es telefonszámon rendelkezésre áll.

 Forrás: www.kormany.hu