palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Rehabilitációs Szociális Gazdasági Modell-programok kidolgozására RSZGM-2009

ofa pályázatokAz Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet a „Rehabilitációs gazdasági modell-programok kidolgozása” kutatási programelem támogatására (RSZGM/Kutatás-9843/2009).

A program célja előmozdítani a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci aktivitását, a feltárt jó gyakorlatok hazai adaptációjával, továbbfejlesztésével, együttműködve a jó gyakorlatokat megvalósító szervezetekkel, valamint a rehabilitációs foglalkoztatásban érintett munkáltatókkal olyan szervezetvezetési stratégiák kidolgozásában és megvalósításában, amelyek hozzájárulnak a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatását gátló tényezők elhárításához.

1. A KUTATÁSI PROGRAM HÁTTERE

A magyarországi munkaerőpiac sok tekintetben hasonló problémákkal küzd, mint más európai államok, ugyanakkor számos jellegzetes nehézséggel is küzd. A foglalkoztatási ráta növelése az Unió és Magyarország számára is elsődleges célkitűzés. A cél elérése érdekében nő az igény arra, hogy minden csoport számára biztosított legyen a munkaerőpiacra való bejutás, és hogy azok, akik korábban kirekesztést éltek meg, a munkaerőpiac aktív szereplőjévé válhassanak. A foglalkoztatás terén a fogyatékkal élők által tapasztalt akadályok feltárása és kezelése kulcsfontosságú leszakadásuk csökkentéséhez.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fel kívánja tárni azokat a hazai és külföldi jó gyakorlatokat, modelleket amelyek sikeresen járulnak hozzá a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci integrációjához. Egy kutatás során a jó gyakorlatok összegyűjtése mellett arra is választ keres, hogy mely szervezeti forma (gazdasági társaság, nonprofit szervezet, vagy szociális szövetkezet) a legkedvezőbb a rehabilitációs célok megvalósítása szempontjából és hogy ezeket a szervezeti formákat milyen eszközök és körülmények segítik a fogyatékos munkavállaló sikeres beilleszkedésében. Az összehasonlító és jó gyakorlatokat feltáró kutatás továbbá érdemben kíván foglalkozni azokkal az akadályokkal, amelyekkel a fogyatékos munkavállalók a külföldi és a hazai munkaerőpiacon szembesülnek.

Az OFA a kutatási eredményeket a partnerei által kifejlesztett eszközök, módszertan adaptációjához, pilot projektek előkészítéséhez, végrehajtásához szándékozik felhasználni. A pilot program célja a kutatási eredmények ismeretében kerül majd meghatározásra.
A program célkitűzései:

A program célja előmozdítani a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci aktivitását, a feltárt jó gyakorlatok hazai adaptációjával, továbbfejlesztésével, együttműködve a jó gyakorlatokat megvalósító szervezetekkel, valamint a rehabilitációs foglalkoztatásban érintett munkáltatókkal olyan szervezetvezetési stratégiák kidolgozásában és megvalósításában, amelyek hozzájárulnak a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatását gátló tényezők elhárításához.

A kutatás célja tehát egyrészt a külföldi legjobb gyakorlatok-, másrészt a hazai, már megvalósult kezdeményezések feldolgozása segítségével egy problématérkép, ez alapján pedig egy cselekvési terv kidolgozása és a jó gyakorlatok adaptálhatóságának elemzése.

2. KUTATÁSI TÉMATERÜLETEK

a./ A magyarországi és külföldi fogyatékkal élő munkavállalókra irányuló jelenlegi és korábbi (elmúlt 5 év) foglalkoztatási jó gyakorlatok feltérképezése

A nyertes pályázó feladata egy tanulmány készítése, melyben feltárja a fogyatékkal élők foglalkoztatatásának elősegítése érdekében Magyarországon és külföldön (elsősorban az EU tagállamaiban) alkalmazott jó gyakorlatokat. Egyértelműen mutassa be az eredményes eszközöket, eljárásokat, programokat és tegyen egyértelmű javaslatot arra vonatkozóan, hogy a jövőbeni erőfeszítéseknek mire kell irányulniuk annak érdekében, hogy a foglalkoztatást akadályozó tényezők Magyarországon elháruljanak, illetve mérséklődjenek.

b./ A rehabilitációs foglalkoztatás területén eddig elkészült kutatási anyagok összegyűjtése és az eddig megfogalmazott megállapítások összegzése

c.) A rehabilitációs foglalkoztatással érintett gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, szociális szövetkezetek vizsgálata és annak feltárása, hogy mely szervezeti forma kedvez leginkább a rehabilitációnak, illetve, hogy ezen szervezeti formák milyen eszközökkel segíthetők a fogyatékos munkavállalók beilleszkedésében.
A magyarországi (és más EU tagállamban élő) fogyatékkal élő csoportok rendre kirekesztést éltek és élnek meg a munkaerőpiacon. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az OFA tisztában szeretne lenni a fogyatékkal élők fogyatékosságának típusával és jellemzőivel, személyes kompetenciáikkal (készségeivel), iskolai végzettségéivel és törekvéseivel. Mindezen ismeretekhez kapcsolódóan szeretnénk feltárni, hogy a kérdéses munkáltatók igényeihez képesek-e adaptálódni a fogyatékkal élő csoportok és mely munkáltatói szervezeti forma képes a legkedvezőbb feltételeket teremteni a fogyatékkal élők alkalmazásához. Szükséges annak feltárása is, hogy mi teszi lehetővé a kedvező feltételek kialakítását és a fogyatékkal élők szempontjából – legjobb – munkáltatók milyen eszközöket alkalmaznak sérült munkavállalóik érdekeinek védelmében. A külföldi példák vizsgálata alapján szükséges annak vizsgálata, hogy a modell milyen eséllyel alkalmazható a hazai intézményi környezetben. Ez az ismeret, illetve annak a támogatási programok meghirdetéséhez való felhasználása segítheti, hogy a fogyatékkal élő csoportok hozzáférhessenek az álláslehetőségekhez, illetve hosszútávon is megőrizhessék munkahelyüket.

Pályázatot csak az a.) b.) és c.) kutatási területek együttes elvégzésére lehet benyújtani. Külön-külön nem lehet pályázatot benyújtani az egyes területekre!

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázat nyilvános, pályázhatnak a

 • foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi tárgyú kutatásokkal foglalkozó felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, létesítő okiratuk alapján társadalomtudományi kutatási tevékenységet végző szervezetek illetve;
 • minden olyan kutatással, kísérleti fejlesztéssel foglalkozó független szakember,  (természetes személy), aki rendelkezik  az előző  pontban  felsorolt  szervezetek  valamelyikének – szakmai, pénzügyi, technikai  kötelezettségeket  vállaló – befogadó  nyilatkozatával (továbbiakban befogadó intézmény.

Várunk olyan pályázatokat is, amelyekben partnerként, fogyatékkal élő csoportokat segítő civil szervezetek is részt vesznek a munkában.

Fontos!
Az OFA magánszemélyként pályázók esetében a befogadó intézménnyel köt támogatási szerződést. A kutatás elvégzéséért a befogadó intézmény vállal felelősséget az OFA felé!

4. A TÁMOGATÁSI KERETÖSSZEG:

A kutatási programelemre összesen 30 millió forint áll rendelkezésre.
A kutatás megvalósításához a támogatást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) a Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprészéből biztosítja.

5. A PÁLYÁZATOK KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI:

Adatlapok:

 • pályázati adatlap,
 • költségtervi kiegészítő adatlap

Részletes kutatási terv, amelynek kidolgozásánál figyelembe veszi a pályázati útmutatóban közölt kutatási specifikációt. A kutatási terv magában foglalja:

 • a kutatási téma  megfogalmazását,
 • a  kutatás  célját,
 • a kutatás témájához kapcsolódó korábbi kutatások eredményeinek összefoglalására tervezett  kutatási  címjegyzéket,
 • a  vizsgálni  kívánt  problémák  megoldásának  hipotéziseit,
 • a  vizsgálandó  mintát  és  a  mintavétel  tervezett  körét,  kérdőíves  kikérdezés  esetén  a  kikérdezésekben  rejlő  kockázatok  csökkentésére  vonatkozó  terveket (regiszteres  adatbázisok  pontatlansága,  alacsony válaszadási  hajlandóság,  válaszok  pontatlansága és  egyéb  akadályok  esetén  alkalmazott  módszereket),
 • a  kutatás  során  alkalmazandó  módszereket,
 • a kutatás folyamatát bemutató Gantt diagrammot,
 • a  vizsgálati  eredményeken  alapuló  javaslatok  felhasználási  területeit,
 • a  kutatás  költségtervének  részletes  indoklását,
 • a  kutatók  referenciáit  a  vállalt  témában  és  a  kutatási  gyakorlatban.

További mellékletek:

 • A  résztvevő kutatók  önéletrajza és tájékoztató  nyilatkozata  arra  vonatkozóan,  hogy  az  elmúlt  két  évben  az  adott  témához  kapcsolódóan  milyen  kutatásokat  végeztek,  illetve  milyen  publikációkat  hoztak  nyilvánosságra.
 • A pályázó szervezet, vagy befogadó intézmény létesítő okirata, amelynek tevékenységi köre között szerepelnie kell a pályázott tevékenységnek,
 • Székhely szerinti megyei/fővárosi bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
 • A szervezet képviselőjének 1 hónapnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya – egy eredeti, a  többi másolat,
 • A pályázati díj befizetését igazoló postai utalvány(csekk), vagy a banki átutalást igazoló banki bizonylat másolata,
 • Az adóhatóság által kiadott igazolás arról, hogy a pályázónak nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása (APEH, illetve VPOP által kiállított igazolás),
 • Külső források igazolása (ha van ilyen)

6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA:

A pályázatokat 4 nyomtatott példányban kell elkészíteni (egy aláírt eredeti, három másolat), valamint egy elektronikus adathordozóra (CD) kell másolni.

Az eredeti és három másolati példányt, valamint az elektronikus adathordozót, zárt borítékban, ajánlott postai küldemény formájában kell eljuttatni az OFA-hoz az alábbi címre:

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Lajos u. 80.

A pályázatok Közalapítványi Irodába történő benyújtásának határideje (postára adási határidő):

2009. május15.

Ha a pályázat a meghatározott határidő lejárta után érkezik a Közalapítványi Irodába, illetve a határidőt követően kerül postára adásra, elutasításra kerül.

A pályázatot tartalmazó borítékon tüntesse fel a Pályázati felhívás kódját: RSZGM/Kutatás-9843/2009, a pályázó teljes nevét és címét.

A pályázati díj 5.000 forint. A befizetésére szolgáló csekk a Pályázati dokumentációval együtt igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlájára történő átutalással is. A befizetést igazoló szelvényt vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat másolatát a beadott Pályázati dokumentációhoz mellékelni kell.

A pályázatokat A4-es papírra szövegszerkesztővel, Times New Roman 12 vagy Arial 11 betűtípussal és másfeles sorközzel kell megírni (a dokumentum lehet két oldalas is). Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE, oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok formai hibásnak minősülnek.

Az eredeti példányt a borító lapján nagy „E” betűvel jelezze.

Törekedjen tömör, lényegre törő megfogalmazásra, kerülje az általánosságokat!

A pályázók a Pályázati dokumentációban megadott ellenőrzőlista segítségével győződhetnek meg arról, hogy a Pályázati dokumentációt helyesen töltötték ki, és hogy ahhoz minden mellékletet és dokumentumot csatoltak.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kizárólag írásban kérhető az OFA honlapján megtalálható, pályázattal kapcsolatos fórumon (www.ofa.hu/forumok/RSZGM) keresztül, illetve a programvezető: (szokolaine@ofa.hu) email címén.

7.  A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS, A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

A benyújtott pályázat a szabályszerű beérkezés után regisztrálásra kerül és formai szűrésen esik át. Formai hibás pályázatok nem kerülnek szakmai bírálatra. Ha a Pályázati adatlap megfelelően van kitöltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta, a pályázatot az OFA szakértői értékelik. A Kuratóriumi döntésre várhatóan 2009 júliusában kerül sor. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs. Elutasítás esetén a pályázati díj nem kerül visszafizetésre. Az OFA a támogatott szervezet nevét és a támogatás mértékét nyilvánosságra hozza.

Az OFA a támogatottal Kutatási Szerződést köt. A szerződés alapján a vállalások teljesítésének biztosítékául a Támogatottnak az alábbi dokumentumokat kell elkészítenie és benyújtania:

 • Elkülönített bankszámla
  A Támogatottnak a támogatás fogadására, valamint a projekt pénzforgalmának lebonyolítására alszámlát kell nyitnia a támogatás elnyerése esetén. Az OFA a céltámogatást e megnyitott alszámlára utalja.
 • Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
  A Támogatottnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon az OFA részére valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.

További biztosítékok

Amennyiben az igényelt, majd az elnyert támogatás összege eléri az 500 000.- forintot, akkor a pályázó a támogatás elnyerése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett:

 • közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat,
 • jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 75%-a legalább a támogatás összegét eléri. Második vagy további ranghelyre kivételes esetben akkor fogadható el jelzálog bejegyzés, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén az ingatlan értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre,
 • bankgarancia,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • óvadék.

A támogatás előlegének (a támogatási összeg 70 %-a) folyósítására kizárólag a Kutatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a biztosítékok elkészítését és beküldését követően kerülhet sor. A fennmaradó 30 % folyósítása a benyújtott és elfogadott záró elszámolás elfogadása után történik. A támogatás folyósításának további feltétele elkülönített számla nyitása a támogatási összeg fogadására, valamint a Támogatott valamennyi számlájára azonnali beszedési megbízáshoz hozzájáruló nyilatkozat csatolása szükséges.

A Kutatási tanulmány elkészítésének határideje: 2010. augusztus 15.

8. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ IGÉNYLÉSE

A pályázatokat az RSZGM/kutatás/9843 Pályázati dokumentáció kitöltésével lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati dokumentáció formátumához és utasításaihoz. A Pályázati dokumentáció a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (RSZGM/Kutatás/9843) postai úton igényelhető vagy személyesen vehető át az OFA Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, III. Lajos u. 80.). vagy letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu) is.

9. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

 • A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
 • Jelen esetben határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázati határidőig, (2009.május 15.) postára adtak a Közalapítványi Iroda címére. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
 • Az OFA elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felelnek meg.
 • A pályázat benyújtását követően csak az OFA által kezdeményezett hiánypótlásra van mód.
 • Az OFA a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.
 • A program során a beszerzést vagy a szolgáltatás igénybevételét a Pályázó végzi.  A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban áfa), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak áfa tartalmát az 2007. évi CXXVII. tv. (Az általános forgalmi adóról) alapján nem helyezi levonásba vagy az áfa visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az áfa hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán él áfa levonási jogával, vagy méltányossági visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az áfával az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt áfa maradványnak számít.
 • A pályázathoz csatolni kell a dokumentációban felsorolt, kötelezően csatolandó mellékleteket és nyilatkozatokat.
 • A pályázó/befogadó intézmény büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles arról, hogy:
 • Az állami költségvetéssel, az Illetékhivatallal, valamint a Vám- és Pénzügyőrséggel szemben nincs lejárt határidejű tartozása.
 • Nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
 • Az MPA-ból a 2007. és 2008. évben meghirdetett pályáztatások során a pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltatott,
 • az elnyert pályázat(ok) alapján kötött szerződés(ek)ben vállaltakkal szemben nincs teljesítetlen kötelezettsége,
 • az alaprésszel szemben a tárgyévet megelőző időszakra nincs lejárt kötelezettsége.
 • Korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a Közalapítvány elfogadta, és nincs lejárt esedékességű, elszámolatlan valamint visszafizetetlen kintlévősége.
 • A szervezet/cég jogerős bírósági nyilvántartásba vétele, illetőleg bírósági bejegyzése 2007. december 31.-ig megtörtént.
 • A pályázó/befogadó intézmény büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles arról, hogy:
  munkaügyi kapcsolatrendszere az Áht. 15. §-ának (9) bekezdése b) és c) pontja tekintetében rendezettnek minősül, vele szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ának (7) bekezdésében valamint (9) bekezdése a) pontjában meghatározott feltételei teljesülnek, azok hiánya nem jelenti a támogatás nyújtásának akadályát.
  Amennyiben a pályázó vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye munkavállaló(k) foglalkoztatásának hiányában nem értelmezhető, a pályázó arról köteles nyilatkozni, hogy az Áht. rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése a pályázó vonatkozásában az Áht. 15. § (2) bekezdése c) pontja alapján nem értelmezhető.
  Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy nála, mint munkáltatónál szakszervezet, üzemi tanács, európai üzemi tanács, illetve különleges tárgyaló testület nem működik – feltéve, hogy ezek működésének hiánya nem a pályázó munkáltatónak a munkavállalók szervezkedési jogának megsértését eredményező, jogerős bírósági vagy hatósági határozattal megállapított jogsértő eljárása idézte elő -, az Áht. 15. §-ának (7) bekezdés b)-c) pontjára vonatkozóan nem kell nyilatkozni.
  Amennyiben a támogatott vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezés értelmezhető – támogató döntés esetén – a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában foglalt feltételeinek, amelyet az OFA a nyilvántartást vezető hatóságok honlapjairól ellenőriz.
 • A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA Kuratóriuma – indoklás nélkül – jogosult meghozni, az OFA Szakértői Bizottsága véleményének figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. A Közalapítványi Iroda a döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal kapcsolatos információkat nem szolgáltat.
 • A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
 • A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
 • A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláíró személy köteles a programmal összefüggő, általa észlelt szabálytalanságokat felfedni, megkeresés esetén a kért információt, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. E kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.
 • A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok egy példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, a továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
 • A támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Közalapítvány az internetes honlapján közzéteszi.
 • A OFA a pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást kívülállónak – a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével – nem ad.
 • A programok megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA programvezetője, monitorjai, valamint az OFA ellenőrei ellenőrzik.