palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma Kulturális Alap pályázat

macika pályázatokA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közösen Roma Kulturális Alap pályázatot hirdet.

A pályázat célja: Az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató – Magyarországon bejegyzett – cigány szervezetek programjainak támogatása, melyek a cigány kultúra értékeinek megőrzését, továbbéltetését szolgálják.

A pályázók köre:

 • cigány kisebbségi önkormányzatok,
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetek

Támogatás nyújtható az alábbi kulturális tevékenységekre:

 1. alkotói szakmai műhelyek létrehozására, lebonyolítására (pl. táncház, színjátszás, kézműves kör, képzőművészet-, zenei műhely, stb.),
 2. kiállítások, koncertek, komplex programok (több programelem együttes szervezése, rendezése), színpadi produkciók szervezésére,
 3. a zene, tánc, képzőművészet, színjátszás területén mesterkurzusok szervezésére (a mesterkurzust, kizárólag felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember tarthatja),
 4. helyi közösségek hagyományalkotó tevékenységének támogatására,
 5. kiadványok (nyomtatott formátum, CD, DVD, video) megjelentetésével járó költségek támogatására, kézirat, hangzóanyag, CD, DVD, stb. benyújtásával (a pályázat benyújtásának feltétele két, szakértői névjegyzékben szereplő szakértő írásbeli véleménye a kiadványról).

Pályázni kizárólag a fent említett témakörökhöz kapcsolódó tevékenységek közvetlen költségeire lehet:

 • a programokban résztvevő előadók, művészek tiszteletdíjaira,
 • előadók, művészek útiköltség térítésére, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban,
 • terembérletre,
 • hangosításra,
 • étkezésre (max. 10 %),
 • oklevelekre és tárgyjutalmakra (összesen max. 5 %),
 • szervezési költségre (posta, telefon, internet, max. 5 %, melyet a pályázó nem ruházhat át más cég vagy szervezet részére),
 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyag és kis értékű eszközköltség,
 • szállítási költség (max. 10 %),
 • kiadványok esetében a kiadandó művel kapcsolatos költségek, kivéve a szerző és az előadók tiszteletdíjai.

A pályázati keretösszeg: 28,5 millió Ft

Pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás összege 1.000 000 Ft lehet.

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT!

 • Egy költségvetési évben egy szervezet csak egy pályázatot adhat be.
 • A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek! A Közalapítvány azokat nem őrzi meg és nem küldi vissza! A Közalapítvány a döntésről írásban értesíti a pályázókat.
 • Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Közalapítványtól kapott támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve annak elszámolását a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el!
 • A gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton!
 • Pályázni kizárólag a kuratórium döntését követően megrendezésre kerülő programokra lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ESETÉBEN:

a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt adatlapot, valamint az alábbiakban felsorolt csatolandó dokumentumokat.

 1. A pályázati adatlap 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírt és lepecsételt példánya.
 2. Jegyzőkönyvi kivonat a pályázat benyújtásának elfogadásáról született határozatról.
  (Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyzőkönyvi kivonatot az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője is írja alá.)
 3. A bíróság által hitelesített alapító okirat vagy alapszabály másolata.
 4. A pályázat postára adásának napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti bírósági hatályos kivonat. (Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a bírósági végzés nem pótolja az eredeti bírósági hatályos kivonatot!)
 5. Bank által hitelesített bankszámlaszerződés másolata. (Banki igazolást nem fogadunk el, az nem helyettesíti a bankszámlaszerződést!)
 6. A pályázat postára adásának napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi banki aláírási címpéldány bank által hitelesített másolata. (A banki aláírási címpéldány, a bank felé aláírási joggal bejelentett személyek aláírását tartalmazó banki karton hitelesített másolatát jelenti. A banki aláírási címpéldány hitelesített másolatát dátum nélkül nem áll módunkban elfogadni!)
 7. Kiadvány esetében két, eredetiben csatolt szakértői névjegyzékben szereplő szakértő írásbeli véleménye a kiadványról.
 8. Mesterkurzus esetében, a kurzust vezető személy oklevelének, diplomájának hitelesített másolata.

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN:

a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt adatlapot, valamint az alábbiakban felsorolt csatolandó dokumentumokat.

 • A pályázati adatlap 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírt és lepecsételt példánya.
 • Jegyzőkönyvi kivonat a pályázat benyújtásának elfogadásáról született határozatról.
  (Felhívjuk a figyelmet, hogy a határozatot az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője is írja alá.)
 • A cigány kisebbségi önkormányzat alakuló ülés jegyzőkönyvének a település jegyzője által hitelesített másolata.
 • A települési önkormányzat jegyzőjének igazolása az érintett helyi kisebbségi önkormányzat tagjai mandátumának fennállásáról.
 • Önálló bankszámlaszámmal rendelkező cigány kisebbségi önkormányzatok esetében bank által hitelesített bankszámlaszerződés másolata. (Banki igazolást nem fogadunk el, az nem helyettesíti a bankszámlaszerződést!)
 • Azon cigány kisebbségi önkormányzatok esetében, melyek nem rendelkeznek önálló bankszámlaszámmal:
  • a polgármesteri hivatal bankszámlaszerződésének bank által hitelesített másolata,
  • jegyzői igazolás a kisebbségi önkormányzat alszámlaszámáról, az esetleges tartozásairól,
  • a jegyző nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázat esetén a polgármesteri hivatal a számlájára érkezett támogatási összeget haladéktalanul a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
 • A pályázat postára adásának napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi banki aláírási címpéldány bank által hitelesített másolata. (A banki aláírási címpéldány, a bank felé aláírási joggal bejelentett személyek aláírását tartalmazó banki karton hitelesített másolatát jelenti. A banki aláírási címpéldány hitelesített másolatát dátum nélkül nem áll módunkban elfogadni!)
  • Kiadvány esetében két, eredetiben csatolt szakértői névjegyzékben szereplő szakértő írásbeli véleménye a kiadványról.
  • Mesterkurzus esetében, a kurzust vezető személy oklevelének, diplomájának hitelesített másolata.

A pályázat kedvező elbírálása esetén – társadalmi szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok esetében is – a szerződéskötés feltétele, egy 30 napnál nem régebbi eredeti APEH igazolás arról, hogy a pályázónak nincs adótartozása, továbbá egy azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megítélt támogatások egy összegű kifizetésére várhatóan 2011. március 31-ig kerül sor.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázó által aláírt támogatási szerződéssel együtt az értesítő levélben foglalt határidőig szükséges megküldeni. A határidő elmulasztása a megítélt támogatás visszavonásának következményét vonja maga után.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. december 15.

Az elbírálás várható ideje: 2011. február 15.

Az elszámolási határidő: 2011. április 30.

Letölthető dokumentumok

Roma Kulturális Alap pályázati kiírás
Pályázati adatlap

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges adatlap átvehető a Közalapítvány Irodájában (1081 Budapest, Köztársaság tér 3.), valamint letölthető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján (www.macika.hu).

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt, az alábbi címre kell beküldeni:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

(Tel.: 455-9039, 455-9
030, Fax: 455-9038)

Bővebb információ:

Suki Éva: Roma Kulturális Alap pályázat 455-9039
E-mail: suki.eva@macika.hu

Forrás: http://www.macika.hu/