palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat cigány magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhárításának és megoldásának támogatására

macika pályázatokA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közösen 2010. évben Roma Intervenciós Keret pályázatot hirdet magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhárításának és megoldásának támogatására.

PÁLYÁZAT KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI TÉMÁKRA NYÚJTHATÓ BE:

I. Magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhárítása:

 1. Természeti csapások és elemi károk esetén, ahol a lakásállapot romlását követően a lakhatás ellehetetlenült (a lakásállapot romlását a jegyzőnek igazolni kell, valamint szükséges csatolni az ingatlan állapotára vonatkozó szakértői véleményt is). A pályázó a pályázatban érintett személy(ek) tulajdonát képező lakóépület lakhatóvá tételének költségeire kérhet támogatást.
 2. A lakást/házat életveszélyessé, lakhatatlanná nyilvánították, és a települési önkormányzat nem tud megfelelő elhelyezést biztosítani az ott lakók részére. (Az elhelyezés biztosításának hiányát valamint a lakóépület életveszélyes, lakhatatlan állapotát az illetékes önkormányzatnak igazolni kell, valamint csatolni kell az ingatlan állapotára vonatkozó szakértői véleményt is). A pályázó a pályázatban érintett személy(ek) tulajdonát képező lakóépület lakhatóvá tételének költségeire vagy lakóépület vásárlásához kérhet támogatást.
 3. valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján megfogalmazott lakhatási veszélyeztetettség fennállása esetén a lakhatási veszélyeztetettség fennállását a helyi/kistérségi családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatnak bizonyítania kell, valamint csatolni kell az ingatlan állapotára vonatkozó szakértői véleményt is. (A pályázat részletesen mutassa be, hogy a gyermekek családban maradását milyen program megvalósítása eredményezi, valamint az anyagi okból fennálló veszélyeztetettség kiküszöbölését milyen rásegítő program biztosítja.)

PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG: 28,5 MILLIÓ Ft

A pályázók köre:

 • cigány kisebbségi önkormányzatok,
 • települési önkormányzat (csak helyi cigány kisebbségi önkormányzattal vagy a helyi roma közösséget képviselő civil szervezettel történő együttműködésben),
 • jogi személyiséggel rendelkező cigány társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyeknek alapító okiratában nevesítve van a roma közösségek érdekében végzett tevékenység (tagszervezetek csak akkor nyújthatnak be pályázatot, ha önálló bírósági végzéssel, bankszámlaszámmal rendelkeznek)

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely nyertes pályázat esetén egy összegben kerül átutalásra.

Az igényelhető, és maximálisan megítélhető támogatás összege: 2.000.000 Ft

A pályázatot benyújtó szervezet az elnyert támogatás összegéből, maximum 50.000 Ft-ig, a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó szervezési költséget számolhat el.

Nem pályázhatnak:

 • gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek
 • felszámolás, csődeljárás, vagy végrehajtás alatt álló szervezetek, továbbá
 • azon szervezetek, amelyeknek köztartozása van,
 • valamint a Közalapítványnál nyert más pályázati támogatásról nem számoltak el a megadott határidőig
 • magánszemélyek

Azon szervezetek, melyek előző években támogatásban részesültek az intervenciós keretből, csak abban az esetben nyújthatnak be újabb  pályázatot, amennyiben elszámolásukat teljesítették, és azt a Közalapítvány elfogadta.

Érvénytelen az a pályázat:

 • melyet arra nem jogosult szervezet nyújtott be,
 • mely nem a 2010. évi adatlapon érkezett,
 • amennyiben az adatlapot hiányosan töltötték ki, az nem olvasható, értékelhető, továbbá nem írták alá, és nem bélyegezték le

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

A pályázatnak tartalmaznia kell (a pontosan kitöltött adatlapon kívül):

 1. pályázó nyilatkozatát arról, hogy szervezetüknek nincs köztartozása (nyilatkozat letölthető)
 2. társadalmi szervezet, alapítvány esetében 30 napnál nem régebbi, a bíróság által kiadott, eredeti hatályos adatokat tartalmazó kivonatot a szervezet működéséről, CKÖ és települési önkormányzat esetében törzskönyvi kivonatot
 3. törzskönyvi nyilvántartásban nem szereplő CKÖ-k esetében a polgármesteri hivatal jegyzőjének igazolását a CKÖ törvényes működéséről
 4. társadalmi szervezet, alapítvány esetében az alapító okirat vagy alapszabály bíróság által hitelesített másolatát
 5. pályázó bankszámlaszerződésének bank által hitelesített 30 napnál nem régebbi másolatát, CKÖ-k esetében a költségvetési számlát a polgármesteri hivatal igazolja, valamint csatolni kell a bank által hitelesített 30 napnál nem régebbi igazolást (a hitelesített bankszámlaszerződést dátum nélkül nem fogadjuk el)
 6. banki aláírás bejelentő karton 30 napnál nem régebbi, bank által hitelesített másolatát,
 7. a krízishelyzet elhárítására vonatkozó együttműködési megállapodást a települési önkormányzattal; amennyiben nem rendelkeznek együttműködési megállapodással, akkor egy nemleges nyilatkozatot kell küldeni
 8. a Közalapítvány szakmai munkabizottsága által később bekért egyéb, a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat, melyről a pályázó értesítést kap
 9. 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot, mely igazolja a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi számát, természetbeni elhelyezkedését, valamint azt, hogy az ingatlan a pályázatban érintett személy(ek) tulajdonát képezi
 10. I/b témára, lakóépület megvásárlására benyújtott pályázat esetén eladási-vételi szándéknyilatkozatot vagy előszerződést
 11. I/c témára benyújtott pályázat esetén a helyi/kistérségi családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálat igazolását a lakhatási veszélyeztetettség fennállásáról
 12. a pályázatban érintett személy(ek), tulajdonos(ok), család(ok), nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát – pályázati célt – ismerik, azzal valamint a pályázat benyújtásával egyetértenek (nyilatkozat letölthető)
 13. beruházás esetén a jogerős építési engedélyt vagy az illetékes hatósági igazolást arról, hogy a pályázatban jelzett tevékenység nem építési engedély köteles

A kuratóriumi döntést megelőzően a benyújtott pályázatban leírtakat a Közalapítvány monitora a helyszínen bármikor ellenőrizheti.

A pályázatok benyújtási határideje: folyamatos a 28,5  millió forint keretösszeg erejéig!!!!!

Az elbírálás ideje: folyamatos a 28,5  millió forint keretösszeg erejéig

Letölthető dokumentumok

Intervenciós pályázat
pályázati adatlap
nyilatkozat 1
nyilatkozat 2

A 2010. évre érvényes pályázati felhívás és adatlap átvehető a Közalapítvány irodájában (1081 Budapest, Köztársaság tér 3. Tel.: 455-9030, Fax: 455-9038.), valamint letölthető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján: www.macika.hu

A pályázatot 1 példányban a 2010. évre érvényes adatlapon, a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány címére kell beküldeni: 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásához szükséges dokumentumok:

 1. társadalmi szervezet, alapítvány, önkormányzat esetében a köztartozásokra vonatkozó 30 napnál nem régebbi, eredeti, nemleges APEH igazolás
 2. CKÖ-k esetében a polgármesteri hivatal jegyzőjének az igazolása a köztartozásokra vonatkozóan
 3. a feladat megvalósításának részletes – tételes darabszámmal, egységárral kidolgozott – Építési Normagyűjtemény alkalmazásával elkészített – végleges költségterve
 4. a feladat megvalósításának részletes felhasználási ütemterve
 5. beruházás esetén a jogerős építési engedély vagy az illetékes hatósági igazolás arról, hogy a pályázatban jelzett tevékenység nem építési engedély köteles
 6. egyéb engedélyköteles tevékenység esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
 7. azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás
 8. 30 napnál nem régebbi közjegyző előtt aláírt, eredeti aláírási címpéldány (banki aláírási címpéldányt nem áll módunkban elfogadni)

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat, a pályázó által aláírt támogatási szerződéssel együtt az értesítő levélben foglalt határidőig szükséges megküldeni. A határidő elmulasztása a megítélt támogatás visszavonásának következményét vonja maga után.

Bővebb információ:

Duka Magdolna: Intervenciós pályázat 455-9037
E-mail: magdi@macika.hu

Forrás: www.macika.hu