palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szervezetek, intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése

civilcom pályázatA CIVILCOM EGYESÜLET által kiírt pályázat célja a civil társadalom fejlesztése, a non-profit szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának hatékonyabbá tétele a szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra biztosításával.

Kiíró: CIVILCOM EGYESÜLET
Cím: “Szervezetek / intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése”
Pályázati azonosító: CIVILCOM – 2010/I.

Letölthető dokumentumok:

1. A pályázat háttere
A világ számos országában megtalálhatóak azok a „zöld” intézkedések, melyek a számítástechnikai iparág károsanyag-kibocsátását hivatottak ellenőrizni. A kék Energy Star jel, amelyet az EPA (amerikai környezetvédelmi hivatal) hozott létre 1992-ben, az energiatakarékos számítógépek vásárlását hivatott elősegíteni. Az EPA vonatkozó követelményeit 2006-ban felülvizsgálták, és megszigorították. Gyakorlatilag minden nagyobb számítógép-gyártó készít Energy Star jellel ellátott termékeket, de legszélesebb kínálattal a kész számítógép-konfigurációkat forgalmazó cégek büszkélkedhetnek. Az Európai Bizottság és az EPA egyezménye alapján az EU-ban is bevezették az Energy Star tanúsítványt. Az EU Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatósága által működtetett honlapon megtalálhatóak az EU erre vonatkozó rendelkezései és az Energy Star követelményeket teljesítő termékek listája.

Az EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – elektronikai termékek környezeti hatásvizsgálata) huszonnyolc különféle kritérium alapján, hatékonyság és fenntarthatóság szempontjából sorol számítástechnikai termékeket arany, ezüst és bronz kategóriákba. Az EPEAT célja, hogy segítse a fogyasztókat a környezetbarát technológiák kiválasztásában. A rendszert számos állami intézmény és nagyvállalat is igénybe veszi.

Az EPEAT minősítési rendszert alapul véve a Conservation Fund és a Carbonfund.org a világ legzöldebb olyan IT cégeit kívánják tömöríteni, melyek csatlakozni kívánnak az energiatakarékosságért és széndioxid-kibocsátás csökkentésért harcoló nemzetközi non-profit Climate Grouphoz.

Az Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszere (EU ETS) az energiaigényes iparágak (energia, vaskohászat, kerámia, cement- és üveggyártás) legnagyobb telepeit és termelő egységeit foglalja magába. Körülbelül 10500 üzem tartozik ide, amelyek az Unió GHG kibocsátásának 40 százalékáért felelősek. A különböző gyáregységek kvótáit a Nemzeti Elosztási Tervben (NAP) határozzák meg. Ezt a tagállamok állítják össze és az Európai Bizottság fogadja el. Ha egy vállalat túllépi a számára megszabott mennyiséget, kvótát vásárolhat attól, amelyik nem használta fel a számára szabott keretet.

A szabályozás minden EU tagország számára kötelező. Eddig három kereskedési időszakot határoztak meg (2005-2007, 2008-2012, 2013-2020). 1 tonna szén-dioxid kibocsátási egysége 1 EUA (European Union Allowance). Ez képezi az elosztás alapját. A nem kihasznált kvóták szabadon értékesíthetők. A meghatározott mennyiség túllépése büntetéssel jár.

2. A pályázat célja
Az elmúlt években Magyarországon is egyre több multinacionális nagyvállalat jelent meg, melyek számítástechnikai eszközök gyártásával foglalkoznak. Az iparág képviselőinek, az EU követelményrendszerének megfelelően, kötelező jelleggel részt kell venniük a vállalatok „zöld-politikájának” népszerűsítésében, a környezetvédelem és fenntartható fejlődés terén elért eredményeik publikálásával.

A fenti mutatók növelése érdekében a cégek partnerség-kezelő programokkal, kommunikációs kampányokon keresztül segítik a környezetvédelem és fenntartható fejlődés folyamatait, mindehhez kapacsolódva pedig a termelésből származó éves bevételeik meghatározott részét közösségi célokra, így a civil társadalom fejlesztésére, civil szervezetek támogatására fordítják.

A CIVILCOM EGYESÜLET, mint közvetítő ernyőszervezet, ezeket a támogatásokat gyűjti össze és pályáztatás útján juttatja el a nyertes szervezetek / intézmények részére.

Jelen pályázat célja a civil társadalom fejlesztése, a non-profit szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának hatékonyabbá tétele a szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra biztosításával.

3. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező, 2010. január 01-e előtt bejegyzett, alábbi szervezetek (KSH besorolás alapján):

 • Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (321);
 • Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322);
 • Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (323);
 • Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (324);
 • Többcélú kistérségi társulás (366);
 • Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség (521);
 • Egyéb egyesület (529);
 • Kamara (541);
 • Önálló egyházi intézmény (552);
 • Közalapítvány (561);
 • Közalapítvány intézménye (562);
 • Egyéb alapítvány (569);
 • Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolása 599 vagy 691);
 • Egyesülés (591);
 • Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (599).

A pályázókkal kapcsolatos egyéb megkötés (pl.: tevékenység, ágazat) jelen pályázat keretében nincs!

4. A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és összege
A támogatás 2011. május 01. és 2011. október 31. között megvalósuló, a szervezet / intézmény alapszabályában / alapító okiratában megjelölt tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához szükséges számítástechnikai infrastruktúra beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Jelen pályázati felhívásra egy szervezet / intézmény kizárólag egy pályázatot nyújthat be. Konzorciumban történő pályázásra nincs lehetőség.

A támogatás maximális mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 250.000 Ft, de legfeljebb 850.000 Ft lehet.

5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot magyar nyelven, a CIVILCOM EGYESÜLET honlapjáról (www.civilcom.hu) letölthető adatlapon kell benyújtani, szervezetünk környezetvédelmi célkitűzéseinek megfelelően, kizárólag elektronikus úton. Az adatlap sem tartalmában, sem pedig formájában nem változtatható meg!

A pályázati adatlapot és a kötelező mellékleteket 2011. február 01. 24.00 óráig lehet benyújtani elektronikus úton a “palyazat@civilcom.hu” e-mail címre. A határidőn túl beérkező pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek.

6. Az döntési folyamat rendje
A CIVILCOM EGYESÜLET Bíráló Bizottsága a pályázatok végső beérkezésének határidejétől számított 45 napon belül dönt a támogatottak köréről. A Bíráló Bizottság döntését a CIVILCOM EGYESÜLET Elnöksége hagyja jóvá. Az Elnökség döntését követően a támogatottakat 8 napon belül elektronikus formában értesítjük.

7. Szerződéskötés
A CIVILCOM EGYESÜLET támogatási döntéséről szóló elektronikus levelek megküldését követően a támogatottak postai úton kapják meg a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt, mely tartalmazza a támogatási szerződést 3 példányban, a szerződéskötés feltételeit bemutató dokumentumot és a szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumok listáját, valamint egy útmutatót.

A CIVILCOM EGYESÜLET a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, úgy a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a CIVILCOM EGYESÜLET fenntartja a jogot a kedvezményezett pályázatból történő végleges kizárására.

A támogatásban részesülővel, a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén, a CIVILCOM EGYESÜLET köt szerződést. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

8. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit és ütemezését (kifizetés végső dátuma) a nyertes pályázókkal kötött támogatási szerződés tartalmazza.

9. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a CIVILCOM EGYESÜLET Bíráló Bizottsága dönt.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje a projekt befejezésétől számított 30 nap.

Bővebb információ:
CIVILCOM EGYESÜLET
7621 Pécs, Felsőmalom utca 16.
info@civilcom.hu
http://www.civilcom.hu