palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön magyarul szlovákiai ösztöndíj pályázat

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című pályázatát a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2010/2011-es tanévre. A pályázat célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása – ösztöndíj-támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

 1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az az óvodás, aki Szlovákiában működő óvodában magyar nyelvű képzésben vesz részt.
 2. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Szlovákiában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik a pályázat benyújtásának határidejéig – 2011. június 30-ig – 18. életévüket betöltötték, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.
 3. Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázatból kizárandók köre:

 1. aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek;
 2. aki pályázatát a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

Pályázható ösztöndíj támogatás összege és jogcíme:

 • A. NEVELÉSI, OKTATÁSI TÁMOGATÁS20.000 Ft-nak megfelelő EUR összegű nevelési, oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki szlovákiai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul.
 • B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS2.400 Ft-nak megfelelő EUR összegű tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki szlovákiai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelvű nevelésben, illetve oktatásban részesül.
 • C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS 2.800 Ft-nak megfelelő EUR összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók, egy pályázati csomagban. A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

A támogatás a 2010/2011-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 4. – június 30. (postabélyegző dátuma). A hiányosan beadott pályázatok hiánypótlását a hiánypótlásra való felszólítás átvétele után 15 napon belül be kell adni az irodáknak.

Letölthető dokumentumok

Tájékoztatás a nevelési, oktatási ösztöndíj-támogatás pályázatával kapcsolatos tudnivalókról
Pályázati felhívás
Hallgatói űrlap
Hallgatói kitöltési útmutató
Nevelési… űrlap
Nevelési… kitöltési útmutató

A pályázás módja:

A pályázatokat csak a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon lehet benyújtani. Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek, úgymint:
  • a.) a törvényes képviselő személyazonossági igazolványának fénymásolata;
  • b.) a tanuló/óvodás születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, és ha már rendelkezik személyazonossági igazolvánnyal, akkor annak fénymásolata is;
  • c.) a tanuló/óvodás iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését.

A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek, úgymint:
  • a.) a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata
  • b.) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely tartalmazza az adott tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését vagy a magyarul hallgatott tárgy(ak) nevét.

A megítélt támogatási összeg az A, B és C esetében is banki átutalással történik, melyről postai úton kap tájékoztatást.

Lebonyolító szervezet:
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége -Zvaz madarskych pedagógov na Slovensku
Elektrárenská 2. P.O. BOX 49., 945 01 Komárno
Tel.: 035 7714755  vagy 035 7713 572
Fax.: 035 7714 756
E-mail: szmpsz@szmpsz.sk

Pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban kell elküldeni a fent megadott címre.
 • A pályázatok személyesen is leadhatók a pályázat összegyűjtésével megbízott munkatársaknál a megjelölt regionális helyszíneken.
 • A pályázatok iskolákra vonatkozóan, névjegyzékkel ellátva összesített formában is elküldhetők/leadhatók a pályázat összegyűjtésével megbízott munkatársaknál a megjelölt regionális helyszíneken.

A regionális helyszínek és munkatársak jegyzékéről a pályázók az SZMPSZ honlapján kapnak tájékoztatást

Pályázati adatlapok letölthetők: letölthető a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapjáról a www.szmpsz.sk címről

  Pályázati adatlapok beszerezhetők 2011. május 20-tól:

  • a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége komáromi Központi Irodájában (945 01 Komárno, Elektrárenská 2., Tiszti pavilon), az SZMPSZ regionális irodáiban: Galántai RPK irodában (924 00 Galánta, Kodály Zoltán utca 777.), Rimaszombati RPK irodában (979 01 Rimaszombat, Daxner utca 35-37).
  • A kinyomtatott adatlapokat 2011. május 20-ig az SZMPSZ eljuttatja minden járásba. Az átvétel helyszíneiről és időpontjáról az SZMPSZ honlapján tájékoztatjuk az érdeklődőket.

   Pályázat elbírálási és eljárási rendje: A beérkezett pályázatokat az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az ellenőrzés és a feldolgozás után javaslataival együtt továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

   További tájékoztatás az SZMPSZ irodájától kérhető a 035 7714 755 vagy a 035 7713 572 telefonszámokon vagy e-mailen az szmpsz@szmpsz.sk címen. Web: http://www.szmpsz.sk/

   Forrás: http://www.szulofold.hu/