palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vodafone Digitális Díj 2022/23

A Vodafone Magyarország Alapítvány az Effekteam zreműködésével ismét meghirdeti Vodafone Digitális Díj című pályázatát. A 15 millió forint összdíjazású pályázat célja, hogy ösztönözze és elismerje az innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. Olyan kész megoldásokat, termékeket vagy szolgáltatásokat keresnek, amelyek vagy bevezetés előtt állnak, vagy már működnek, és a díjjal továbbfejlesztésük valósulna meg.

2023-ban is három, korunk kihívásaival összefüggő kategóriában várják a pályázatokat:

Kis- és középvállalkozások digitalizációja

Ebben a kategóriában olyan megoldásokkal lehet nevezni, melyek a KKV-k digitalizációját segítik elő. A kategória célja, hogy a KKV-k képesek legyenek megőrizni a versenyképességüket vagy növelhessék azt. A kis-és középvállalkozások esetében sokszor egyszerűbb felépítésű rendszerek vannak jelenleg használatban, melyeket igyekeznek rendszerbe fogni a gyártás segítésének érdekében. A KKV-k digitalizációja során egy olyan rendszer kiépítése a cél, ami viszonylag automatikus az adatok kitöltése és kinyerése terén és relatíve kevés adminisztrációval jár a gyártást segítő személyzet számára. Például: felhőalapú megoldások, flottakövetés, logisztika, raktározás, számlázás, jármű és rakomány figyelés.

FinTech

Ebben a kategóriában olyan digitális innovációval lehet pályázni, amivel a pénzügyi szolgáltatások egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válhatnak. Olyan megoldásokat várunk, melyek a hagyományos szolgáltatókhoz képest újfajta ügyfélélményt nyújtanak vagy új szoftverre, rendszerre épülnek. Például: Revolut, M-Pesa, Paypal, Közösségi finanszírozás, Next Insurance, tribeZ, thinkzee, Salarify.

Fenntartható energia

Ebben a kategóriában olyan megoldásokat várunk, melyek képesek megfelelő energiaellátást biztosítani, anélkül, hogy veszélyeztetnék a jövő generációjának életminőségét. A kategória elsődleges célja, hogy olyan pályázatok szülessenek, melyek képesek valós megoldást nyújtani a jelen és jövő energiaválságaira. Például: napenergia/napelem, szélerőművek, hidropóniás növénytermesztés, otthoni energia fogyasztás optimalizálás, okos mérőeszközök.

Díjazás

A Vodafone Digitális Díj 15 millió forint összdíjazású. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy különdíjat hirdessen, melynek részleteiről a későbbiekben tájékoztatja a pályázókat.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.

Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:

A pályázatot 2023. március 24ig lehet benyújtani a Vodafone Digitális Díj pályázati felületén keresztül.

A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.

Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel
hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.

Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
pályázó önéletrajza;

pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolata;

pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott formanyomtatványon.


Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó

magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;

nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;

nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;

büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;

a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Vodafone Magyarország Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;

jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív,
kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Magyarország Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.

Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.
Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen Pályázati felhívás által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik.

További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

A Vodafone Magyarország Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.

A Vodafone Magyarország Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.

Konzultációért, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij
@effekteam.hu, +36 (70) 6539906

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK DÍJAZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.
A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban. A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényélben egyéb díjat is odaítélni.

A pályázati projektet a nyertes pályázóknak a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal való szerződéskötést követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2023. december 31ig kell megvalósítani.

Letölthető dokumentumok

Hosszabbítás Palyazati_felhivas_es_utmutato_Vodafone_Digitalis_Dij_2023

Adatkezelési tájékoztató

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
 • a költség azonosítható és ellenőrizhető
 • észszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és eszközök költsége a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
 • Utazási, szállítási költség az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
 • Szakértői díjak harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Személyi költségek (bér és járulék) a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a Közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálják:
a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;

a pályázó személye megfelele a felhívásban foglaltaknak;

a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket.


Szükség esetén a Közreműködő munkatársai emailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja az írásbeli válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat a hiányosság természetétől függően elutasításra kerül.

Azok a pályázók, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amiről a Közreműködő munkatársai a pályázati határidő lezárásától számított 15 munkanapon belül írásban értesítik a pályázót.