palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel pályázat

oefi_logoAz Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet „HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” címmel.


A pályázat célja: a magas HIV fertőzési kockázatnak kitett közösségek tagjai között a kockázat ismertetése és annak csökkentése, továbbá az ehhez szükséges magatartásformák kialakítása, rendszeres anonim szűrés lehetőségének biztosítása.
Az ifjúság egészséges szexuális magatartásának információval segített megalapozása., olyan programok biztosításával, melyek bővítik a témával kapcsolatban (a szexuális úton terjedő betegségek megelőzése) a fiatalok ismeretszintjét kor és igényszintnek megfelelően.

A pályázó civil szervezet képes legyen az alábbiakban felsorolt feladatok közül legalább három tevékenység vállalására:

 • elősegíti a lakosság számára a rendszeres tájékoztatást a HIV-fertőzés megelőzéséről, az AIDS betegségről alkotott véleményről,
 • növelik az iskoláskorú tanulók HIV/AIDS megelőzéssel kapcsolatos ismeretszintjét,
 • támogatják a biztonságos szexuális magatartás kialakítását,
 • ismereti szinten megalapozzák a párválasztást és elősegítik a családi életre nevelést,
 • csökkentik a fertőzöttekkel szembeni diszkriminációt,
 • elősegítik az önkéntes és anonim szűrővizsgálatok számának növelését a magas kockázatú csoportok tagjainak körében,
 • támogatják az anonim tanácsadással egybekötött HIV-szűrővizsgálatokat, és megelőzést szolgáló programokat a fokozott fertőzési kockázatot vállaló közösségek részére e közösségek civil szervezeteinek, és egyes tagjainak aktív közreműködésével (meleg közösségek, prostituáltak, HIV fertőzött emberek szervezetei, intravénás kábítószer használók).

Pályázatot nyújthat be: minden olyan belföldi székhelyű, országos hatókörű civil szervezet, közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezet, alapítvány, közalapítvány, Kht., egyesület, egyház, egyházi fenntartású intézmény, társadalmi szervezet, amelyek alapító okiratában, működési szabályzatában, deklarált módon jelennek meg a pályázati kiírásban szereplő szakmai célkitűzések.

A támogatásra fordítható keret összesen: 15.000.000 Ft
Maximálisan adható támogatás összege: 2.500.000 Ft
Elnyerhető támogatás minimális összege: 500.000 Ft

A pályázónak a program megvalósításához szükséges pénzeszköz minimum 20 %-ával önrészként, folyószámlán kell rendelkeznie.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

1. A program szakszerűsége, megalapozottsága, megvalósíthatósága.
2. A pályázat kidolgozottsága, bemutatása,
3. Célcsoportok igényeinek figyelembevétele.
4. A program módszertana, szükségletek pontos megfogalmazása.
5. Költségvetés kidolgozottsága, költséghatékonyság.
6. A pályázó bizonyíthatóan legalább öt éves szakmai tapasztalata.
7. Együttműködő szervezetek közötti szerződés vagy szándéknyilatkozat, partnerek részvétele és tevékenysége.
8. Követés és hatásvizsgálat módjai, a program fenntarthatósága.
9. Nyomon követési szempontok kidolgozottsága, indikátorok.
10. Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülése.

A pályázat vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányul.

Általános pályázati feltételek

A támogatás felhasználása:

A program keretében kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati kiírásban megfogalmazott célok megvalósítását tűzik ki feladatul, a szakmai programban szerepelnek a monitorozáshoz szükséges indikátorok.

A támogatást csak a programok megvalósítására lehet fordítani személyi, dologi, felhalmozási kiadások formájában. Működési költségek finanszírozására legfeljebb a pályázati keretösszeg 10%-a használható fel (pl.: telefon, fűtés, világítás).
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek

 • magas HIV fertőzési kockázatnak kitett közösségek számára nyújtanak szolgáltatást;
 • a magas HIV fertőzési kockázatnak kitett közösségek 18 éves kor alatti körét is bevonják a szolgáltatásba (iskolai prevenció);
 • a program lezárulása után a további fenntarthatóságot biztosítani tudják;
 • szupervíziót biztosítanak a pályázati program megvalósítói részére;
 • rendelkeznek olyan indikátorokkal (hatásmutatókkal), amelyek a projekt hatékonyságának, hasznosságának, a pályázat céljaival való relevanciájának a mérését szolgálják;
 • szolgáltatásukat legalább öt éve nyújtják adott célcsoport részére.

A pályázat megvalósításának határideje:    2010. május 30.

A pályázat tartalmi feltételei:

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. Pályázati adatlap
2. A pályázó önálló jogalanyiságát igazoló okirat (pl. alapító okirat, cégkivonat)
3. A képviselői jogosultságot igazoló okirat (aláírási címpéldány, ami lehet közjegyző által hitelesített másolat).
4. Programban közreműködő szakemberek szakmai önéletrajza.
5. Együttműködési nyilatkozatok (együttműködésbe bevont szakemberek és szervezetek nyilatkozata).

Letölthető dokumentumok:

Kiírás

Útmutató

Pályázati Adatlap

Ellenőrző lista

A pályázat formai követelményei:
A pályázóknak a pályázatukat magyar nyelven, 4 példányban (1 eredeti és 3 az eredetivel mindenben megegyező másolat; példányonként jól elkülönítetten, kötve, fűzve, vagy tűzve az alábbi sorrendben összeállítva kell benyújtani:

 • ellenőrző lista
 • tartalomjegyzék
 • pályázati adatlap
 • nyilatkozatok, kötelező mellékletek.

Kérjük, hogy a teljes pályázati anyagot 1 példányban CD lemezen is szíveskedjenek megküldeni!

A pályázati adatlapot számítógéppel pontosan és hiánytalanul kell kitölteni. A mellékleteket kérjük a pályázati adatlap utolsó oldalszámától, folytatólagosan számozni. A pályázók a pályázati anyagban megadott ellenőrzőlista segítségével győződhetnek meg arról, hogy a pályázati adatlapot helyesen töltötték ki, és ahhoz minden mellékletet és dokumentumot csatoltak.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában (Egészségügyi Közlöny) történő megjelenésétől számított legkésőbb 30. nap lejáratát követő első munkanap 24 óra.

A pályázati eljárásba való befogadás.

A beérkezett pályázatok elsőként formai követelmények szerinti vizsgálatra kerülnek.  Tartalmi értékelés nélküli elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek formai követelményeknek nem felelnek meg és a megjelölt határidőn túl kerültek feladásra /postai dátumbélyegző alapján /.

Azon pályázatok kerülnek tartalmi értékelésre, amelyek tekintetében az elutasítási okok egyike sem áll fenn.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat kizárólag postai úton, mind a 4 pályázati példányt és az 1 db CD-t EGY borítékban, vagy EGY csomagolásban, ajánlott vagy térítvényes küldeményként kell elküldeni az alábbi címre:

Országos Egészségfejlesztési Intézet
„HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” pályázat
1437 Budapest, Pf.:839/3

A borítékon/csomagon tüntesse fel a pályázó teljes nevét és címét, a pályázat címét valamint az alábbi mondatot: “Tilos felbontani a bontási ülés előtt!”

A beadott, nem postai úton beküldött (pl. faxon vagy e-mail útján) pályázatok érvénytelenek. A határidő vonatkozásában a postabélyegző dátuma az irányadó. A pályázati határidő módosítására, hiánypótlásra nincs mód.

A benyújtott pályázatot cégszerű aláírással (aláírásra jogosult személy/ek és hivatalos bélyegző), valamint az eredeti pályázati példány minden oldalát szignóval kell ellátni.

A pályázati csomag (pályázati felhívás, útmutató, adatlap), letölthető az Egészségügyi Minisztérium (www.eum.hu) és az Országos Egészségfejlesztési Intézet (www.oefi.hu) honlapjáról.
Pályázati csomagot postai úton nem áll módunkban küldeni.

A fenti témában egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Döntés a pályázati támogatásokról:
A pályázatok tartalmi értékelését a Bíráló Bizottság végzi el az elbírálási szempontok alapján. A Bíráló Bizottság a pályázati támogatásokról és azok mértékéről – az értékelés során kialakított rangsor alapján – javaslatot tesz az Országos Egészségfejlesztési Intézet igazgatójának, aki a pályázati támogatás odaítéléséről dönt.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázati elbírálás során hozott döntések ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Országos Egészségfejlesztési Intézet támogatási szerződést köt a pályázóval, a támogatás felhasználását, a program megvalósulását a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi. A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás összegét a szerződési feltételeknek megfelelően vissza kell fizetni.

Érvényét veszti a támogatásról szóló döntés, ha az értesítést követő 30 napon belül a pályázó mulasztásából nem jön létre a támogatási szerződés.

A nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról szóló írásos szakmai és részletes pénzügyi beszámolót készíteni és megküldeni az Országos Egészségfejlesztési Intézetnek 2010. június 10-ig. Továbbá köteles együttműködni az OEFI által kijelölt szakmai monitoring résztvevőivel.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
A pályázat beadásának határidejét követő 60 munkanapon belül a döntésről a pályázóknak írásbeli értesítést küldünk. A támogatásban részesített pályázók nevét az Egészségügyi Közlöny közli és felkerül az Egészségügyi Minisztérium (www.eum.hu) és az Országos Egészségfejlesztési Intézet (www.oefi.hu) honlapjára is.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet az Országos Egészségfejlesztési Intézetnél munkanapokon 9.008.30-11.00 között óráig. (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.; telefon: 428-8203, e-mail: sallai.gabriella@oefi.antsz.hu).

Kérjük, figyelmesen, olvassák át a pályázati felhívást és az útmutatót, pontosan töltsék ki a pályázati adatlapot és csatoljanak minden kötelező nyilatkozatot, mellékletet, dokumentumot, mert formailag hibás pályázatokat nem tudunk fogadni, azok automatikusan elutasításra kerülnek.

Forrás: Országos Egészségfejlesztési Intézet