palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Izzócsere program 2009 pályázati felhívás

izzocsere palyazatPályázat az időseket és a nagycsaládosokat támogató közhasznú alapítványok, egyesületek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű, költségvetési szervek, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák környezet- és klímavédelmi célú programjának támogatására. Pályázat beadási határidő módosítás!!!! Beadási határidő: 2010 február 26!!! (LEJÁRT PÁLYÁZAT)

Módosított pályázati kiírás letölthető innen

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban: KvVM) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben (továbbiakban: R) foglaltaknak megfelelően, a fenntartható fejlődés követelményeinek teljesítését, a környezet és a klíma védelmét, energia megtakarítást elősegítő és a kötelező közösségi szabvány (244/2009. EK. rendelet) alkalmazását közvetlenül elősegítő program, tevékenység megvalósításának érdekében, az alábbiakban teszi közzé az időseket és a nagycsaládosokat támogató az 1997. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó közhasznú alapítványok, egyesületek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű a költségvetési szervek, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák energiatakarékos működésének támogatására vonatkozó Pályázati Felhívását.

A pályázat forrása: A 2008. évi CII. törvényben szereplő XVI. Fejezet által kezelt    10-2-14 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása előirányzat, keretösszeg: 230 000 000 Ft

Célcsoportonként:

 • nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító közhasznú alapítványok, egyesületek, az általuk támogatott (képviselt, védett, segített) családok számára, valamint saját felhasználásra: 85 000 000 Ft
 • •    időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét célzó közhasznú alapítványok, egyesületek a működtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó időskorú háztartások számára, valamint saját felhasználásra: 85 000 000 Ft
 • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű a költségvetési szervek, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák számára: 60 000 000 Ft

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati forrásból (továbbiakban Kövi) támogatást a Magyarországon 2007. december 1. napja előtt bejegyzett, az 1997. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó, az alapító okiratban/alapszabályban rögzítetten szociális, családsegítési, időskorúak gondozását ellátó, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését célzó közhasznú tevékenységet folytató közhasznú alapítványok, egyesületek kaphatnak

 • ezen belül is az alapszabályban/alapító okiratában nevesítetten a nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító,
 • valamint az időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító közhasznú alapítványok, egyesületek.
 • Valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű a költségvetési szervek, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák feladat-ellátási helyenként kaphatnak támogatást.

A támogatási cél: Az ENSZ éghajlat változási keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve, a Nemzeti Éghajlat változási Stratégia, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program alapvetően jelöli ki a globális klímaváltozásra választ adó, Magyarország középtávú klímapolitikáját meghatározó főbb cselekvési irányokat. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodóképesség javítását, továbbá a klímatudatosság erősítését, mely kiemelt kormányzati feladat, jelen pályázati kiírás kívánja elősegíteni. Továbbá cél a szociálisan legsérülékenyebb társadalmi csoportok, és a költségvetési szervek, valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák, – akik számára a kis fogyasztású, energiatakarékos izzók megismerése és azok cseréje saját erőből nehezen megoldható – támogatása.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő, célzott, előfinanszírozott pénzbeli támogatás energiatakarékos fényforrások (továbbiakban a köznyelv szerint: „izzók”) vásárlására. A támogatás keretében vásárolt izzókkal azonos darabszámú működőképes hagyományos gömbizzók begyűjtése és leadása.

Az igényelhető támogatás mértéke

 • nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító közhasznú alapítványok, egyesületek a velük együttműködő családok számára, valamint saját felhasználásra pályázhatnak: családonként, háztartásonként maximum 40.000.- Ft, a szervezet saját felhasználásra maximum 20.000.- Ft erejéig; a pályázatban szereplő kedvezményezett családok száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló 85.000.000.- Ft keretösszeget.; Egy pályázó maximum 10.000.000.- Ft erejéig nyújthat be pályázatot.
 • időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító közhasznú alapítványok, egyesületek az általuk működtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó időskorú háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk működtetett intézmények számára maximum 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthető; az időskorú háztartások esetében maximum 40.000.- Ft; a közhasznú alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum 20.000.- Ft; a pályázatban szereplő kedvezményezett időskorú háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló 85.000.000.- Ft keretösszeget. . Egy pályázó maximum 10.000.000.- Ft erejéig nyújthat be pályázatot.
 • a költségvetési szervek, valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák feladat-ellátási helyenként maximum 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthető; a benyújtható pályázatok száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára meghatározott 60.000.000.- Ft keretösszeget. A zöld óvoda címmel rendelkező pályázók, amennyiben oklevéllel igazolják, hogy a cím viselésére jogosultak, további 40.000.-Ft további támogatásra jogosultak. Egy pályázó maximum 10.000.000.- Ft erejéig nyújthat be pályázatot.

A támogatás intenzitása: 100 %.

A támogatás folyósítása: A támogatás összege a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 30 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Az elszámolás ellenőrzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3 hónapon belül kerül sor.

Kizáró feltételek
Nem bírálható el az a pályázat,

 • amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be
 • amely nem felel meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek
 • amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette
 • amelynél a pályázónak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van

Nem támogatható az a pályázat,

 • amely az Ámr. 81. § -ban foglaltak értelmében kizárásra került
 • amelynek benyújtója nem felel meg a
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, illetve
  • a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – feltételeinek.

Pályázati díj: A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani az alábbiak szerint:
A pályázati adatlap a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos web oldaláról (www.kvvm.hu) tölthető le. A pályázati adatlapot számítógéppel maradéktalanul kitöltve (kézi kitöltés nem elfogadható!) és cégszerű aláírással ellátva, az előírt – és a pályázó szervezet cégszerű aláírásával ellátott – mellékletekkel együtt szkennelt (elsősorban pdf., vagy tif). formátumban, a kitöltött pályázati adatlap Excel formátumú változatával együtt kell benyújtani, az alábbi email címre:

izzocsere@mail.kvvm.hu

A kitöltött pályázati adatlapot tehát két változatban, egy cégszerűen aláírt szkennelt (elsősorban pdf., vagy tif. formátumban) és egy Excel formátumban is csatolni kell.
A pályázati adatlap formátumán változtatni nem lehet!

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi email címen tehetik fel:

info.izzocsere@mail.kvvm.hu

A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatok benyújtására 2009. december 15-től 2010. február 26-ig van lehetőség. A pályázatokat 2009. december 18, január 8 és január 15 határnapokra lehet benyújtani.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatok nem kerülnek be az elbírálási folyamatba.

Döntés: A pályázat elbírálására a benyújtási határnapot követő 5 munkanapon belül, a beérkezés sorrendjében kerül sor a pályázati összeg felhasználásának erejéig.

A pályázat elbírálása a formai követelmények vizsgálatával történik. A pályázatokról a környezetvédelmi és vízügyi miniszter dönt a bíráló bizottsági ülést követő 5 munkanapon belül. Döntését a KvVM által létrehozott bíráló bizottság készíti elő. A bizottság szükség szerint ülésezik.
A miniszteri döntés eredményéről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium értesíti a pályázókat.
A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A nyertes szervezetek az elnyert összeget kizárólag energiatakarékos izzók vásárlására, továbbá az izzók beszerzésével, a kedvezményezettek számára történő átadásával és a hagyományos működőképes izzók begyűjtő helyre történő eljuttatásával kapcsolatban felmerült indokolt utazási költségek finanszírozására fordíthatják!

Szerződéskötés: A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. A pályázót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, vagy az általa megbízott szervezet értesíti a szerződéskötés feltételeiről. A támogatásról szóló értesítés tartalmazza az általános szerződéskötési feltételeket, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat. A támogatási szerződésben egyéb feltételek is előírásra kerülhetnek az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  vagy az általa megbízott szervezet által előkészített támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg.

A támogatási szerződés az értesítéssel egyidejűleg a kedvezményezett adataival feltöltve elektronikus úton kerül megküldésre. A kedvezményezettnek a szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 nap áll a rendelkezésére.
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül, a kedvezményezettnek felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.
Szerződéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ámr. 87., 88., 90-92. §-ában foglaltak az irányadók.

A támogatási szerződés módosítása: A támogatási szerződés módosítására a 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak szerint, a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis major, illetve a szerződésben szereplő adatok változása miatt kerülhet sor. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hoz kell benyújtani.
A befejezési határidő módosítására irányuló kérelmet, a szerződésben szereplő befejezési határidőt megelőző 15 naptári napon belül már nem lehet benyújtani.

A nyilvánosság biztosítása: A nyertes pályázónak biztosítania kell a tájékoztatást arról, hogy az izzócsere a KvVM támogatásával valósult meg. A tájékoztatás biztosításához szükséges logó a KvVM honlapján érhető el: www.kvvm.hu

Beszámoló, dokumentálás: A Támogatott a támogatási összeg elszámolását energiatakarékos izzó vásárlásáról szóló a támogatott szervezet nevére kiállított számla hitelesített másolatával igazolja, az útiköltség elszámolása a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint történik (kiküldetési rendelvény, menetlevél, útnyilvántartás stb.). Óvodák esetében a fenntartó (önkormányzat, vagy alapítvány) nevére kiállított számla is elfogadható. Az útiköltségek programhoz való kapcsolódását igazolni kell az elszámolás során. A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenőrzés céljára pontos, rendszeres és teljes körű könyvviteli nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy a projekt gazdálkodása egyértelműen követhető legyen. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot, a projekt befejezését követő 8 évig elkülönítetten megőrizni.

A Támogatott a program sikeres megvalósítását, azaz az energiatakarékos izzók átadását a kedvezményezettek által aláírt átadás-átvételi elismervénnyel, valamint a begyűjtött használt működőképes izzók a támogatónak, vagy az általa kijelölt átvevőnek történő átadásával igazolja (mindkét dokumentumot az elszámoláshoz csatolni kell). Az elszámolás során a számlák, illetve az utazási költségek kifizetését igazoló bizonylatok (bankszámla kivonat, kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatát is csatolni kell. Pályázó nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy az energiatakarékos izzókat az elhasználódást követően szelektíven kell gyűjteni, és kötelezettséget vállal arra, hogy erről tájékoztatja az izzókat felhasználó kedvezményezett csoportokat is.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése: A pályázónak a program, illetve a tevékenység – szerződésben rögzített – befejezését követő 30 napon belül írásbeli beszámolót (értékelést) kell készítenie a támogatási összeg felhasználásáról, a támogatott cél szerződésszerű megvalósításáról. A beszámoló tartalmi és formai követelményeit a támogatási szerződés melléklete tartalmazza.

A felhasználás ellenőrzése a 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. Az ellenőrzés a szabályszerűség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerűségének, az előírt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért környezetvédelmi cél teljesülésének ellenőrzésére is.
A támogatás felhasználásának ellenőrzésekor alkalmazni kell a 2003. évi XXIV. tv. és a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre.

A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vagy az általa megbízott szervezet által a nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenőrzések a projekt befejezését követő 8 éven belül lefolytathatók.

A támogatási szerződésben meghatározott időpont lejárata előtt, a beszámoló elfogadására jogosult szerv jogosult az eszköz meglétét ellenőrizni (ellenőriztetni).

A Támogató döntése alapján, a kedvezményezett meghatározott időre – de legfeljebb öt évre – kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az ellenőrzés alapján megállapítást nyer a támogatási szerződésben rögzített céltól és feltételektől eltérő teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerű felhasználása.

A pályázat megvalósítása

A nyertes pályázók vállalják, hogy a támogatási összeg bankszámlára történő megérkezését követő 30 napon belül:

 • a támogatási összegből vásárolt energiatakarékos izzókat szétosztják a kedvezményezettek számára;
 • a saját felhasználásra elnyert izzókat használatba veszik és egyidejűleg ezzel azonos számú hagyományos, működőképes izzókat átadják a támogató, vagy az általa megjelölt szervezet számára;
 • a kedvezményezettektől összegyűjtött működőképes hagyományos izzókat átadják a támogató, vagy az általa megjelölt szervezet számára.

A begyűjtött izzók számának meg kell egyeznie az elszámolásban benyújtott a pályázati támogatás összegéből vásárolt izzók számával. Az ezzel a számmal azonos számú működőképes gömbizzókat a nyertes pályázó a Közép-Magyarországi Régióban a KvVM Aga utcai épületében (cím:1113. Budapest, Aga u. 6.), munkanapokon 8,00 és 18,00 óra között adja át a támogató képviselőjének a dokumentáció tárgyát képező nyilatkozatok aláírásával egyidejűleg.  Az egyéb régiókban nyertes pályázók számára a lehetséges begyűjtési helyszínek megjelölése a támogatásról szóló értesítéssel egyidejűleg történik.

A KvVM fenntartja a jogot, hogy a pénzbeli támogatás helyett/mellett az izzókat természetbeni juttatásként adja át a támogatottak részére.
Az időseket és a nagycsaládosokat támogató közhasznú társadalmi szervezetek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű, költségvetési szervek által, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású óvodák környezet- és klímavédelmi célú programjának támogatása

Letölthető dokumentumok:

  Forrás: KVVM