palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Akcióban! pályázat civil szervezetek részére

Közös Értékeink

Pályázati felhívás magyarországi civil szervezetek és informális csoportok számára, aktuális helyi vagy országos közügyek, társadalmi problémák megoldását vagy előremozdítását célzó; a közösség tagjait bevonó részvételi kezdeményezések és akciók, kommunikációs kampányok, mozgósító és érdekérvényesítő fellépések (alkalmi együttműködések) szervezésének és lebonyolításának támogatására.

Támogathatók továbbá olyan tevékenységek is, amelyek a kampányok, akciók indítását alapozzák meg különösen helyi szinten, például úgy, hogy csoportba szervezik az érdeklődő és/vagy aktív polgárokat, velük közösen feltárják a problémákat, ütköztetik az üggyel kapcsolatos érveket és véleményeket (pl. lakossági fórumok szervezésével), illetve közösen új embereket nyernek meg az ügynek.

Kampány alatt egy jól meghatározható cél elérése érdekében végzett rövid időtartamú, intenzív, erőteljes kommunikációval bíró, széles célcsoportokat elérő és bevonó, a hagyományos és közösségi médiát tudatosan használó, eltervezett tevékenységeket értünk.
Mozgósító és érdekérvényesítő tevékenységnek minősül minden olyan alulról szerveződő kezdeményezés, amely egy kisebb vagy nagyobb a közösséget bevonva konkrét lépéseket tesz – például petíciók indításával, demonstráció szervezésével – egy, a kiírás céljainak megfelelő helyi, térségi vagy országos társadalmi ügy megoldása érdekében valamilyen konkrét, aktuális és reális cél elérésére.

Olyan ötleteket várunk tehát, amelyek

 • egy konkrét és aktuális, az európai jogokkal és értékekkel összefüggő helyi, térségi vagy országos társadalmi problémára hívják fel a figyelmet;
 • erőteljes kommunikációval megismertetik azokat a laikus közönséggel (például köztereken vagy online formában);
 • széles célcsoportokat motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre (egyénileg vagy közösségben);
 • olyan embereket képesek elérni üzeneteikkel, az aktív bevonódásra is lehetőséget adva, akik korábban nem vettek részt hasonló tevékenységben;
 • hozzájárulnak a problémák megoldásához, a fennálló helyzet megváltoztatásához;
 • változatos eszközökkel (az online kommunikációt is beleértve) érik el a nyilvánosságot, és lehetőség szerint a médiát, sajtót is tudatosan használják.

Jelen pályázat keretein belül nem támogathatóak: konferenciák, évente és/vagy rendszeresen, alapvetően változatlan formában megrendezésre kerülő rendezvények, fesztiválok, (gyerek)táborok, túlnyomóan szabadidős célú, sport vagy kulturális rendezvények és jótékonysági akciók.

A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA

Jelen pályázati felhívás keretében az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1 000 €, legfeljebb 10 000 €, ami a teljes projektköltség 100%-a, önrészre nincsen szükség. A projektek futamideje legfeljebb kilenc hónap lehet, alsó korlát nincs, lezárásuk végső határideje: 2025. július 31.

TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

A pályázatra olyan, Magyarországon bejegyzett civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
 • tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
 • önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
 • közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
 • valamilyen szintű szervezeti állandósággal rendelkeznek, azaz van meghatározott céljuk, rendszeres tevékenységük és állandó tagjaik (szemben az ad-hoc csoportosulásokkal);
 • demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
 • függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől (alapítóik, illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
 • nincs köztartozásuk;
 • tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).

Jogi formájuk szerint pályázhatnak:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 2. a 2013. évi V. törvény azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).

Informális (nem bejegyzett) állampolgári csoportok, közösségek is pályázhatnak, „befogadó” szervezeten keresztül. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fenti feltételeknek, és kötelezettséget kell vállalnia a támogatás fogadására és annak a pénzügyi szabályok szerinti (ld. alább) megfelelő kezelésére.
Egy szervezet egyszerre csak egy akciópályázatot nyújthat be, de előző akciópályázatának lezárultát (és annak elfogadását) követően újra pályázhat. Akciópályázatot a Közös Értékeink Program egyéb pályázati kiírásain támogatást nyert szervezetek is nyújthatnak be, függetlenül attól, hogy projektjük lezárult-e már, mindaddig, amíg a programból kapott összes támogatásuk el nem éri a 60 000 € értékhatárt.

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK
A pályázó szervezetek a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban, partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján.

Letölthető dokumentum

Akciopalyazat felhivas

A pályázati felhívás weboldal: Akcióban! – Közös értékeink

Pályázatot benyújtani folyamatosan, a felhívás megjelenésétől (2023. március 1-től) számítva a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. november 30. 18:00 óráig lehet.