palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez-TIOP–3.3.1.A-09/1

umfteulogoAz intézkedés célja a komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés, más kifejezéssel: a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, és ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének javítása. Fontos kiemelni, hogy az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító környezet nem kizárólag a fogyatékos személyek életkörülményeit javítja, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból akadályozott emberek mindennapjait is megkönnyíti. Magyarország lakossága öregszik, növekszik a megváltozott munkaképességű személyek száma is, így egyre több az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet igénylő személy. A hozzáférhetőség fejlesztésével elkerülhető, hogy a betegség vagy baleset következtében speciális szükségletűvé váló munkavállaló elveszítse munkahelyét, és növekedjenek a rokkantsági kiadások. A fejlesztés megvalósítása így várhatóan az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

A program részcélja
a kormányzati felelősségi körbe tartozó épületekben nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé tétele. A Magyar Köztársaság valamennyi minisztériuma, továbbá az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága, a Magyar Köztársaság ügyészi szervei, a Miniszterelnökség, a Gazdasági Versenyhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az ezek fenntartásában működő egyéb közszolgáltatást nyújtó intézmények épületeinek, és az általuk nyújtott közszolgatatások komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt állami kötelezettség teljesítése.

Kedvezményezettek köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló gazdálkodású szervezetek pályázhatnak:

 1. a Magyar Köztársaság valamennyi minisztériuma, továbbá az Országgyűlés, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága, a Magyar Köztársaság ügyészi szervei, a Miniszterelnöki Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia,
 2. az 1. pontban felsorolt szervek által alapított, illetve felügyeletük alatt álló költségvetési szervek, és azok önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei;
 3. az 1. pontban felsorolt szervek fenntartásában működő egyéb intézmények, amelyek közszolgáltatást nyújtanak és ügyfélszolgálatot működtetnek, és a létesítő okiratukban az alábbi KSH kódok valamelyike szerepel: – 311 – központi felügyeleti költségvetési szerv – 312 – Központilag felügyelt költségvetési szerv – 341 – Köztestületi felügyeleti költségvetési szerv – 342 – köztestület által felügyelt költségvetési szerv – 549 – egyéb köztestület (kizárólag az MTA és intézményei esetében)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázók köre tekintetében nem pályázhatnak:
a. Nevelési-oktatási valamint felsooktatási intézmények;
b. egészségügyi szolgáltatók;
c. gazdasági társaságok;
d. Önkormányzatok.

Jogosultság:

 1. A támogatatás olyan, funkciója szerint közszolgáltatást nyújtó és ügyfélszolgálatot muködtető épület akadálymentesítéséhez igényelhető, amelyen egyáltalán nem vagy csak részleges formában végezték el a jogszabályoknak és a Segédletnek (8. számú melléklet) megfelelő komplex akadálymentesítési átalakításokat. Jelen kiírásra a B1. a) pontjában felsorolt intézmények több pályázatot is benyújthatnak, azonban egy pályázatban csak egy helyrajzi számon nyilvántartott épület/ek átalakítására igényelhető támogatás.
 2. Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több épület található egyazon pályázó tulajdonában, saját vagyonkezelésében, vagy bérleményében, úgy a pályázó összesen egy darab, olyan pályázatot nyújthat be, amelynek eredményeként az ügyfélszolgálatot működtető épület vagy épületek komplexen akadálymentessé válnak. Ebben az esetben a projekt által érintett épületek számától függetlenül maximum 30 millió forint támogatás adható.
 3. Amennyiben egy helyrajzi szám alatt fizikailag elkülönülve több épület található különböző jogosult pályázó tulajdonában, saját vagyonkezelésében, avagy bérleményében, úgy pályázónként egy-egy darab pályázat nyújtható be.
 4. Amennyiben több, egy épületben működő, pályázni jogosult intézmény kíván benyújtani pályázatot, úgy a jogosult intézmények kizárólag konzorciumban nyújthatnak be pályázatot komplex akadálymentesítés esetében összesen 30 millió Ft, csak fizikai akadálymentesítés esetében összesen 25 millió Ft és csak infokommunikációs akadálymentesítés esetében összesen 5 millió Ft támogatási összegig. Ebben az esetben maximum két konzorciumi partner vonható be a beruházásba. A közös használatú helyiségekre vonatkozó költségek kizárólag a főpályázó támogatásának terhére tervezhető és számolható el. Ellenkező esetben mindkét jogosult pályázó pályázata elutasításra kerül.
 5. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, de kizárólag csak a B.1.b.3) pontban meghatározott esetben! Egyéb esetben konzorcium létrehozására nincs lehetőség. A konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján. Konzorciumok esetén a támogató a támogatási összeg kifizetését partnerenként kezeli.

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

 • a beruházással érintett épületben több jogosult pályázó bonyolít ügyfélforgalmat
 • maximum két konzorciumi partner vonható be a beruházásba
 • Konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak is meg kell felelniük a pályázóval szemben támasztott követelményeknek.

Támogatás megnevezése: TIOP – 3.3.1.A-09/1
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja: pályázat
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Beadás kezdete: 2009.09.14.
Beadási határidő: 2009.09.30.


Pályázati dokumentáció letölthető innen:
pályázati dokumentáció

Forrás: NFU