palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő pályázat

Az Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2011-2012. évi közösségi bormarketing program keretében a 2011-2012-ben, Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő ún. „helyi kisprojektek” úgymint  helyi, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken társkiállítóként való megjelenések, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció  támogatására.

 

 

A pályázati felhívást kiíró szerv: Agrármarketing Centrum (AMC)

A támogatás célja

Cél: A magyar borkultúra, borászatok, borok népszerűsítése Magyarországon, marketingjének elősegítése.

Részcélok:

 • Fogyasztói tudatosság növelése, ismeretterjesztés
 • A borfogyasztás fogyasztási alkalmak és célok bővítése, tudatosítása
 • Új fogyasztói célcsoportok megnyerése (fiatalok, antialkoholistáak, egészségtudatos fogyasztók), körükben a kulturált borfogyasztás népszerűsítése
 • Borászatok értékesítésének ösztönzése
 • Borászatok imidzsének javítása
 • A borászok ismertségének növelése
 • A borászatokkal való személyes kapcsolat kialakításának, erősítésének megteremtése
 • Bor és szőlőfajták ismertségének növelése
 • Egy adott borvidék, régió ismertségének növelése, imidzsének építése
 • Egy adott borvidék, régió borturizmusának elősegítése
 • A közvetlen pincei értékesítés elősegítése, népszerűsítése
 • A bor és valamely más, a borral pozitív korrelációban álló terület kapcsolatának erősítése, illetve a bor imidzsének javítása általa (kultúra, zene, színház, sport, stb.)

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult: az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a 800/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának,

Támogatás igénybevételére jogosult:

 • az a természetes személy,
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (gazdasági társaságok, non-profit szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek, stb., és valamennyi pályázó a) a 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett, és b) nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor :
 • nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható (illeték-, járulék-, vagy vám), köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett),
 • nem áll csőd- és felszámolási-, végelszámolási,  vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló  jogszabályban meghatározott eljárás, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével  összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
 • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy reklámozási tevékenység támogatásának további feltételei vannak amit a 66/2008.(V.16.) FVM rendelet 4. § (3) bek. határoz meg.

A hegyközségek kivételével valamennyi pályázónál feltétel, hogy a pályázó szervezetekben az állami/önkormányzati/köztestületi tulajdon-, tagság- vagy szavazati jog aránya nem haladhatja meg a 25%-ot.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató Agrármarketing Centrum logóját és a Magyar Bor Mindenkor logót a jelen pályázati felhívás mellékletét képező arculati kézikönyvben meghatározottakkal egyezően a támogatott minden általa igénybevett megjelenési (hirdetési) felületen köteles feltüntetni.

Pályázati feltétel továbbá, hogy a pályázó a támogatni igényelt programban / szolgáltatásban minimum 10 (tíz), kizárólag olyan borászat, borászattal foglalkozó kis- és középvállalkozás megjelenését biztosítsa, amely rendelkezik a borok forgalmazására, értékesítésére vonatkozó szakhatósági engedéllyel.

A pályázat tartalmi követelményei

A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezett módját, a vállalt tevékenységeket, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét. Kérjük a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését.

A pályázatot, valamint I. II. III. IV. V. VI. (A VI. sz. mellékletet, csak érintettség esetén kérjük kitölteni és mellékelni.) mellékleteit és az alábbiakban részletezett egyéb dokumentumokat kell csatolni:

      a)Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmánya, oktatási intézmény esetén az alapító okirat, itt fel nem sorolt más személy esetén a létrehozását tanúsító okirat fénymásolatban, gazdasági társaság és társadalmi szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat illetőleg bíróság által kiállított hiteles kivonat, a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól.

      b) A képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy gazdasági társaság esetében ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája.

      c) MVH regisztrációs igazolás másolata

      d)   A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon (IV-V. melléklet) nyilatkozik:

 • a pályázó adószámáról, statisztikai számjeléről,
 • hogy pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,
 • hogy a pályázó ellen csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, magánszemély nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt
 • hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel – amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
 • hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e,
 • hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az AMC végzi,
 • hogy a megjelölt cél megvalósítására a tárgyévben milyen egyéb jogcímű és összegű közösségi, költségvetési vagy önkormányzati támogatásban részesült (ugyanazon költségekre vonatkozóan a különböző forrásból igénybe vett összesített támogatások mértéke nem haladhatja meg a 100 %-ot),
 • hogy a 2007. évi CLXXXI. tv.- ben foglalt összeférhetetlenségi körülmények esetében nem  állnak fenn, illetve azokat a jogszabály szerint megszüntette,
 • hogy támogatott, a támogatás felhasználása során – amennyiben a jogszabály így rendelkezik – a 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi.
 • hogy az Áht. ámr. 113.§ (2) bek. c) pontja szerinti tűrési kötelezettségnek eleget tesz.

Az önrész  (saját forrás) meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiállított okmányt.

Támogatásban nem részesíthető tevékenységek

Nem támogatható

 • Piackutatás szervezése, megvalósítása
 • Borverseny szervezése, lebonyolítása
 • Borvásárlás, készletvásárlás
 • Kulturális program, művészek fellépti díja, kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb tevékenység
 • Rendezvénnyel/kiadvánnyal/műsorral kapcsolatos bármely szerzői jogdíj
 • A szervezet és a székhely / telephely / iroda működésével, személyzettel kapcsolatos általános költségei

Nem támogatható és nem számolható el olyan költség, amely a vonatkozó jogszabályok szerint „természetbeni juttatásnak” minősül. Nem támogatható továbbá a jogszabályban meghatározott tevékenység sem.  Személyi jellegű költségként kizárólag olyan tevékenységre vonatkozó költségek számolhatók el, amelyek nem tartoznak az adott személy, vagy megbízott (megbízási szerződéssel) munkahelyén, a munkaköri leírásban szereplő elvégzendő kötelezettségei közé.

Az elszámolási rend a jelen felhívás mellékletét képezi.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy nem fizethető támogatás abban az esetben, amennyiben a benyújtott pénzügyi elszámolásban olyan számlákra kéri Támogatott a támogatást, amely számlát a 2004. évi XXXIV. törvényben (ún. KKV tv.) meghatározott, a Támogatottal partnervállalkozási, vagy kapcsolódó vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó szervezet bocsátotta ki.

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

A pályázatok benyújtásának helye:

Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A borítékra kérjük, írják rá a program nevét (BORMARKETING – HELYI KISPORJEKTEK).

A pályázat meghirdetésének ideje:  2011. november 08.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2012. március 31. napjáig.
A pályázati határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A benyújtási határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a pályázatot postára adják.

A programok megvalósításának határideje: 2012. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Kizárólag postai úton (beleértve a postai engedélyes futárszolgálatot is).

A támogatások jellege és mértéke

A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a pályázati tevékenységre (nem a rendezvény / program megvalósításának teljes költségeire vonatkozóan) maximum 70%-os intenzitású támogatás. Saját forrás mértéke: 30 %

A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.

Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy pályázó – saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.

A pályázat anyagával együtt be kell nyújtania a pályázónak a pályázati összeg 30%-át kitevő önrész meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiadott okmányt.

Egy pályázat összege minimum 500.000,- HUF, maximum 3.000.000,- HUF, de a rendezvényenként felmerülő (támogatható) részvételi költségek maximum 70%-a támogatható. Jelen összegek a Pályázó adóalanyiságától függően nettó, vagy bruttó összegek.

Egy pályázó maximum 3 (három) különböző rendezvényre adhat be pályázatot.

Formai követelmények

A teljes pályázatot, vagyis az I-VI. és további mellékleteit kell benyújtani papír alapon, 1 eredeti és 1 másolati példányban (A VI. sz. mellékletet, csak érintettség esetén kérjük kitölteni és mellékelni.). Ezen felül kérjük az I-VI. számú mellékleteket – beleértve a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését tartalmazó egyéb mellékleteket is–  elektronikusan archiválva (CD/DVD), szerkeszthető (word) formátumban is benyújtani.

A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva.

Hiánypótlásra van lehetőség. Hiánypótlási felhívás azonos tárgyban ismételten nem bocsátható ki. Hiánypótlás keretein belül nem nyújtható be olyan módosítási kérelem, ami az eredeti kérelemben megjelölt igényt, támogatási alapot vagy összeget meghaladja.

A rendelkezésre álló forrás nagysága:  bruttó 125.000.000 Ft, azaz egyszázhuszonöt-millió forint

A pályázattal kapcsolatban információt ad:

Urbán József témavezető / Tel.: 06-1-450-8894 / E-mail cím: jozsef_urban@amc.hu

 Letölthető dokumentum

Csatolmány

Méret

mellekletek.doc 124.5 KB

 

Forrás: http://www.amc.hu/