palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram

klimabarat_haztartas pályázatJelen támogatás elsődleges célja a klímavédelem. A magyarországi háztartásokban a nagyháztartási gépek 43,2%-a 8 évnél idősebb. Amennyiben Magyarországon az összes, kevésbé korszerű készüléket lecserélnék a vásárlók a legkorszerűbb, energiatakarékos készülékekre, akkor elméletileg összesen 1 847 637 tonna CO2 kibocsátás csökkentést lehetne elérni. A 8 évnél idősebb készülékek cseréje esetén 1 663 450 tonna CO2 kibocsátás csökkentést lehetne elérni. Mindezek alapján elmondható, hogy a régió, nagy energiaigényű háztartási gépek cseréje jelentős összfogyasztás és CO2 kibocsátás csökkentést eredményez. Április 23-án 14.00 órakor lezárult a Háztartási Gépcsere Alprogram! Figyelemmel a Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogramra beérkező pályázatok támogatási igényére, a pályázati felhívással összhangban, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a pályázatok befogadását 2010. április 23-án 14.00 órától felfüggeszti. Elbírálásra az időpecséttel a fenti időpontig igazoltan beküldött pályázatok kerülnek. NYERTESEK LISTÁJA!!!!!

A nyertesek listája az alábbi linken megtekinthető:

http://palyazatok.org/a-haztartasi-gepcsere-alprogram-gyoztesei/

A korszerű, energiahatékony új háztartási gépek beszerzése különösen az időskorúak, a nagycsaládosok, a fogyatékkal élők és a regisztrált munkanélküliek számára költséges beruházás és állami támogatás, kormányzati segítség nélkül kivitelezhetetlen. Erre tekintettel a Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram lehetőséget nyújt arra, hogy a fent említett társadalmi csoportok az energiafaló régi háztartási gépeik lecserélésével hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz és ezzel párhuzamosan csökkentsék energiafogyasztásukat és az ebből eredő kiadásaikat.

A pályázat tárgya
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a régi mosógépek és/vagy hűtőgépek, A, A+, A++ energia-hatékonysági osztályú új mosógépek és/vagy hűtőgépekre történő cserélésének támogatásra vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat forrása
Az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevétel jogszabály alapján pályázati támogatásra fordítható hányada, melyet a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet céljellegű, a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtási feladatai megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatának bevételeként kell elszámolni.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak a Magyarországon 2008. január 1. napja előtt bejegyzett az alapszabályukban/alapító okiratukban nevesítetten

  • a nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító,
  • az időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító,
  • a fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító,
  • a regisztrált munkanélküliek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító

alapítványok, egyesületek.


A Program keretében támogatható tevékenységek

A program keretében a KvVM háztartásonként és a pályázatot benyújtó szervezetek saját részére székhelyenként 1 darab régi mosógép, A energia-hatékonysági osztályú új mosógépre és/vagy 1 darab régi hűtőgép A, A+, A++ energia-hatékonysági osztályú új hűtőgépre történő lecserélését támogatja.

A program teljes ideje alatt egy háztartás csak egy támogatásra jogosult szervezet listájában szerepelhet és részesülhet háztartási gépcserében. Amennyiben ezt a korlátozást a pályázó szervezet megszegi, a jogosulatlanul felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

Az elnyerhető támogatás mértéke és formája
Valamennyi érvényes és támogatott pályázat esetében a felhasználható támogatás mértéke, A energia-hatékonysági osztályú új hűtőgépenként, új mosógépenként maximum bruttó 60 000 Ft, azaz bruttó hatvanezer forint, A+ és A++ energia-hatékonysági osztályú új hűtőgépenként maximum bruttó 70 000 Ft, azaz bruttó hetvenezer forint. A támogatási összeg nem haladhatja meg a beszerzésre kerülő új háztartási gép vételárát. Az egy pályázó szervezet számára igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke bruttó 10 000 000 Ft, azaz bruttó tízmillió forint lehet.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-a a szerződéskötést követő 30 munkanapon belül, a fennmaradó 10%-a pedig a szerződött támogatás elszámolásának elfogadását követően kerül átutalásra a támogatást elnyert szervezetek számlájára.

Amennyiben a Támogatott az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) visszaigénylésére jogosult, úgy a szervezetnek az új háztartási gép nettó vételárával kell elszámolnia. A támogatás összege visszaigényelhető ÁFA finanszírozására nem használható fel.

A pályázattal kapcsolatos egyedi feltételek
A támogatás elsődleges célja a klímavédelem, ezért az új háztartási gépek vásárlása mellett a program kiemelt hangsúlyt fektet a programba bevont régi háztartási gépek lecserélésére, visszagyűjtésére. A régi háztartásgépek visszagyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 264/2004 (IX. 23) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Támogatottal történt előzetes egyeztetést követően a gyártó gondoskodik.

Tekintettel arra, hogy a program célja a magyarországi háztartásokban található régi, nem környezetbarát, nem energiahatékony háztartási gépek mielőbbi lecserélése korszerű, környezetbarát és energiahatékony készülékekre, kérjük, cserekészülékként a lehetőségekhez mérten ép, de mindenképpen működőképes régi háztartási gépet cseréljenek le. Tehát olyan régi háztartási gépeket, melynek feldolgozása során még lehetséges a közvetlen környezetünket is megóvnunk.

A Támogató az új háztartási gépek listája összeállításának elősegítése érdekében tájékoztató jelleggel gépkatalógust tesz közzé, mely tartalmazza a Magyarországon kapható új háztartási gépeket. A gépkatalógusban esetlegesen nem szereplő, de az A, A+, A++ energia-hatékonysági osztály követelményeinek megfelelő új háztartási gépek is beszerezhetőek a támogatásból.

Az átadott új háztartási gépekhez minden esetben át kell adni a Végső kedvezményezettnek a garanciát érvényesítő dokumentumokat!

A pályázatok benyújtása és elbírálása
A pályázatot elektronikus úton a Miniszterelnöki Hivatal által működtetett Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdések a következő címre küldhetők:  haztartasigepcsere@mail.kvvm.hu

A pályázat anyaga
A pályázatnak tartalmaznia kell a maradéktalanul kitöltött pályázati adatlap nyomtatványt, valamint a pályázati anyaghoz csatolandó mellékleteket.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtására folyamatosan 2010. március 24-től 2010. október 30-a 24.00 óráig, vagy a támogatási keretösszeg rendelkezésre állásának függvényében a miniszter döntéséig van lehetőség.

Letölthető dokmentumok

  • Pályázati felhívás
  • Előzetes kereskedői nyilatkozat
  • Gépkatalógus
  • Logo

Forrás: KVVM