palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lendület pályázat

Pályázat új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2012–2017. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2012-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2012-ben rendelkezésre álló 1 250 M Ft-ból megközelítőleg 25-30 új kutatócsoport indítható. A Lendület program keretében 2012 folyamán az Akadémia lehetőséget kíván biztosítani néhány, a világ legjobbjai közé tartozó külföldi kutató 3–12 hónap időtartamú magyarországi meghívására is, összesen mintegy 100 M Ft értékben.

A 2012-es Lendület program keretében a kutatók három kategóriában adhatják be pályázataikat:

  • Lendület I. – önálló kutatói pályát kezdők kategóriája
  • Lendület II. – sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája
  • Lendület III. – kiemelkedően sikeres vezetői kutatói pályát folytatók kategóriája

Letölthető dokumentumok

A pályázat célja: A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2012-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben (a továbbiakban: akadémiai intézmények) és a hazai egyetemeken (a továbbiakban együttesen: kutatóhely). A Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi kutatócsoportok dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2012-ben rendelkezésre álló 1 250 M Ft-ból megközelítőleg 25-30 új kutatócsoport indítható. A Lendület program keretében 2012 folyamán az Akadémia lehetőséget kíván biztosítani néhány, a világ legjobbjai közé tartozó külföldi kutató 3–12 hónap időtartamú magyarországi meghívására is, összesen mintegy 100 M Ft értékben.

Részvételi feltételek

Lendület-kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

  • Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 40 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató ígéretes fiatal kutatók.
  • Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35–45 év közötti, tartósan, nemzetközileg elismerten kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók.
  • Lendület III. – Kiemelkedően sikeres vezető kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 40–55 év közötti, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű, nemzetközileg kiemelkedően elismert vezető kutatók.

A Lendület I-II. kategóriákban pályázók figyelmét felhívjuk az MTA esélyharmonizációs keretprogramjára, amelynek értelmében „az MTA tudóspálya kezdeti és beérési szakaszát támogatni hivatott valamennyi pályázatánál a kisgyermeket nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik pályázati korhatár”. Mindhárom kategóriában egyaránt lehet pályázni akadémiai intézményekbe és hazai egyetemekre is. A Lendület I. és II. közötti választást a pályázók a kutatóhely vezetőjével egyeztetve mérlegeljék.

A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó (önálló vagy kutatóközpont szervezeti egységét alkotó) akadémiai kutatóintézet vezetője (kutatóközponti intézet esetében a főigazgató ellenjegyzésével), illetve egyetem rektora és a csoport megalakítására és vezetésére jelentkező kutató közösen nyújthatja be.

A leendő kutatócsoport-vezetőknek alkalmasnak kell lenniük az elkövetkező 10-15 évben aktív kutatói és kutatásvezetési munkára és ehhez versenypályázati kutatásfinanszírozás megszerzésére.

A pályázatban csak új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 10 éve művelt kutatási témát lehet megnevezni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója ‒ nemzetközi értékelés szerint ‒ kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérletes témájú pályázatok.

A tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a kutatóhely versenyképességét.

A kutatócsoport vezetője vállalja, hogy az akadémiai támogatással (az akadémiai támogatás illetmények és illetményjárulékok levonásával csökkentett összegével) összemérhető kutatási támogatást nyernek el más kutatástámogatási forrásokból (hazai és nemzetközi pályázati forrásokból, pl. OTKA, ERC, NSF, NIH).

A Lendület II. és III. kategóriában kötelező, a Lendület I. kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:

  • (a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozatot, posztdoktori kutatási tapasztalatot és kutatói vagy oktatói állást.
  • (b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.
  • (c) A Lendület III. kategóriában pályázó az utóbbi 10 évben jelentős nemzetközi pályázati projektet vezetett vagy jelentős nemzetközi díjat nyert. Ebben a kategóriában csak olyanok pályázhatnak eséllyel, akiknek teljesítménye eléri a kiemelkedő külföldi egyetemeken a legmagasabb professzori címhez („distinguished professor”) szükséges teljesítményt. Ebben a kategóriában csak kivételes esetben hirdet nyerteseket az Akadémia.

Lendület-kutatócsoport vezetésére akadémiai támogatású egyetemi kutatócsoportok vezetői azzal a feltétellel pályázhatnak, ha pályázatukban nyilatkoznak arról, hogy sikeres Lendület-pályázatuk esetén a Lendület-kutatócsoport működésének megkezdéséig meglévő kutatócsoportjukra vonatkozó, a Támogatott Kutatócsoportok Irodájával (TKI) megkötött szerződésük megszüntetését kezdeményezik a TKI-nál. Az Akadémia – mint a pályázat kiírója és a támogatott kutatócsoportok költségvetési irányító szerve – vállalja, hogy a TKI az előbbiek szerinti szerződésmegszüntetési kezdeményezést rendes felmondásként, szerződésszegési jogkövetkezmény nélkül elfogadja. A Lendület-kutatócsoporti támogatásból levonásra kerül a meglévő támogatott kutatócsoport megszűnésével járó személyi költség.

Ugyanaz a kutató pályázhat párhuzamosan Lendület-kutatócsoport és – a külön pályázat szerinti – akadémiai támogatású egyetemi kutatócsoport vezetésére is, azonban csak az egyik jogcímen részesülhet akadémiai támogatásban. Amennyiben a pályázó mindkét pályázaton nyertes, nyilatkoznia kell arról, hogy melyik pályázat alapján kíván kutatócsoportot létrehozni. Az Akadémia a pályázó nyilatkozata szerint köt támogatási szerződést Lendület-kutatócsoport vagy akadémiai támogatású egyetemi kutatócsoport vezetésére.

A pályázat benyújtása: A pályázatokat angol nyelven – a Magyar Tudományos Akadémia elnökének címezve – az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára kell benyújtani papíralapú és elektronikus formában (1051 Budapest, Nádor utca 7., e-mail: lendulet2012@titkarsag.mta.hu). A pályázati anyagok beérkezésének határideje 2012. február 29., 23:59 (közép-európai idő szerint). A postabélyegzés időpontjának legkésőbb 2012. február 29-nek kell lennie. A borítékon és az e-mail tárgyaként tüntessék fel: „Lendület-pályázat”.

 Forrás: http://mta.hu/