palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyás gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására

Pályázat a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására.


Pályázat kódja: TP-2-2018

A pályázat célja, a tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítása, kiépítése, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A pályázat keretösszege 646 255 000 Ft.

A támogatás igénybevétele

 1. 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló gazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
  • gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére
  • gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
  • karám, kerítés létesítésére, felújítására,
  • növényi és állati szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére
  • állatállomány kialakítására, bővítésére
  • a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
  • mezőgazdasági termelést és élelmiszer-előállítást megalapozó mérésekre, vizsgálatokra és azok értékeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra,
  • tanyák energetikai megújítására – villamosenergia-fejlesztések kivételével,
  • tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
 2. 1-5999 STÉ-vel rendelkező gazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
  • gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
  • gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
  • karám, kerítés létesítésére, felújítására,
  • növényi- és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
  • állatállomány kialakítására, bővítésére,
  • a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
  • mezőgazdasági termelést és élelmiszer-előállítást megalapozó mérésekre, vizsgálatokra és azok értékeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra,
  • tanyák energetikai megújítására – villamosenergia-fejlesztések kivételével –,
  • tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.
A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez növénytermesztés vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.
A pályázat keretén belül gazdaságnak minősül a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége.
A pályázat keretén belül védett őshonos, valamint veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtának minősülnek a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.
A pályázat keretén belül tájfajta növénynek minősülnek a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái.
A pályázat keretén belül ökológiai gazdálkodásnak minősül az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

 • a) lakóhelye szerint a Rendelet hatályba lépésétől, azaz 2018. december 2-től kezdve életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell);
 • b) a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója (azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha- vagy nevelt gyereke, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülője, illetve testvére) vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel),
 • c) aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • d) aki nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve amennyiben egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatás-tartalomról szóló határozat számáról;
 • e) továbbá aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek.

A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai

1) Pályázatot csak a pályázati kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
2) Egy pályázó a Tanyafejlesztési Program jelen felhívására, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-3-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat be.
3) Egy tanyára a Tanyafejlesztési Program jelen felhívása, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-3-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázat nyújtható be.
4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6) A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

 1. A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
 2. A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévüket még nem töltötték be) az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.
 3. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévüket még nem töltötték be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés vagy értékpapír.
 4. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázat szakmai tartalmát az igénylet és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a jelen pályázati felhívás 11. pontjának 3) bekezdésében foglaltak szerinti módon, postai úton elsőbbségi tértivevényes ajánlott küldeményként meg kell küldeni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet), 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Új Tanyafejlesztési pályázat

Pályázati felület

Letölthető dokumentum

PF_TP2_2018-palyazati_kiiras

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésre 2019. január 28-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 300 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

Kapcsolódó pályázatok: pályázatok őstermelőknek 2023