palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás Európai Digitális Innovációs Központok létrehozására

Az Európai Bizottság (EB) 2020. január 31-én adta ki a Digitális Európa Program keretében az Európai Digitális Innovációs Hubok (a továbbiakban EDIH-ek) létrehozásáról szóló munkaanyagát. Az EU ezzel az új finanszírozási programmal kívánja a 2021 és 2027 közötti időszakban támogatni a tagországok gazdaságainak és társadalmainak digitalizációját. A munkaanyagban az EB részletesen leírja, hogy milyen feltételek mentén kerülnek kiválasztásra az egyes EDIH-ek, milyen szerepe van a tagállamoknak és milyen források állnak a DEP-ben megjelenített célok végrehajtására. Jelen előzetes jelentkezési felhívás azon feltételeket mutatja be, amely alapján a lehetséges kedvezményezettek kiválasztásra kerülnek.

Letölthető dokumentumok

pályázati adatlap

pályázati felhívás

A tervezett fejlesztések háttere

A Felhívás háttere
A digitális átalakulás kulcsfontosságú a versenyképesség megtartásához. A cégeknek, valamint a közszektor szereplőinek integrálniuk kell a digitális technológiákat az üzleti folyamataikba, termékeikbe és szolgáltatásaikba ahhoz, hogy a hatékonyságukat növeljék.
Ez a felismerés azonban még nem jutott el a magyar gazdaság és társadalom minden szereplőjéhez, a digitalizáció szintje továbbra is elmaradást mutat.

A 2020-as, a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) alapján Magyarország a 28 uniós tagállam között a 21. helyen áll. Bár az elmúlt néhány évben az eredményeink nagyjából az uniós átlagnak megfelelő ütemben javultak, Magyarország továbbra is jelentős kihívásokkal néz szembe, elsősorban a digitális közszolgáltatások és a digitális technológiák vállalkozások általi integrálása terén.
Fontos kiemelni továbbá, hogy Európában a mesterséges intelligencia piaca alulfejlett az USA-hoz képest, ahol a rendelkezésre álló kapacitások biztosítják a feltételeket a nagyobb léptékű innováció számára.
A Digitális Európa Program a Bizottság digitális átalakulás kihívásaira adott átfogó válaszának központi eleme. A kezdeményezés az európai kapacitások megerősítésére irányul a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és a korszerű digitális készségek terén valamint támogatja elterjedésüket a gazdaságban és társadalomban.
Az Európai Unió a tagállamok vállalkozásainak és állampolgárainak digitális fejlesztése érdekében újabb eszközök létrehozásáról döntött, ezek között szerepelnek az Európai Digitális Innovációs Központok (továbbiakban: EDIH-ek), amelyek jelentős szerepet tölthetnek be a hiányosságok megszüntetésében.

A Felhívás indokoltsága és célja
Az EDIH definíciója az Európai Bizottság meghatározása szerint: olyan szervezet vagy koordinált konzorcium, amely támogatja a vállalkozásokat (különösen a KKV-kat és a startupokat) és/vagy az állami szektor intézményeit a digitális transzformációban a következő tevékenységekkel:

 • technológiák (MI, HPC) bevezetés előtti tesztelése
 • készségfejlesztés és képzés
 • támogatás a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek megtalálásában
 • ökoszisztéma innováció és networking az érintett szereplők között

Az EDIH-ek feladata, hogy segítsék a vállalkozásokat a HPC (High-performance computing) szolgáltatások, AI (Artificial intelligence) alkalmazások és más magas hozzáadott értékű új IKT technológiák és megoldások, IT biztonsági rendszerek használatában, rövid ciklusú képzéseket biztosítanak különösen a technológiák alkalmazása területén. Az EDIH-ek e-közigazgatási platformként is szolgálhatnak az állami szféra intézményei számára.
Lehetőség van arra, hogy az EDIH meghatározza, hogy mely további digitális technológiák transzformációjában kíván részt venni, illetve, hogy specializálódjon egyes ágazatokban, ipari szektorokban működő KKV-k, startupok számára.
Általában véve az EDIH a rendelkezésre álló helyi erősségekre alapozva a helyi ipar vagy a helyi közszféra jövőbeli igényei alapján (amelyeket például a releváns intelligens szakosodási stratégia alapján lehet azonosítani) határoz meg EGY FÓKUSZT. Ennek tartalmaznia kell a DEP által támogatott kulcsfontosságú digitális technológiák közül egyet vagy többet, amelyek előfeltételei a helyi gazdaság és a társadalom digitális átalakulásának. A kiválasztott technológiák tekintetében az EDIH-nek rendelkeznie kell az alapvető kompetenciákkal.
Míg az EDIH-k szabadon meghatározzák szervezetüket, összetételüket és irányítási struktúrájukat, tevékenységüket a technológiai és az üzleti fejlesztési területen ki kell fejteniük, és képeseknek kell lenniük a hatékony tájékoztatásra. Megfelelő kapcsolatokkal kell rendelkezniük a vállalatokkal és/vagy az állami szektor szervezeteivel is. Gyakran együttműködnek olyan partnerekkel, akiknek szakértelme az üzleti fejlődésben/a közszektor innovációjában vagy képzésében rejlik az innovációs szolgáltatások nyújtása érdekében (például kereskedelmi kamarák, klaszterek, ipari szövetségek, inkubátorok, szakképző központok vagy mások). Az inkubátorokkal/akcelerátorokkal való kapcsolat hasznos lehet az induló vállalkozások bevonásához az ökoszisztémába és az ipari szövetségekbe, hogy megértsék a követelményeket és a jövőbeli igényeket.
Az EDIH-ek, azok hálózatba szervezése révén olyan non-profit egyablakos ügyintézési helyek létrehozása a cél, amelyek valamennyi vállalkozás számára hozzáférhetővé teszik a legfrissebb digitális technológiákat. Az EDIH-ek tekintetében olyan – nem K+F+I jellegű tevékenységet ellátó – közvetítő, koordináló és tanácsadó szervezetek létrehozására kerül sor, amelyek a digitális gazdaságban érintett szereplőket, mint a vállalkozásokat, IT szállítókat, startup-okat, a pénzintézeteket, az egyetemeket, a kutatóközpontokat, valamint az állami intézményeket összeköti.
Preferáltak a tagállamok vagy más országba tartozó EDIH-ek közötti együttműködések is. Fontos szempont továbbá, hogy legalább egy EDIH-nek minden tagállamban specializálódnia kell a Mesterséges Intelligenciára.
Az EDIH alapszolgáltatásait, amelyek a DEP célkitűzései szerint kerülnek meghatározásra, ingyenesen látja el. KKV-k esetében figyelembe kell venni a csekély összegű támogatások limitjét, amely egy KKV esetében 3 évente 200.000 euró. Az EDIH az ingyenesen nyújtott szolgáltatásainak értékét a piaci érték szerint kell, hogy meghatározza, és a de minimis szabályok betartásával szolgáltathat csak. Az erősen specializált ajánlatok vagy megoldások esetén, amelyek közvetlenül támogatják a kkv-k üzleti modelljét, a kkv-knak piaci áraknak megfelelő díjat kell fizetniük.

Az EDIHek kapcsolodása a Digitális Európa Programmal
A Digitális Európa Program a nagy teljesítményű számítástechnika (HPC), a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia (MI), a kapcsolódó magas szintű digitális készségek, valamint az új digitális megoldások / interoperabilitás kapacitásépítésére összpontosít. Az első három konkrét célkitűzés keretében kifejlesztett technológiákat és ismereteket a HPC kompetenciaközpontok, a kiberbiztonsági nemzeti koordinációs központok és az MI referencia helyek teszik elérhetővé. A 4. konkrét célkitűzés a különféle célcsoportok számára elérhető képzéseket és munkahelyi elhelyezéseket kínál. Az 5. konkrét célkitűzés pedig a digitális szolgáltatási infrastruktúrákat biztosítja a közérdekű területeken.
Annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a képességeket a vállalatok és a közigazgatás ténylegesen fel tudják használni, az Európai Digitális Innovációs Hubok szorosan együttműködnek az illetékes szakosodott központokkal és gondoskodnak arról, hogy a vállalatok és a közigazgatás kísérletezzen ezen technológiákkal és alkalmazza azokat a konkrét igényeik szerint.

Például,

 • A hubok segítséget nyújthatnak a kkv-knak a HPC központok fejlett számítási lehetőségeinek kihasználásában;
 • A hubok elősegíthetik a hozzáférést az on-on-demand platformokhoz is, amelyek bárki számára elérhetővé teszi az AI algoritmusok használatát és a nyilvános adatkészleteket. Az EDIH-ek segítséget nyújthatnak a kkv-knak a platformon történő kísérletezéshez, és azonosíthatják azokat a adatkészleteket és algoritmusokat, amelyek relevánsak a vállalatok igényei szempontjából;
 • További fontos tevékenység a kkv-k biztonsági auditjának elősegítése. Az EDIH-knek itt is elő kell mozdítaniuk ennek megvalósítását az érdekelt felek számára;
 • A képzések területén az EDIH-ek tarthatnak rövid ciklusú képzési kurzusokat vagy teret biztosíthatnak ezen képzéseknek, amelyekre az adott vállalatoknak szükségük van a DEP célkitűzéseivel kapcsolatban. Az EDIH-eknek hirdetniük kell az érdekeltek számára a releváns képzéseket. Az EDIH-eknek elő kell mozdítaniuk a vonatkozó területeken a munkalehetőségek terjesztését is a kkv-k / közigazgatás hálózataiban is;

Elvárt eredmények, indikátorok
A támogatott EDIH-ek esetében a következő indikátorok szerint méri az Európai Bizottság a sikerességet és az eredményességet:

Szolgáltatásokat igénybevevők száma célcsoportonként: KKV, startup, közszektorbeli szervezet
Minden célcsoport esetében a kérelemben (megvalósíthatósági tervben) külön meg kell adni az elérni tervezett szervezetek körét és a kapott támogatás (szolgáltatás) típusát.

Az indikátor által lefedett szolgáltatások típusai a következők:

 • Információs szolgáltatások (pl. rendezvényeken való részvétel)
 • „Tesztelés befektetés előtt” tevékenységek, amelyek lehetővé teszik a kedvezményezettek számára a technológiák tesztelését;
 • Finanszírozáshoz (befektetéshez) való hozzáférés;
 • Képzési tevékenységek;
 • Hálózati tevékenységek;

A „beruházás előtti” szolgáltatásokhoz további bontások szükségesek a tesztelt technológiákra (AI, HPC vagy kiberbiztonság)”, beleértve azt is, hogy a Digitális Európa Program célkitűzései szerinti technológiákat (HPC, AI, kiberbiztonság, fejlett digitális készségek, digitális transzformációs megoldások stb.) használták-e.
A finanszírozáshoz való hozzáférés kapcsán szükséges megadni a sikeresen indítani kívánt kiegészítő beruházások összegét (például kockázati tőke, banki kölcsön stb. szerint)

Együttműködések száma és változása:

 • Az EU-n belül más EDIH-ekkel és a térségen kívüli érdekelt felekkel folytatott együttműködések köre, azok tervezett száma. Feltüntetendő mérőszám ennek tervezett növekedése is %-ban
 • Az infrastruktúrák együttesen megosztott / közös befektetéseinek értéke (forintban, nemzetközi együttműködés esetén euróban is az aktuális középárfolyamon). Feltüntetendő mérőszám ennek tervezett növekedése is %-ban.
  Fenti indikátorokra minden egyes EDIH kérelem esetében a megvalósíthatósági tervben célérték meghatározásokat kell tenni.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor az EDIH létrehozására és működtetésére rendelkezésre álló ter-vezett keretösszeg a Digitális Európa Programból 2021-2027-ben 26,8 millió euró1, melyhez a hazai társfinanszírozást, annak igénylése esetén, a rendelkezésre álló keret erejéig a XIX. Uniós fejlesztések fejezet2, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címe alatt létrejövő 14. Közvet-len uniós támogatások alcímű előirányzat bíztosíthatja.

A magyar Kormány és a Bizottság által támogatott pályázók várható száma: 1 – 8 db
Egy EDIH-re jutó maximális keretösszeg a Digitális Európa Programból évente (az előzetes becslések szerint): 0,5 -1 millió euró. Ehhez járulhat hozzá a hazai előirányzatból nyújtott támogatás (a saját forráson felüli támogatási összeggel) az alábbiak szerint.
Az előirányzat terhére támogatás pályázati úton lesz nyújtható, főszabály szerint közszféra szervezet és civil szervezet részére, vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázati eljárás során jogosultsági és tartalmi értékelés alapján megfelelt pályázók, támogatói okirat útján részesülhetnek támogatásban.

A támogatás időtartama
A tagállamok és az Európai Bizottság egyaránt befektetnek az európai digitális innovációs HUB-ok létrehozásába. A Digitális Európa Program a támogatás első körében 3 éves időtar-tamra ítél majd meg finanszírozást azzal a lehetőséggel, hogy a támogatás időtartamának vé-gén újra pályázhasson a támogatott további 4 évre. A támogatás (ok) időtartama után a Digitá-lis Európa program támogatásával kiépített kapacitások várhatóan továbbra is rendelkezésre állnak a kkv-k és / vagy a közszektorbeli szervezetek számára. A projekt befejezése után nem előírás a teljes szolgáltatási portfólió fenntarthatósága. A további feltételekről az Európai Bi-zottság végső pályázati kiírása fog tájékoztatni.

Ütemezés, lebonyolítás
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, általában a többéves pénzügyi keretről és különösen a Digitális Európa programról folytatott tárgyalások lezárásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt még nem ismert, hogy pontosan mikor indítja el az „Expression of Interest” folyamatot. Az előzetes információs anyagok alapján a várható ütemezés az alábbi:

 • 2020 II-III. negyedév: A tagállamok nyílt pályázati kiírásának lebonyolítása.
 • 2020. október vége: A tagállamok általi kijelölés határideje.
 • 2020. október 21-22-én EDIH esemény Luxemburgban.
 • 2020 IV. negyedév – 2021 I. negyedév – Az első korlátozott „Expression of Interest” pályázati felhívások közzététele.

A kiválasztott EDIH-ek 2021 I. félévében megkezdhetik működésüket.

Kapcsolattartó elérhetősége
Amennyiben további információkra van szüksége, forduljon bizalommal Harangozó Judit kapcsolattartóhoz emailben a judit.harangozo@itm.gov.hu címen.

A projekt tervezésével kapcsolatos információk
Projektterv:
Világos munkaterv, ütemterv alapján kell az EDIH működését megtervezni. Világosan meg kell határozni a fő tevékenységeket, azok időbeli ütemezését, a legfontosabb elvárt eredmé-nyeket, a mérföldköveket, és elemezni szükséges a kritikus kockázatokat és a kockázatok be-következését és hatását csökkentő intézkedéseket.
Költségvetés:
A költségvetés tervezésénél egyelőre a fő kategóriánkénti kiadásokat kell megtervezni. Külön meg kell adni a hardver és szoftver kiadásokat, valamint az alvállalkozók bevonásának szük-ségességét. Külön részletezni kell az „egyéb közvetlen költségeit” mutató táblázat, ha ezek a költségek meghaladják a személyi költségek 15% -át
Szolgáltatások árai:
Meg kell határozni a felajánlott szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó árat; ez képezi a kkv-knak átadott támogatás összegének meghatározásához szükséges árlistát
Eljárások:
Be kell mutatni a javasolt irányítási struktúrákat és eljárásokat; kockázat- és innovációs menedzsment folyamatokat
Konzorcium bemutatása:
Be kell mutatni, hogy a konzorcium miként felel meg a projekt céljainak, és miként biztosítja a szükséges szakértelmet. Be kell mutatni, hogy a konzorcium tagjai hogyan egészítik ki egymást, hogyan járul hozzá minden tag a projekthez, és hogy valamennyien érvényes szerepet töltenek be. Be kell mutatni, hogy a pályázó, és adott esetben a konzorcium egészének meg van a képessége a javasolt munka elvégzésére és a szükséges források mozgósítására.

Az elszámolható költségek köre
Az EDIH projekt megvalósításának és működtetésének elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a Felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

Az EDIH támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét:
1. Projekt előkészítés költségei
2. Projektmenedzsment költségek
3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

a) Eszközbeszerzés költségei:
A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 1. pontjában nevesített célok meg-valósítását közvetlenül szolgáló eszközök, valamint a szakmai tartalom megvalósítás-hoz szükséges eszközök beszerzése támogatható.
– bekerülési érték

b) Immateriális javak beszerzésének költsége
– szoftver (licence) költségei;
– immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés;
– szellemi termékek felhasználásának joga;
– egyéb szellemi termék

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
5. Képzéshez kapcsolódó költségek
6. Egyéb, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatás költségei
7. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
8. Egyéb szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek
9. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
10. Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
11. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
12. Általános (rezsi) költség

Támogatást igénylők köre egyedüli pályázó, illetve konzorciumvezető esetében

 1. gazdasági társaságok
  – amelyek, Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, vagy az Eu-rópai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendel-kező gazdasági társaságok fióktelepei,
  – amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás ren-delkezik legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem szá-mít bele),
  – amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása, vagy 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező köztestület tulajdonosa éves átlagos sta-tisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó le-zárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt
 2. országos működésű gazdasági kamara
 3. központi költségvetési szerv,
 4. nonprofit szakmai szervezet vállalkozási vagy infokommunikációs területen (legalább 25 darab igazolt taggal a pályázat beadási évének elején)
 5. Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság
 6. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felso-rolt államilag elismert felsőoktatási intézmények (GFO kód: 312)
 7. a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontjai, kutatóintézetei, támogatott kuta-tócsoportjai egyéb szervezeti egységei (GFO kód: 342)
 8. egyéb A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § (16) szerinti kutatóhely a következő GFO kódok szerint: GFO 312, GFO 561, GFO 562, GFO 563, GFO 569, GFO 572, GFO 573, GFO 599

A Felhívás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályáza-tot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni.
A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy az EDIH projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz az EDIH projekt alapvető céljának megvalósításában és világosan hozzájárul a projekt céljainak megvalósításához.
A projekt kapcsán külön gazdasági társaság létrehozására a tagok nem kötelezettek.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
– finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás
– bemutatásra kerül a konzorciumi tagok felelőssége és szakmai feladatai
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése alapján a projektgazdát a projekt-javaslat benyújtásával ajánlati kötöttség terheli, azaz a projekt kiválasztás folyamata alatt a konzorciumi tagok cseréjére nincsen mód.
A projektgazda szervezetnek (konzorcium esetén minden tagnak) közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért.

Letölthető dokumentumok

Pályázati csomag

 A pályázatok benyújtásának határideje és módja

A pályázatok benyújtása 2020.07.20-tól 2020.08.24-ig lehetséges.
A Felhívásra beérkező pályázatok kiválasztása nyílt pályázati rendszerben egyfordulós eljárástípus alapján történik.
Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra, illetve tisztázó kérdés feltevésére.
A pályázónak a meghatározott dokumentumokat EDIHpalyazat@itm.gov.hu e-mail címre kell benyújtania a megadott határidőig.