palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gazdaságvédelmi Akcióterv – Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása pályázat

Gazdaságvédelmi Akcióterv – 2020. április 16-tól elérhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása. A munkahelyvédelmi bértámogatási programban az állam a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás idejére átvállalja a munkavállalók kieső jövedelmének egy részét.

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést.

A támogatás időtartama: 3 hónap.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj – melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is – adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás folyósítható arra az időszakra, amikor a munkavállaló táppénzen, betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

A támogatás odaítélésének feltételei
A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy csökkentett munkaidőben, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százaléka, amely idő alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Egyéni fejlesztési időre a munkáltató bért fizet.

Egyéni fejlesztési időre fizetendő bér (azaz a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő időre eső bér) összegének kiszámolása:

 • az az összeg, amellyel a támogatás és a csökkentett munkaidőre járó bér közösen eléri a támogatás időtartama alatt a munkavállalónak a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díját.

Támogatás állapítható meg a munkaadó munkavállalója részére, ha a munkaadó

 • a) az Mt. szerinti olyan munkáltató, amely nem tartozik az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. §-ában felsorolt szervezetek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban
  1 távolléti díj: a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díj,
  melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról,
  valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló
  71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is
  részesülő fenntartó, a költségvetési támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény és hálózat, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (4) bekezdése szerint költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó közé,
 • b) a vele munkaviszonyban álló, kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • c) a támogatási iránti kérelmében bemutatja, a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • d) a munkaidőkeret lejárt vagy lezárta,
 • e) legalább 6 hónapja működik,
 • f) nem részesül a vele közös kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, a kutatásfejlesztési és innovációs (KFI) szektor számára meghirdetett támogatásban,
 • g) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,
 • h) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 • i) 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

ha munkavállaló

 • a) ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőhöz kapcsolódó egyéb támogatásban,
 • b) a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020.03.11.-től) folyamatosan munkaviszonyban áll, és
 • c) nem a felmondási idejét tölti a munkaadónál,
 • d) Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül,
 • e) az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik.

A munkáltató és a munkavállaló az együttes kérelmüket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtják be.

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor

 • a) vállalja a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,
 • b) vállalja, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
 • c) vállalja, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkaadó a támogatás igénybevételekor

 • a) vállalja a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára és további egy hónapig. (Létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására.) Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszámtartási kötelezettsége valamennyi telephelyét közösen érintően irányadó.
 • b) vállalja, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,
 • c) vállalja, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
 • d) vállalja, hogy a támogatást NEM az Mt. 53. §-a, illetve 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatás kapcsán igénylik (tehát nem a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatása kapcsán, illetve nem munkaerő-kölcsönzés kapcsán),
 • e) vállalja, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,
 • f) vállalja, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

Nem nyújtható támogatás annak a munkavállalónak,

 • akinek támogatási kérelme olyan csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására irányul, amely esetében a csökkentés a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően történt,
 • aki ugyanazon munkaviszony kapcsán részesül részmunkaidő vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásában,
 • akire tekintettel a munkaadója a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásában részesül.
 • aki esetében ugyanazon telephelyen korábban támogatott munkavállaló esetében a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a létszámtartási időszakot követően egy hónap még nem telt el,
 • aki felmondási idejét tölti a munkaadójánál,
 • amely munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

 • A Rendelet 2020. április 16-án történő hatályba lépése napjától nyújtható be támogatási kérelem.
 • A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál a munkaadó elektronikusan a Cégkapuján keresztül nyújtja be az illetékes a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani. Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló esetében csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.
 • Ugyanazon telephelyhez kapcsolódóan újabb támogatási kérelem csak támogatásban még nem részesült munkavállalóval együttesen nyújtható be, és csak abban az esetben, amennyiben a korábban támogatott munkavállaló támogatásának időtartama és az ahhoz kapcsolódó létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követően egy hónap eltelt.
 • Ha a kérelem elutasításra kerül, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet a munkavállaló támogatása iránt.
 • A kérelem benyújtásának dátumánál nem lehet korábbi a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának a kérelemben igényelt kezdő napja (azaz a kérelmezett támogatás nyújtásának első napja).
 • A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról. Hiánypótlásra történő felhívásra egyszer van lehetőség, amelyet 3 munkanapon belül kell teljesíteni.
 • A döntést követően a kormányhivatal határozatban közli a munkáltatóval és a munkavállalóval a támogatással kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.

Támogatás megszűnésének/megszüntetésének esetei

Megszűnik a támogatás,
a) ha a munkavállaló és a munkáltató közös nyilatkozatban kérik,
b) ha a munkavállaló
ba) munkaviszonya megszűnik,
c) ha a munkaadó
ca) támogatott munkavállaló vonatkozásában munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül vagy a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül.
Megszüntetésre kerül a támogatás
ha a munkaadó vagy munkavállaló
a) a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
b) ha a támogatás a jogszabályban meghatározott – akár a munkaadóra, akár a munkavállalóra vonatkozó – feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
c) ha a csökkentett munkaidő a támogatás időtartama alatt módosításra kerül.

A munkáltató vállalja a támogatással kapcsolatos adminisztratív ügyek intézését a cégkapuján keresztül, ezen eljárása során betartva a megkapott, „TÁJÉKOZTATÓ az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére” dokumentumban foglaltakat, azaz benyújtja a munkavállalóval együttes kérelmet, illetve a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumokat azok előírt mellékleteivel együtt, elektronikusan a kormányhivatalnak, és hogy elektronikusan fogadja a kormányhivatal által a részére és a munkavállalója részére elektronikusan megküldött dokumentumokat, melyeket elektronikusan vagy kinyomtatva a munkavállalójának is továbbít.

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.

Letölthető dokumentumok

 1. Közös kérelem
 2. Kérelem csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásához
 3. Közös kérelem a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásához
 4. Tájékoztató a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásához
 5. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére (a munkaadó számára releváns)
 6. Tájékoztató a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának meghatározásáról (a munkaadó számára releváns)
 7. Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségről (a munkaadó számára releváns)
 8. Nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról (a munkavállaló által kitöltendő
 9. A munkavállaló nyilatkozata arról, hogy a támogatásban való részesülés esetén a támogatást finanszírozó munkaerőpiaci program résztvevőjévé válik, s teljesíti az annak hatásai nyomon követéséhez szükséges adatszolgáltatást (a munkavállaló által kitöltendő)
 10. Munkavállaló által — a támogatás folyósításának tervezett kezdetére érvényes adatokkal —kitöltött Bevonáskori nyilatkozat a munkaerőpiaci programban való részvételhez (a munkavállaló által kitöltendő)

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című dokumentum tartalmazza.