palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Digitális biztonságpolitika tudományos kutatási pályázat

600 ezer forint összdíjazású tudományos kutatási pályázat „Digitális biztonságpolitika” témakörben, doktori képzésben (PhD) részvevő hallgatók, illetve doktorjelöltek számára.

A mai értelemben vett digitalizáció, számítástechnika és internet a második világháborús katonai rendszerekben kezdte meg fejlődését, majd a hidegháború katonai tömbjeiben kapott új lendületet, s az ötvenes évekre már a teljesen elszabadult fegyverkezési verseny nukleáris és hagyományos high tech fegyverrendszerek műszaki vezérlőberendezéseiben teljesedett ki. Az informatika ma éppúgy jelen van a fejlett világ katonai szervezeteiben, mint a feltörekvő országok haderőiben. Az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, vagy Németország katonai rendszereinek vezetése, irányítása, híradása, logisztikája, utánpótlás- szervezése, vagy hadiipari fejlesztései éppúgy digitális platformokon történnek, mint Kínában, Indiában, Brazíliában, vagy Oroszországban. A katonai, hadiipari szektorból kiszabadulva, a digitalizáció és az informatikai forradalom mára feltartóztathatatlanná vált, áthatja a világ társadalmi rendszerének egészét. Gyökeresen alakítja át a politikai, közigazgatási, gazdasági, ipari, mezőgazdasági, oktatási, tudományos, egészségügyi, közlekedési, logisztikai, energetikai, diplomáciai, nemzetbiztonsági és katonai rendszereket. Nagy biztonsággal állapítható meg, hogy a biztonság is digitalizálódott, s e folyamat a történelem globális korszakváltásaként értelmezhető, ami hosszú távon determinálja az emberiség fejlődésének alternatíváit. Ebből következően alapvető kérdésként vetődik fel: a nemzeti (nemzeti biztonsági, katonai és nemzetbiztonsági) stratégiák milyen módon kezelik az informatikai forradalmat és az azzal együtt felgyorsuló információs, technológiai haladást, elzárkóznak-e tőle, adaptálódnak-e hozzá, vagy élére állnak és a maguk malmára hajtják az abban rejlő lehetőségeket.
A fentiek tükrében, a pályamunkákban az aktuális biztonsági fenyegetések, kihívások és a digitalizáció kapcsolatrendszerét, folyamatait, trendjeit helyesen körüljáró, a nemzeti (nemzeti biztonsági, katonai és nemzetbiztonsági) stratégiák kialakításában, regionális és nemzetközi viszonylatban, hasznosítható eredmények ismertetését várják a pályázat kiírói.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. április 30.

Részvételi feltételek: A pályázaton doktori képzésben (PhD) részvevő hallgatók, illetve doktorjelöltek vehetnek részt. Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója.

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet korábban nem nyújtottak be más, munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés (publikáció) céljából. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a hivatkozások és idézések korrekt használatára. A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények teljes körű idézésére. A pályázati kiírásban megjelölt mottó nem minősül dolgozatcímnek. A pályázók a témakörön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy jól körülhatárolt részét illetően. A pályaművekben külön fel kell tüntetni a dolgozat szerző által adott címét.

A pályázatok benyújtásának formai követelményei

a) Általános követelmények:

  • A dolgozatok maximális terjedelme 3 szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
  • A szöveget 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, másfélszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
  • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.
  • A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.
  • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén a szerzői és cím adatok mellett fel kell tüntetni a forrás elérését (url), valamint a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

b) A benyújtás technikai tudnivalói:

A pályamunka valamennyi példányán szükséges feltüntetni:

  • a választott dolgozat címet,
  • a pályázó nevét és képző intézményét, illetve képzését. Például: Digitális biztonságpolitika a hétköznapokban Nagy László, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola

A pályázatokat pdf formátumban a palyazat@hunexpert.hu email címre kérjük beküldeni, a beérkezésről visszaigazoló e-mailt küld a HunExpert Kft. A beküldéssel a pályázó elfogadja a Hunexpert Kft. pályázatokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóját.

Pályamunkák elbírálása

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló Bíráló Bizottság anonim módon értékeli. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság javaslatot tesz a legszínvonalasabb pályamunkák online prezentációjára, amelyre 2020. május végén kerül sor.

Az előadásokat követően kerülhetnek odaítélésre a pályadíjak.

Letölthető dokumentum

Digitalis_biztonsagpolitika_tudomanyos_kutatasi_palyazat_20200401

Pályamunkák díjazása

A pályamunkák díjazása az alábbiak szerint történik:

  • 1. hely: emlékplakett és 300.000 Ft,
  • 2. hely: emlékplakett és 200.000 Ft,
  • 3. hely: emlékplakett és 100.000 Ft.

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A díjazott pályamunkák szerzői, amennyiben a körülmények lehetővé teszik, egy szervezett NATO-tanulmányúton vehetnek részt.

Pályamunkák publikálása

A nyertes pályaműveket a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerkesztett és lektorált folyóiratában kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más weboldalon, illetve kiadványban történő publikációjára is a bírálati eljárást követően.