palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Könnyűzenei fesztiválok szervezőinek támogatása

700 millió forintos keretösszeggel megjelent az a pályázat, amely a COVID járvány miatt elmaradt, vagy jelentősen csökkentett programmal megvalósult, 500 fő feletti könnyűzenei fesztiválok szervezőit támogatja. A pályázat célja az egyes könnyűzenei fesztiválok szervezőinek a működési célú támogatása, a keretösszeget a Magyar Turisztikai Ügynökség az 1 milliárd forintos vis maior keret terhére bocsátja rendelkezésre.

A pályázat célja és a támogatás mértéke

Ágazati cél

Az utóbbi években a nemzetközi nagyrendezvények, fesztiválok Magyarország egyik legsikeresebb turisztikai termékévé váltak. A rendezvényturizmusban az elmúlt időszakban a területi koncentráció csökkenése volt látható: számos vidéki rendezvény, fesztivál megerősödött, melyek évről évre színvonalas programkínálatot biztosítanak látogatóik számára, illetve szervezésük és marketingkommunikációjuk esetében folyamatosan fejlődés tapasztalható.
Kijelenthető, hogy a könnyűzenei fesztiválok nemzetközi szinten a legsikeresebb turisztikai termékek közé tartoznak.
Az ágazat sikeres, eredményes működésének biztosítása jelentős társadalmi hatással bír, hiszen e rendezvények mind a belföldi, mind a nemzetközi turizmust serkentik és egyúttal lehetővé teszik nemzeti értékeink bemutatását, oly módon, hogy az a résztvevők számára kikapcsolódással és szórakozással egybekötött tartalmas élményt nyújtson.
A 2020. évben a koronavírus okozta helyzet szinte a teljes fesztiválszezon elmaradását eredményezte, ami miatt a hazai művészvilág, valamint a zenei-, szórakoztató- és háttéripar jelentős veszteségeket szenvedett el.
A fentiekre tekintettel a Kormány a COVID-19 világjárvány hatásainak mérséklése, valamint a zenei és szórakoztatóipar újraindítása keretében, a könnyűzenei fesztiválipar hátterét biztosító infrastruktúra és a háttérben tevékenykedő segítő személyzet megtartása biztosításának céljából, a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy a könnyűzenei fesztiválipar újraindítása érdekében központi költségvetési támogatás nyújtására kerüljön sor.

A pályázat célja
A jelen Felhívás keretében a könnyűzenei fesztiválszervezők támogatása a cél, annak érdekében, hogy – gazdasági stabilitásukat amennyire lehetséges, úgy a 2020. évben is megőrizzék – programjaik, fesztiváljaik a járványügyi helyzet függvényében a jövőben is megvalósulhassanak, ők maguk munkahelyeket tarthassanak meg, illetve a fesztiválszervezői képességük minél tovább fennmaradhasson, valamint fejlesztésre kerülhessen, kiküszöbölve ezzel a fesztivál szervezésben közreműködő szakemberek körében jelentkező bizonytalansági tényezőt, valamint csökkentve ezen a területen dolgozók pálya-elhagyási hajlandóságát.
A fesztiválszervezők a jelen pályázat során megítélt összeget 2020. augusztus 7. napja és 2020. december 31. napja közötti időszak (a továbbiakban: megvalósítási időszak) általános működési költségeire és fejlesztéseire fordíthatják.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló – vissza nem terítendő költségvetési támogatás – keretösszege:
699.650.000,- Ft, azaz hatszázkilencvenkilencmillió-hatszázötvenezer forint.

Az igényelhető támogatás minimum összege: 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint
Az igényelhető támogatás maximum összege: 2019. évben a nettó fesztiváljegy bevétel 10 %-a, de legfeljebb 35.000.000,- Ft, azaz harmincötmillió forint. (Amennyiben Pályázó 2019. évben több könnyűzenei fesztivált valósított meg, úgy a fesztiváljegy bevétele alatt a 2019. évben megvalósult összes fesztivál jegybevétele értendő)
A támogatás mértéke: 100 %
A támogatás folyósításának módja: egy összegben, előlegként.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
A pályázati felhívás keretösszegét a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport biztosítja.

A Támogató megnevezése
Támogató: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
cégjegyzékszám: 01-10-041364
adószám: 10356113-4-41
csoportazonosító szám: 17782517-5-41
képviseli: dr. Guller Zoltán vezérigazgató

A Támogatást igénylők köre

A pályázat benyújtására jogosultak köre

 • Azon civil szervezetek, többségi magántulajdonban lévő gazdasági társaságok vagy ezek által alapított egyéb jogi személyek, amelyek 2017. január 1. napja előtt kerültek bejegyzésre; és
 • az általuk szervezett fesztiválok olyan alkalmi zenés, táncos szabadtéri, belépőjegy köteles rendezvények, melyeknek a napi látogatóinak száma meghaladja az 500 főt, zenei programjai kifejezetten könnyűzene központúak és legalább napi 2 könnyűzenei programmal, minimum 3 egymást követő napon kerültek megrendezésre az előző években; és
 • az általuk szervezett – az előző pontban írtaknak megfelelő – fesztiválok 2020. év előtt legalább 3 egymást követő évben kerültek megrendezésre, azonban 2020. évben a COVID járvány miatti tiltás következtében elmaradtak vagy jelentős mértékben csökkentett programmal valósultak meg.

A pályázat benyújtására nem jogosultak köre

 • Azon fesztiválok, amelyek napi látógainak száma az 500 főt meghaladja, azonban az alkalmi zenés, táncos szabadtéri rendezvényeinek zenei programjai nem könnyűzenei központúak vagy kevesebb, mint 3 egymást követő napon és kevesebb, mint napi 2 könnyűzenei programmal kerültek megrendezésre;
 • 2020. év előtt kevesebb, mint 3 egymást követő évben kerültek megrendezésre;
 • közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonosuk vagy fenntartójuk az állam, vagy önkormányzat;
 • érintett rendezvényüket a járványügyi veszélyhelyzet ellenére változatlan, vagy közel változatlan formában és feltételekkel meg tudták tartani;
 • amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn;
 • amely nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság követelményének;
 • amely csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban.

A fentieken túl csekély összegű támogatás esetében nem nyújtható támogatás:

 1. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
  nyújtott támogatás;
 2. a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
 3. a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása,
  amennyiben:

  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott
   ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
 4. harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása,
  nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 5. az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
 6. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás
  teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti 1-3) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

A támogatás felhasználása

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre
A pályázat keretében az alábbi – megvalósítási időszak során felmerült – tevékenységek és költségek tervezhetők/számolhatók el:

Elszámolható költségek köre

 • Általános üzemeltetési költségek:
 • Főállású munkatársak bér és járulék költségei
 • Ingatlanüzemeltetés költségei
  – Iroda bérleti díj
  – Iroda fenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak
  – Raktár bérleti díj
  – Raktár fenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak
 • Rendezvénytechnikai eszközök, berendezések beszerzése (hangtechnika, fény technika, színpad technika, színpad, bútor, sátor, LED-fal, öltöző konténer, vizesblokk, biztonságtechnikai elemek, kordonok, tűz,- vagyonvédelmi eszközök, dekorációs elemek (pl.: fényfüzér, mapping, egyedi dekor elemek gyártása stb.) távolságtartás és higiéniai feltételek biztosításához kapcsolódó beszerzések, logisztikai feladatok kezelésével összefüggő beruházások (pl.: kapuk, sorompók, rámpák stb.), fesztiválok környezettudatosabbá tételéhez kapcsolódó beszerzések (pl.: pohármosó, szelektív hulladékgyűjtő tartály)
 • Számítástechnikai eszközök/berendezések beszerzése (számítógép, laptop, monitor, szkenner, projektor, beléptetéshez kapcsolódó informatikai eszközök, RFID rendszerek, nyomtatók, lamináló eszközök, routerek beszerzése, egészségügyi monitoring rendszerek, streaminghez kapcsolódó eszközök beszerzése, audio/videó dokumentációhoz, archiváláshoz szükséges eszközök beszerzése)
 • Applikáció, honlap fejlesztési és üzemeltetési költség
 • Előkészítési költségek
 • Rendezvény előkészítési és fejlesztési költségek
 • Kommunikáció költségei
  – Postaköltség
  – Telefonköltség
  – Internetköltség
 • PR, marketing költségei
  – Hirdetés, reklámköltségek
  – PR, marketing kiadványok
  – Arculati elemek
  – PR, marketing szolgáltatások
 • Rendezvényszervezői, biztonságtechnikai szakmai alvállalkozók teljesítése, megbízottak díja

Nem elszámolható költségek köre

Semmilyen, a pályázat 4.1. pontjában nem szereplő költség nem számolható el, különösen:
• használt eszközök beszerzése,
• gépjármű vásárlás, gépjármű lízing, gépjármű bérleti díja,
• hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek,
• deviza-átváltási jutalék,
• hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei,
• pályázatírás költségei, sikerdíj,
• bírságok, kötbérek, perköltségek,
• levonható általános forgalmi adó, adók, közterhek (kivéve a foglalkoztatást terhelő adók, járulékok),
• könyvvezetési, könyvvizsgáló költségei,
• biztosítási díjak, pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
• a napi működésből túlmenően keletkező hulladékkezelési/gazdálkodási díjak;
• rendelkezésre állási költség.

Nem számolható el továbbá a pályázattal érintett időszakban olyan a pályázat 4.1. pontjában szereplő költség, amely más államháztartási, vagy európai uniós forrásból kapott támogatás kapcsán részben vagy egészben elszámolásra kerül, továbbá olyan költség, aminek teljesítése nem a pályázattal érintett időszakra, azaz nem 2020. augusztus 7. és 2020. december 31. napja közé esik.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás könnyűzenei fesztiválszervezők
1. számú melléklet Adatlap
2. számú melléklet Költségterv
3. számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat
6. számú melléklet De minimis nyilatkozat
7. számú melléklet Igazolás csekély összegű támogatásról
8. számú melléklet Értékelési adatlap
9. számú melléklet Segédlet pénzügyi elszámoláshoz
10. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja, tartalmi és formai követelményei

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 24. napja

Pályázz!
Pályázatírás

Tekintettel a pályázat céljára és a COVID19-járvány okozta negatív hatások mielőbbi mérséklése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban – Támogató a jelen pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának határidejét a közzétételtől számított 15. napban határozza meg.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.

A pályázat benyújtásának módja

A Támogató a pályázatot a http://mtu.gov.hu/ honlapon keresztül letölthető felhívással hirdeti meg.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A Pályázati Adatlaphoz benyújtani szükséges kötelező mellékletek:

1. számú melléklet: Költségterv
2. számú melléklet: Cégszerű aláírásra jogosult aláírási címpéldánya (közjegyző által hitelesített vagy eredeti)
3. számú melléklet: Közjegyző által hitelesített létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat
4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
5. számú melléklet: De minimis nyilatkozat
6. számú melléklet: Igazolás csekély összegű támogatásról
7. számú melléklet: Köztartozásmentes igazolás

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező Pályázati adatlapon, valamint a Felhívásban előírt mellékletekkel együtt postai úton nyújtható be. A pályázatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell – tértivevényes ajánlott küldeményként – egy eredeti példányban benyújtani a következő címre:

’Könnyűzenei fesztiválok szervezőinek támogatása’ pályázat
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. szám.

továbbá elektronikus úton is szükséges Támogató részére megküldeni az eredetileg benyújtott, cégszerűen aláírt Adatlapot és valamennyi mellékletet PDF, illetve a Költségtervet szerkeszthető EXCEL formátumban is a következő e-mail címre: fesztivalpalyazat@mtu.gov.hu

A nyomtatott és elektronikusan benyújtott Pályázati adatlapon és mellékleteiben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Pályázati adatlap és mellékletei tekintendők hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap és mellékletek megegyezőségéről a Pályázó köteles gondoskodni.

A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs.

Felvilágosítás kérés a pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen lehetséges: fesztivalpalyazat@mtu.gov.hu
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

Kérdés esetén kérjük, forduljon az MTÜ kollégáihoz a fesztivalpalyazat@mtu.gov.hu e-mail címen.